Покой, Спасе наш, / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы Твоя, / якоже есть писано, / презирая, яко благ, прегрешения их / вольная и невольная, / и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Панихида. Седален, глас 55.3. Литургия. Приготовительные обряды. Проскомидия: смысл молитвословий и священнодействий.

Проскомидия - приношение, от глагола προσκομίζω - приносить, доставлять; присоединять, приобщать. Стол, на котором совершается проскомидия называют жертвенник. Ещё одно название и проскомидийного стола, и самого места, где совершается проскомидия - про́тесис, πρόθεσις, предложение.

Надо сказать, что и самая проскомидия чаще называется в Служебнике тоже предложением. Центральная молитва этой краткой предварительной службы называется в Служебнике молитвой  именно предложения (в греческом Служебнике-Иератиконе - εὐχή τῆς προθέσεος), и ключевые её слова: Сам [Господи] благослови предложение сие. 

Имеется в Служебнике и молитва проскомидии - приношения - εὐχή τῆς προσκομίδις, в ней говорится именно о приношении (а не о предваряющем литургию обряде проскомидии): приими [Господи] и нас грешных моления и принеси προσάγαγε ко святому Твоему жертвеннику и удовли нас приносити προσενεγκεῖν Тебе дары же и жертвы духовныя  о наших гресех и о людских неведениих.  Молитва эта расположена много ниже, аж после Херувимской песни.

Самый первый уровень смысла священнодействий проскомидии - приготовление вещества для совершения таинства евхаристии (таковые: хлеб, вино, вода). Некогда приготовление хлебов и вина не было отдельным обрядом, предстоятелю просто приносили хлебы и вино, всё внимание было сфокусировано на евхаристической молитве и причащении. Как самодостаточный обряд проскомидия оформляется постепенно, постепенно же обряд этот детально разрабатывается, постепенно же ему усваиваются символические смыслы. В "живой" лекции говорилось об оформлении переноса даров, что получилось в результате? Великий Вход. В соответствующем месте мы поговорим об этом подробнее.

Проскомидия как вполне законченный обряд зафиксирована в литургическом памятнике IX века т.н. Кодексе Барберини 336. Предложенные хлебы и вино приобретают известный сакральный статус, их перенос предстоятелю делается всё более торжественным, совершает проскомидию теперь только священник, раньше - диакон. Проскомидия становится отдельной службой, со своими явно выраженными началом и отпустом. 

Обращаемся к Служебнику. 

Тaже (диакон) tшeдъ въ предложeніе, ўготовлsетъ сщ7є1ннаz. С™hй ќбw дjскосъ поставлsетъ њ шyюю странY, поти1рь же, є4же є4сть с™yю чaшу, њ деснyю, и3 прHчаz съ ни1ми. 

После облачения и умовения рук отходят въ предложение и священники.

О том, что такое предложение было только что сказано.

Тaже поклонє1ніz три2 пред8 предложeніемъ сотв0рше, глаг0лютъ кjйждо:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 поми1луй мS. 

и3: И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы зак0нныz чcтн0ю твоeю кр0вію, на кrтЁ пригвозди1всz и3 копіeмъ проб0дсz, безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 человёкwмъ: сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Это тропарь Великого Пятка, произнося его, священник благоговейно целует дискос - Искупил ны еси от клятвы законныя (Гал 3.13),  чашу - честною Твоею Кровию, звездицу (ниже скажем, что это такое) - на Кресте пригвоздився, и копием прободся - целует копие, после лжицу - бессмертие источил еси человеком: Спасе наш, слава Тебе. 

Тaже глаг0летъ діaконъ: Бlгослови2 вLко.

И# начинaетъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Діaконъ: Ґми1нь.

Тaже пріeмлетъ сщ7eнникъ лёвою ќбw рук0ю просфорY, десн0ю же с™0е копіE, и3 знaменуzй

(совершается троекратное знамение креста над просфорой)

съ ни1мъ три1жды верхY печaти просфоры2, глаг0летъ: Въ воспоминaніе гDа, и3 бGа, и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. [Три1жды.]

И# ѓбіе водружaетъ копіE въ деснyю странY печaти, и3 глаг0летъ рёжz: 

[здесь наблюдаем любопытное явление: стороны - десная (правая) и шуия (левая) - считаются в обратном порядке, левая на наш взгляд считается правой, правая - левой; это объясняется тем, что центром «системы координат», «точкой отсчёта» считается не священник и не его точка зрения, но самый Агнец. В некоторых Служебниках эти пояснения приводятся. 

Операции сопровождаются чтением стихов из Ис 53.7-8:] 

Ћкw nвчA на заколeніе ведeсz. 

Въ лёвую же: И# ћкw ѓгнецъ непор0ченъ прsмw стригyщагw є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. 

Въ г0рнюю же странY печaти: Во смирeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz. 

Въ д0льнюю же странY: Р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; 

Діaконъ же, взирaz благоговёйнw на сицево2 тaинство, глаг0летъ на є3ди1номъ к0емждо рёзаніи: ГDу пом0лимсz. держS и3 nрaрь въ руцЁ. 

Замечательно это сицево таинство и благоговейное взирание, и  Господи, помилуй. Мы взираем на Страсти Господни из нашего далёка, пророк Исаия - из своего. Мы из XXI века христианской эры, пророк - из VIII-го ветхозаветного века. И мы, и пророк - «пятый евангелист», как его называют - благоговейно стоим у подножия Голгофы и поминаем одну из кульминаций человеческой истории. Этот наш анамнезис предвосхищает тот, что является частью евхаристической молитвы: поминающе убо спасительную Твою заповедь и вся, яже о нас бывшая Крест, Гроб… 

 

После этого священник срезает нижнюю часть  агничной просфоры, получается кубической или пирамидальной формы хлеб. Служебник пишет об этом так:

По си1хъ глаг0летъ: Возми2, вLко. Сщ7eнникъ же, вложи1въ с™0е копіE t к0свенныz деснhz страны2 просфоры2, взимaетъ с™hй хлёбъ, глаг0лz си1це: Ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2. 

И# положи1въ и3 взнaкъ на с™ёмъ дjскосэ

(«взнак» значит печатью вниз),

рeкшу діaкону: Пожри2, вLко. жрeтъ є3го2 кrтови1днw

(крестообразно разрезает мякоть хлеба, получаются четыре части, скреплённые верхней корочкой, на каждой из 4-х частей которой напечатано: «ИС», «ХС», «НИ-», «-КА» - «Иисус Христос - Победитель»),

си1це глаг0лz: Жрeтсz ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грёхъ мjра, за мірскjй жив0тъ и3 спасeніе.

И# њбращaетъ

(переворачивает просфору печатью вверх)

другyю странY горЁ, и3мyщую кrтъ. И# глаг0летъ діaконъ: Прободи2, вLко. Їерeй же прободaz и5 въ деснyю странY с™hмъ копіeмъ

(т.е. вонзая острие копия в мякоть той части просфоры, на печати которой «ИС -Иисус»),

глаг0летъ:

Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3гw2 прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA: и3 ви1дэвый свидётельствова, и3 и4стинно є4сть свидётельство є3гw2

(Ин 19. 34-35).

В иерусалимском Служебнике диакон предписано произносить другие слова: Распни, владыко (σταύρωσον, Δέσποτα), то же и иерею: Распеншуся Ти, Христе, погибе мучительство, попра́на бысть сила вражия, яко не ангел, не человек, но Сам, Господи, спасл еси нас, слава Тебе.

тропaрь, глaсъ №: Распeншусz тебЁ хrтE, поги1бе мучи1тельство, попрaна бhсть си1ла врaжіz: нижe бо ѓгGлъ, нижE человёкъ, но сaмъ гDи сп7слъ є3си2 нaсъ, слaва тебЁ

(этот тропарь читается в Великий Пяток на 1-м Царском Часе - см. 14.5 Служба Часов).

Символический ряд понятен - Голгофа.

Здесь было пропущено и - простите! -  в "живой" лекции также (о чём напомнила одна из слушательниц курсов, жаль только, что поздно) ещё одно действие: после прободения Агнца в потир вливается вино с небольшим количеством воды. Напомним сопровождающие этот обряд слова: и абие изыде кровь и вода. 

Вторую просфору называют Богородичной, печать на ней нередко делают в виде иконы Богородицы, из неё изымается частичка треугольной формы в честь и память Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Еяже молитвами приими, Господи, жертву сию в Пренебесный Твой Жертвенник (такими словами сопровождает священник свои действия). Частичка полагается одесную святого Хлеба, близ среды его, вспомним, что  точкой зрения считается на дискосе сам Агнец, таким образом с нашей точки зрения Богородичная частичка полагается слева. При этом произносятся слова: предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преиспещренна (Пс 44.10).

Из третьей просфоры изымаются девять частичек в честь различных чинов святых (просфора так и называется «девятичинная»):

 • честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна (у греков -Всевеликих Чиноначальников Михаила и Гавриила и всех Небесных Сил); 
 • святых славных пророков: Моисея и Аарона, Илии и Елиссея, Давида и Иессея, святых триех отроков, и Даниила пророка, и всех святых пророков;
 • святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла и прочих всех святых апостолов; 
 • иже во святых отец наших святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; Афанасия и Кирилла, Николая Мирликийского; Петра и Алексия, и Ионы, и Филиппа, и Ермогена Московских; Никиты епископа Новгородского, Леонтия епископа Ростовского, и всех святых святителей; 
 • святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Георгия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата и всех святых мученик, и мучениц Феклы, Варвары, Кириакии, Евфимии,  Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц»; 
 • преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Ху́тынского, Серафима Саровского и всех преподобных отец и преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египтяныни и всех святых преподобных ма́терей
 • святые бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая и всех святых бессребренников; 
 • святых и праведных Богоотец Иоакима и Анну, святаго или святыя или святых храма (у нас поминается преподобномученица Елисавета), святых имярек ихже есть день, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских, святаго равноапостольного великаго князя Владимира и святых равноапостольныя великия княгини Ольги и всех святых, ихже молитвами посети ны, Боже;
 • иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольского Златоустаго (или Василия Великого архиепископа Кесари Каппадокийския - в том случае, когда совершается литургия свт. Василия).

К каждому чину святых иерей волен прибавить поминовение особо почитаемых во граде, в храме, и даже им лично святых.

Из следующей просфоры - четвёртой - изымаются частицы в память живых чад церковных. Молитва, которую читает здесь священник:  

Помяни, Владыко Человеколюбче, Великого Господина и отца нашего Святейшего Патриарха имярек и Господина нашего [Высоко]Преосвященнейшаго митрополита ([архи]епископа)имярек и всякое епископство православных, честное пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический и монашеский чин (в монастыре упоминается игумен): братию и сослужебники наша, священники, диаконы, и всю братию нашу, яже призвал еси во Твое общение Твоим благоутробием, Всеблагий Владыко.

Поминовения священноначалия вызваны здесь (и в последующие моменты литургии) отнюдь не сентиментальными соображениями, Предстоятель Поместной церкви, епархиальный архиерей, игумен монастыря - те звенья, через которые община связывается со Вселенской Церковью.

О поминовении правящего архиерея и предстоятеля поместной церкви ясно пишет свт. Афанасий Ковровский: Общение со Вселенской Церковию совершается чрез первоиерарха, возношение имени которого является внешним знаком этого общения (текст мы приведём в большем объёме в другом месте).

Другая частица изымается из той же просфоры со словами: помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей ея.

Из этой же просфоры изымаются частицы о здравии сродников и знаемых. Здесь же священник поминает всех тех, за кого поданы заздравные записки. Частицы будут положены на дискосе около Агнца, Богородичной частицы, частиц святых.

Изъятие частицы из пятой просфоры сопровождается словами: 

О памяти и оставлении грехов святейших православных Патриархов и блаженных создателей святого храма. Имеются в виду усопшие. Здесь же читаются записки о упокоении. Завершается поминовение усопших изъятием ещё одной частицы о всех в надежде воскресения, жизни вечныя и Твоего общения усопших, православных отец и братий наших, Человеколюбче Господи. Затем священник молится о себе самом: Помяни, Господи, и мое недостоинство и прости ми всякое согрешение, вольное же и невольное. Наступает время заключительных обрядов проскомидии. 

Священнику подаётся кадильница, первым делом он погружает в клубы кадильного дыма предмет, называемый звездица. Его утилитарное назначение - служить подставкой для покровцев, что укрывают предложенные хлебы и вино. Однако эта подставка осмыслена как вифлеемская звезда, соответственно в  проскомидию наряду с голгофским, Страстны́м вводится ещё один символический ряд - рождественский. И дискос мыслится ещё и как вифлеемские ясли… И пришедши звезда, ста верху, идеже бе Отроча - словами Мф 2.9 сопровождает священник поставление звездицы на дискос

Поверх звездицы полагается покро́вец, священник читает при этом 92-й псалом Господь воцарися, в лепоту облечеся: облечеся Господь в силу и препоясася, ибо утверди вселенную, яже не подвижится… Со словамииз пророка Аввакума 3.3 Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь земля другим покровцем покрывается и чаша. Затем дискос и чаша вместе покрываются одним большим покровом, называемым возду́х. Священник читает стихи Пс 16 Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой и спаси души наша, яко Благ и Человеколюбец.

Далее вновь обратимся к Служебнику:

Тaже пріeмъ сщ7eнникъ кади1льницу, кади1тъ предложeніе, глаг0лz три1жды:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ, си1це бlговоли1вый, слaва тебЁ.

Діaконъ же на к0емждо глаг0летъ:

ВсегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. И# покланsютсz бlгоговёйнw џба, три1жды.

Тaже пріeмъ діaконъ кади1льницу, глаг0летъ:

Њ предложeнныхъ честнhхъ дарёхъ гDу пом0лимсz.

Сщ7eнникъ же мlтву предложeніz

εὐχή τῆς προθέσεος:

Б9е б9е нaшъ, нбcный хлёбъ, пи1щу всемY мjру, гDа нaшего и3 бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3 и3збaвителz и3 бlгодётелz, бlгословsща и3 њсвzщaюща нaсъ, сaмъ бlгослови2 предложeніе сіE (πρόθεσινταὐτην), и3 пріими2 є5 въ пренбcный тв0й жeртвенникъ. помzни2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, принeсшихъ и3 и4хже рaди принес0ша: и3 нaсъ неwсуждeны сохрани2 во сщ7еннодёствіи б9eственныхъ твои1хъ т†инъ.

Ћкw с™и1сz и3 прослaвисz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# посeмъ твори1тъ tпyстъ тaмw, глаг0лz си1це:

Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Діaконъ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ глаг0летъ tпyстъ

Христос истинный Бог наш на котором поминается Богородица, святой творец литургии (свт. Иоанн Златоуст или свт. Василий Великий) и все святые.

По tпyстэ же кади1тъ діaконъ

(или священник, если диакона в храме нет)

с™0е предложeніе

(жертвенник, на котором стоят покрытые покровцами сосуды)

тaже tх0дитъ, и3 кади1тъ с™yю трапeзу

(престол)

круг0мъ крестови1днw

(перед этим каждением отдёргивается алтарная завеса, на клиросе читаются Часы…),

глаг0лz въ себЁ:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный

(этот тропарь нам хорошо известен, мы читаем и поём его в чине Пасхальных Часов, вечерних и утренних молитв). 

Священник выходит с каждением в храм, обходя его весь, словно бы собирая словесных овец во едино стадо принести службу Единому Пастырю. Во время каждения принято читать 50-й псалом. Вот-вот начнётся Литургия.

 

На наших занятиях мы демонстрируем что возможно на моделях просфор, что-то иллюстрируем с помощью рисунков на доске, тем же, кто знакомится с нашими лекциями дистанционно, можно посмотреть эти ролики о проскомидии: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZ-xsqJdiIc

http://www.youtube.com/watch?v=TpfrDr-7V2A

Между прочим, в каждом из них представлены различные практики изъятия частиц, о чём говорится на наших встречах. К сожалению, в письменной форме описать все детали не представляется возможным.

 

 

 

 

 

 

 


Автор: Администратор
Дата публикации: 22.02.2015

Отклики (370)

  Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.