Днесь радуется Православная Сербия и вся Гора Афонская, изряднее же обитель Хиландарская, ибо прииде и вселися в ню всечестная икона Троеручица, являющи к нам благоволение Божия Матере.

Канон Пресвятой Богородице перед иконой "Троеручица"8-й тропарный глас

Тропарь Пятидесятницы, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

Кондак Пятидесятницы, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

(загрузить)

Ноты для 8-го гласа: скачать или смотреть PDF-файл (см. также пояснения к нотам).

 

Тропарь воскресный, глас 8:

С высоты́ снизше́л еси, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / да нас свободи́ши страсте́й, // Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

 

Богородичен, глас 8:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть, / и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, // и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

 

Кондак воскресный, глас 8:

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл еси́,/ и Ада́ма воскреси́л еси́,/ и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии,/ и мирсти́и концы́ торжеству́ют// е́же из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

 

Кондак преподобному Сергию, игумену Радонежскому, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

 

Кондак Божией Матери, пред иконой Ея Казанскою, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол // благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

 

Кондак на Благовещение Пресвятой Богородицы, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице./ Но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Кондак равноапостольному великому князю Владимиру, глас 8:

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу/ в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся я́ко младе́нческая мудрова́ния,/ я́же о и́долех тща́ния оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею./ И ны́не Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

 

Кондак великомученику Феодору Тирону, глас 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит, внутрь прии́м в се́рдце твое́м, / проти́вныя си́лы попра́л еси́ многострада́льче, / и венце́м Небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, // Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

 

Тропарь святителю Григорию Пала́ме, архиепископу Солунскому, глас 8:

Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то,/ богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́,/ пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

 

Тропaрь въ дeнь с™hz пzтдесsтницы, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ,/ и4же премyдры ловцы2 kвлeй,/ низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго,/ и3 тёми ўловлeй вселeнную,// человэколю1бче слaва тебЁ.

Кондaкъ въ дeнь с™hz пzтдесsтницы, глaсъ }:

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS,/ раздэлsше kзhки вhшній:/ є3гдa же џгненныz љзhки раздаsше,/ въ соединeніе вс‰ призвA,// и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

 

Тропaрь воскrнъ, глaсъ }:

Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 бlгоутр0бне,/ погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное,/ да нaсъ свободи1ши страстeй,// животE и3 воскrніе нaше, гDи слaва тебЁ.

 

БGор0диченъ, глaсъ }:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы,/ и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй,/ и3спровeргій смeртію смeрть,/ и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ,/ не прeзри ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю:/ kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве,/ пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2:// и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

 

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ }:

ВоскRсъ и3з8 гр0ба, ўмeршыz воздви1глъ є3си2,/ и3 ґдaма воскRси1лъ є3си2,/ и3 є4vа ликyетъ во твоeмъ воскrніи,/ и3 мірстjи концы2 торжествyютъ,// є4же и3з8 мeртвыхъ востaніемъ твои1мъ, многомлcтиве.

 

Кондaкъ прпdбному сeргію, рaдонежскому чудотв0рцу, глaсъ }:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz, прпdбне,/ и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовавъ,/ всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэлъ є3си2,/ и3 ћкw с0лнце nтeчеству твоемY возсіsлъ є3си2:/ тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz,/ поминaй нaсъ, чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, да зовeмъ ти2:// рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

 

Тропaрь пред8 їкHною прес™hz вLчцы нaшеz бцdы казaнскою, глaсъ }:

Притецeмъ лю1діе къ ти1хому семY и3 д0брому пристaнищу,/ ск0рой пом0щницэ, гот0вому и3 тeплому спасeнію, покр0ву дв7ы,/ ўскори1мъ на моли1тву, и3 потщи1мсz на покаsніе:/ и3сточaетъ бо нaмъ неwскyдныz ми1лwсти пречcтаz бцdа,/ предварsетъ на п0мощь, и3 и3збавлsетъ t вели1кихъ бёдъ и3 ѕHлъ,// благонр†вныz и3 бGобоsщыzсz рабы6 сво‰.

 

Кондaкъ бlговёщенію прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи, глaсъ }:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz,/ ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,/ благодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе:/ но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую,/ t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:// рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

 

Кондaкъ равноапcльному вели1кому кнsзю влади1міру, глaсъ }:

Под0бствовавъ вели1кому ґпcлу пavлу/ въ сэди1нахъ, всеслaвне влади1міре,/ вс‰ ћкw младeнчєскаz мудров†ніz,/ ±же њ јдwлэхъ тщ†ніz њстaвль,/ ћкw мyжъ совершeнный, ўкраси1лсz є3си2 бжcтвеннагw крещeніz багрzни1цею:/ и3 нhнэ сп7су хrтY въ весeліи предстоS,// моли2 спасти1сz держaвы рwссjйскіz начaльникwмъ, и3 мн0жеству влад0мыхъ.

 

Кондaкъ великом§нку fе0дwру тЂрwну, глaсъ }:

Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріeмъ въ сeрдцэ твоeмъ,/проти6вныz си6лы попрaлъ є3си2 многострадaльче:/ и3 вэнцeмъ нбcнымъ вэнчaлсz є3си2 вёчнw// fе0дwре, ћкw непобэди1мый.

 

Тропaрь григ0рію палaмэ, fессалонjтскому чудотв0рцу, глaсъ }:

Правослaвіz свэти1льниче,/ цRкве ўтверждeніе и3 ўчи1телю,/ монaхwвъ добр0то,/ бGосл0вwвъ поб0рниче непребори1мый,/ григ0ріе чудотв0рче, fессалонjтскаz похвало2,/ проповёдниче бlгодaти,// моли1сz вhну сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 


Автор: Администратор
Дата публикации: 14.05.2019

Отклики (486)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.