Признайте, что скорби суть благодеяние Божие, и благодарите за них Бога.

Свт.Филарет Московский. Письма.Неделя 13-я по Пятидесятнице, глас 4-й. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся смерть,/ воскре́се Христо́с Бог,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

(загрузить)

Тропaрь воскrнъ, глaсъ д7:

Свётлую воскrніz пр0повэдь / t ѓгGла ўвёдэвшz гDни ў§нцы, / и3 прaдэднее њсуждeніе tвeргшz, / ґпcлwмъ хвaлzщzсz глаг0лаху: / и3спровeржесz смeрть, / воскRсе хrт0съ бGъ, // дaруzй мjрови вeлію млcть.

     

Тропарь преподобномученицы Елисаветы, глас 1-й:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя: / свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

(загрузить)

Тропaрь прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ №:

Смирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, // моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

     

Тропарь Архистратига Михаила, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы, недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник вы́шних cил.

Тропaрь ґрхістрати1га міхаи1ла, глaсъ д7:

Небeсныхъ в0инствъ ґрхістрати1же,/ м0лимъ тS при1снw мы2 недост0йніи,/ да твои1ми моли1твами њгради1ши нaсъ/ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz твоеS слaвы,/ сохранsz нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ:/ t бёдъ и3збaви нaсъ,// ћкw чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ.

     

Конда́к воскре́сный, глас 4:

Спас и Изба́витель мой/ из гро́ба, я́ко Бог,/ воскреси́ от уз земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

(загрузить)

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ д7:

Сп7съ и3 и3збaвитель м0й, / и3з8 гр0ба ћкw бGъ / воскRси2 t ќзъ земнорHдныz, / и3 вратA ѓдwва сокруши2, // и3 ћкw вLка воскRсе триднeвенъ.

     

Кондак преподобномученицы Елисаветы, глас 2-й:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть: / во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние претерпева́ющи, о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

(загрузить)

Кондaкъ прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ в7:

Вели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, // поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кондак Архистратига Михаила, глас 2:

Архистрати́же Бо́жий,/ служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко безпло́тных Архистрати́г.

Кондaкъ ґрхістрати1га міхаи1ла, глaсъ в7:

Ґрхістрати1же б9ій,/ служи1телю б9eственныz слaвы,/ ѓгGлwвъ начaльниче, и3 человёкwвъ настaвниче,/ полeзное нaмъ проси2, и3 вeлію ми1лость,// ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

     

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Богородице, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

(загрузить)

Кондaкъ ко прес™ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное,/ ходaтайство ко творцY непрел0жное,/ не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,/ но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:/ ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,// предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

     

Проки́мен воскре́сный, глас 4:

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.

(загрузить)

Прокjменъ воскrный, глaсъ д7:

Ћкw возвели1чишасz дэлA твоS гDи,/ вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.
Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

     

Прича́стен воскре́сный:

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

Причaстенъ воскrный:

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

     

Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Ґллилyіа, Ґллилyіа, Ґллилyіа.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 13.09.2021

Отклики (409)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.