Днесь радуется Православная Сербия и вся Гора Афонская, изряднее же обитель Хиландарская, ибо прииде и вселися в ню всечестная икона Троеручица, являющи к нам благоволение Божия Матере.

Канон Пресвятой Богородице перед иконой "Троеручица"5-й тропарный глас

Тропарь воскресный, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия // сла́вным воскресе́нием Свои́м.

(загрузить)

Ноты для 5-го гласа: скачать или смотреть PDF-файл (см. также пояснения к нотам).

 

Богородичен, глас 5:

Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая; /радуйся, Стено́ и Покро́ве притека́ющих к Тебе;/ ра́дуйся, необурева́емое Приста́нище и Неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га,/моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих// и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.

 

Воскресный кондак, глас 5:

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен, / уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́, / и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, / и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче; / те́мже вси зове́м: // спаси́ нас, Го́споди.

 

Кондак Божией матери, пред иконой Ея «Иерусалимская», глас 5

Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред Иерусали́мскою ико́ною Твое́ю/ моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни,/ и крест земна́го жития́ нести́ им помози́, // ели́ка бо хо́щеши мо́жеши.

 

Кондак прп. Серафиму Вырицкому, глас 5:

Дре́вним отце́м подража́я,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́/ и, благода́ть Ду́ха Свята́го оби́льно стяжа́в,/ Саро́вскому уго́днику уподо́бился еси́/ и мно́гим путь спасе́ния яви́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры ди́вный подви́жниче// и Вы́рицкия ве́си сла́вная похвало́.

 

Тропарь прп. Амвросию Оптинскому, глас 5:

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Тропарь апостолу Луке, Евангелисту, глас 5:

Апо́стольских дея́ний сказа́теля,/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща,// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

 

Тропарь Божией Матери пред образами Ея «Семистрельная», «Умягчение злых сердец», глас 5:

Умягчи́ на́ша зла́я сеpдца́, Богоpо́дице,/ и на́пасти ненави́дящих нас угаси́/ и вся́кую тесноту́ души́ на́шея pазpеши́,/ на Твой бо святы́й о́бpаз взиpа́юще,/ Твои́м состpада́нием и милосе́pдованием о нас умиля́емся/ и pа́ны Твоя́ лобыза́ем,/ стpел же на́ших, Тя теpза́ющих, ужаса́емся./ Не даждь нам, Ма́ти Благосе́pдная,/ в жестосе́pдии на́шем и от жестосе́pдия бли́жних поги́бнути, // Ты бо еси́ вои́стину злых сеpде́ц умягче́ние.

 

Тропарь святому царю мученику Николаю, глас 5:

Ца́рства земна́го лише́ние, / у́зы и страда́ния многоразли́чныя, / кро́тко претерпе́л еси́, / свиде́тельствовав о Христе́ да́же до сме́рти от богобо́рцев, / страстоте́рпче вели́кий Боговенча́нный царю́ Нико́лае, / сего́ ра́ди му́ченическим венце́м на небесе́х / венча́ тя́, с цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́с Бо́г, / Его́же моли́ / поми́ловати страну́ Росси́йскую, // и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Тропaрь воскrнъ, глaсъ є7:

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови,/ t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше,/ воспои1мъ вёрніи и3 поклони1мсz:/ ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ,/ и3 смeрть претерпёти,/ и3 воскRси1ти ўмeршыz// слaвнымъ воскrніемъ свои1мъ.

 

БGор0диченъ:

Рaдуйсz двeре гDнz непроходи1маz:/ рaдуйсz стэно2 и3 покр0ве притекaющихъ къ тебЁ./ рaдуйсz, неwбуревaемое пристaнище, и3 неискусобрaчнаz,/ р0ждшаz пл0тію творцA твоего2 и3 бGа:/ молsщи не њскудэвaй њ воспэвaющихъ,// и3 клaнzющихсz ржcтвY твоемY.

 

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ є7:

Ко ѓду сп7се м0й сошeлъ є3си2,/ и3 вратA сокруши1вый ћкw всеси1ленъ,/ ўмeршихъ ћкw создaтель совоскRси1лъ є3си2,/ и3 смeрти жaло сокруши1лъ є3си2,/ и3 ґдaмъ t клsтвы и3збaвленъ бhсть, чlвэколю1бче./ тёмже вси2 зовeмъ:// сп7си2 нaсъ гDи.

 

Јерусали1мскіz їкHны прес™hz бцdы, кондaкъ, глaсъ є7:

Не tри1ни, q млcрдаz м™и,/ слeзъ и3 воздыхaній нaшихъ/ но прошє1ніz н†ша млcтивнw пріи1мши,/ пред8 їерусали1мскою їкHною твоeю/ молsщихсz людeй вёру ўкрэпи2,/ ўмилeніемъ сердцA и4хъ и3сп0лни,/ и3 крeстъ земнaгw житіS нести2 и5мъ помози2,// є3ли6ка бо х0щеши, м0жеши.

 

Кондaкъ прпбdному серафjму, вhрицкому чудотв0рцу, глaсъ є7:

Дрє1внимъ nтцє1мъ подражaz,/ п0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2,/ и3 бlгодaть д¦а с™aгw nби1льнw стzжaвъ,/ сар0вскому ўг0днику ўпод0билсz є3си2/ и3 мнHгимъ пyть сп7сeніz kвил1ъ є3си2./ сегw2 рaди зовeмъ ти2:/ рaдуйсz, прпdбне серафjме,/ ґлеxaндро-нeвскіz лavры ди1вный подвиж1ниче// и3 вhрицкіz вeси слaвнаz похвало2.

 

Тропaрь прпбdному ґмвр0сію, џптинскому и3 всеS рwссjи чудотв0рцу, глaсъ є7:

Ћкw къ цэлeбному и3ст0чнику/ притекaемъ къ тебЁ, ґмвр0сіе џтче нaшъ,/ тh бо на пyть сп7сeніz нaсъ вёрнw наставлsеши,/ моли1твами t бёдъ и3 напaстей њхранsеши,/ въ тэлeсныхъ и3 душeвныхъ ск0рбехъ ўтэшaеши,/ пaче же смирeнію, терпёнію и3 любви2 научaеши,/ моли2 чlвэколю1бца хrтA/ и3 застyпницу ўсeрдную// сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Тропaрь ґпcлу и3 є3ђлjсту лукЁ, глaсъ є7:

Ґпcтольскихъ дэsній сказaтелz,/ и3 є3ђліа хrт0ва свётла списaтелz,/ лукY препётаго слaвна сyща хrт0вэ цRкви,/ пёсньми свzщeнными с™aго ґпcла похвaлимъ,/ ћкw врачA сyща, человёчєскіz нeмwщи,/ є3стествA недyги, и3 ћзи дyшъ и3сцэлsюща,// и3 молsщасz непрестaннw за дyшы нaшz.

 

Тропaрь пред8 їкHною Ўмzгчeніе ѕлhхъ сердeцъ, и3ли2 Семистрёльнаz, глaсъ є7:

Ўмzгчи2 нaшz ѕл†z сердцA бцdе,/ и3 напaсти ненави1дzщихъ нaсъ ўгаси2/ и3 всsкую тэснотY души2 нaшеz разрэши2,/ на тв0й бо с™hй w4бразъ взирaюще,/ твои1мъ сострадaніемъ и3 млcрдованіемъ њ нaсъ ўмилsемсz/ и3 р†ны тво‰ лобызaемъ,/ стрёлъ же нaшихъ, тS терзaющихъ ўжасaемсz./ не дaждь нaмъ, м™и бlгосeрднаz,/ въ жестосeрдіи нaшемъ и3 t жестосeрдіz бли1жнихъ поги1бнути,// ты2 бо вои1стинну ѕлhхъ сердeцъ ўмzгчeніе.

 

Тропaрь с™0му царю2 м§нку ніколaю, глaсъ є7:

Цaрства земнaгw лишeніе,/ ќзы и3 страд†ніz многоразли6чныz/ кр0ткw претерпёлъ є3си2,/ свидётельствовавъ њ хrтЁ дaже до смeрти t бGоб0рцєвъ,/ стrтотeрпче вели1кій бGовэнчaнный царю2 нік0лае,/ сегw2 рaди м§ническимъ вэнцeмъ на нб7сёхъ/ вэнчa тz съ цари1цею и3 чaды и3 слуги6 твои1ми хrт0съ бGъ,/ є3г0же моли2/ поми1ловати странY рwссjйскую// и3 сп7сти1 дyшы нaшz.

 


Автор: Администратор
Дата публикации: 26.11.2018

Отклики (486)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.