Щито́м Правосла́вия охраня́еши лю́ди своя́/ от па́губных е́ресей, блаже́нне Васи́лие,/ огражда́я их от злово́ния благоуха́нием Богоно́сных моще́й твои́х,/ до́брый па́стырю Васи́лие.

Свт.Василий ОстрожскийЕврейский язык Господа Иисуса Христа есть язык Адама, Божий

и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе (Ин. 10:35)

Сирийский язык

В Септуагинте язык именуется "сирийским", у масоретов- "арамейским".

О происхождении сирийцев сказано мало:
Сы́нове Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ, и Ара́мъ и Каина́нъ.
И сы́нове Ара́мли: О́съ и У́лъ, и Гате́ръ и Мосо́хъ.
(Быт10:22-23)
Говорят ли потомки четырёх сынов Арама разными языками, или единым- как хананеи (Быт10:15-18)? Главная из них- Дамаскова:
но глава́ Ара́му Дама́скъ, и глава́ Дама́ску Раси́нъ: но еще́ шестьдеся́тъ и пя́ть лѣ́тъ, оскудѣ́етъ ца́р­ст­во Ефре́мово от­ люді́й, (Ис7:8)

Сирия потеряла государственность:
Се́, Дама́скъ во́змет­ся от­ градо́въ бу́детъ въ паде́нiе.
...И ксему́ не бу́детъ укрѣпле́нъ, е́же вбѣ́гнути та́мо Ефре́му: и ксему́ не бу́детъ ца́р­ст­во въ Дама́сцѣ, и оста́нокъ Си́рянъ поги́бнетъ: нѣ́си бо ты́ лу́чшiй от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и сла́вы и́хъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ.
(Ис17:1,3)
Но государственным языком Вавилонии стал сирийский:
И глаго́лаше халде́е Си́рски царе́ви: царю́, во вѣ́ки живи́: ты́ повѣ́ждь со́нъ рабо́мъ тво­и́мъ, и сказа́нiе его́ воз­вѣсти́мъ ти́. (Дан2:4)
Были ли подобны сирийцы в торговле на суше финикийцам на море, чтобы языку стать международным? Причина неясна.

Видимо, летоисчисление Сирии, Халдеи, Вавилонии и Израиля- едино. Месяцы упоминаются на государственном языке, но без пересчёта. Со времени Ездры их названия- сирийские, о более ранних упоминаниях явных свидетельств в Библии нет.
Древнее Стих Новое Стих Католический календарь
1 плодов новых Исх13:4 Нисан Неем2:1 март-апрель
2 Зий 3Цар6:37 апрель-май
3 Сиван Вар1:8 май-июнь
4 Фаммуз Иез8:14 июнь-июль
5 июль-август
6 Елул Неем6:15 август-сентябрь
7 Афаним 3Цар8:2 сентябрь-октябрь
8 Вул 3Цар6:38 октябрь-ноябрь
9 Хас(е)лев Неем1:1 ноябрь-декабрь
10 декабрь-январь
11 Сават Зах1:7 январь-февраль
12 Адар 1Ездр6:15 февраль-март

По 1Мак1:10,3:13,25,27 сирийцы подчинились и еллинскому царству, но их язык перестал быть государственным. Календарь царства ведётся на другом языке:
...Лѣ́та сто́ четы́редесять осма́го, [ме́сяца] Дiоскори́нѳiа, дне́ два́десять четве́ртаго.
Ца́рское же посла́нiе содержа́­ше сiя́: ца́рь Антiо́хъ Лисі́и бра́ту ра́доватися:
(2Мак11:21-38)
После плена иудеи долго упоминают сирийские месяцы:
...имѣ́ти же пра́здникъ се́й въ третiй­на́­де­сять де́нь втораго­на́­де­сять ме́сяца, и́же глаго́лет­ся сирі́йскимъ гла́сомъ Ада́ръ, предъ еди́нымъ дне́мъ Мардохе́ева дне́. (2Мак15:36-37)
Но и для них сирийский теряет значение. Например, применяется египетский календарь:
...от­ два́десять пя́таго дне́ ме́сяца пахо́на да́же до четве́ртаго дне́ ме́сяца епифа́, во дне́хъ четы́редесятихъ: соста́виша же и́мъ поги́бель от­ пя́таго дне́ ме́сяца епифа́ да́же до седма́го, въ въ трiе́хъ дне́хъ: въ ни́хже и пресла́вно яви́въ ми́лость Свою́ Всеси́льный, изба́ви и́хъ безвре́дныхъ ку́пно. (3Мак6:35)

Сирия и ещё пострадала:
Го́ре тебѣ́, Вавило́не и Асі́а! Го́ре тебѣ́, Еги́пте и Сирі́а!
...по́слана су́ть на ва́съ зла́я, и кто́ есть, и́же от­ме́тнетъ я́?
...зане́ оста́нутъ от­ гра́да де́сять, и два́ от­ ни́вы, и́же сокры́ют­ся въ густы́хъ дубра́вахъ и въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ.
(3Ездр16:1,5,29)
Зачем иудеям между собой применять сирийский язык?
 
 1. Еврейский, сирийский и халдейский языки существенно различны:

 2. Меньше и хуже, но простые воины на стене поняли бы речь, будь языки наречиями одного:
  И рече́ Елiаки́мъ сы́нъ Хелкі́инъ и Сомна́съ и Иоа́съ ко Рапса́ку: глаго́ли ны́нѣ ко отроко́мъ тво­и́мъ си́рски, я́ко слы́шимъ мы́, а не глаго́ли къ на́мъ иуде́йски, и почто́ глаго́леши во у́шы люді́й, и́же на стѣнѣ́?
  И рече́ къ ни́мъ Рапса́къ: еда́ къ господи́ну тво­ему́ и къ тебѣ́ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ муже́мъ ли сѣдя́щымъ на стѣнѣ́, е́же я́сти и́мъ гно́й сво́й и пи́ти и́мъ се́чь свою́ съ ва́ми вку́пѣ?
  (4Цар18:26-27)
 3. Знаменитую надпись на стене знающие государственный сирийский язык мудрые халдеи не смогли и истолковать, и прочесть:
  и возопи́ ца́рь си́лою, е́же ввести́ волхво́въ, халде́евъ, газари́новъ: и рече́ ца́рь му́дрымъ Вавило́нскимъ: и́же прочте́тъ писа́нiе сiе́ и ра́зумъ его́ воз­вѣсти́тъ мнѣ́, то́й въ багряни́цу облече́т­ся, и гри́вна злата́я на вы́ю его́, и тре́тiй во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ облада́ти на́чнетъ.
  И вхожда́ху вси́ му́дрiи ко царю́ и не можа́ху писа́нiя прочести́, ни ра́зума царю́ воз­вѣсти́ти.
  (Дан5:7-8)
  В надписи на еврейском языке приведено известное слово:
  Се́ же е́сть писа́нiе вчине́но­е: мани́, Ѳеке́л, фа́рес.
  ...фа́рес, раздѣли́ся ца́р­ст­во твое́ и даде́ся ми́домъ и пе́рсомъ.
  (Дан5:25,28) Человеческая мудрость халдеев свидетельствуется тем, что книги мудрости были на халдейском языке, хотя государственным был сирийский:
  ю́ношы, на ни́хже нѣ́сть поро́ка, и добры́ зра́комъ и смы́слены во вся́цѣй прему́дрости, и вѣ́дущыя умѣ́нiе и размышля́ющыя ра́зумъ, и и́мже е́сть крѣ́пость въ ни́хъ, е́же предстоя́ти въ дому́ предъ царе́мъ и научи́ти я́ кни́гамъ и язы́ку Халде́йску. (Дан1:4)
  И в перечислениях Иер50:35, Дан4:3-4, Дан2:2-28.

Текст масоретов затемняет упоминание Сирии:
Стих масоретский Септуагинта
Втор26:5 Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный; и от­вѣща́въ рече́ши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ: Сирі́ю оста́ви оте́цъ мо́й и сни́де во Еги́петъ и обита́ та́мо въ числѣ́ ма́лѣмъ, и бы́сть та́мо въ язы́къ вели́къ и во мно́же­с­т­во мно́го и вели́ко:

Как поэтому верить масоретам в сохранении названия, якобы, на сирийском языке?
Быт31:47 И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом. И прозва́ его́ Лава́нъ хо́лмъ свидѣ́тел­ст­ва: Иа́ковъ же прозва́ хо́лмъ свидѣ́тель.

Библию на сирийском языке- Пешитту связывают только с христианством. Более ранних переводов нет и в других упоминаниях.

Арфаксад есть брат Арама, но симитские языки- еврейский, сирийский и халдейский не родственны.

Хананейский язык

Хананеи и израильтяне именуются одинаково:
Имя Ранний стих Род Поздний стих Род
Амафиа Быт10:18 Ханаан Ион1:1 Израиль
Авнан Быт14:13 Ханаан Чис16:1 Израиль
Рафаин Быт15:20 Ханаан? Иудиф8:1 Израиль
Саар Быт23:8 Ханаан 1Пар4:7 Израиль
Елон Быт26:34 Ханаан Суд12:11 Израиль
Васемаф Быт26:34 Ханаан 3Цар4:15 Израиль
Сихем Быт33:19 Ханаан 1Пар7:19 Израиль
Совал Быт36:20 Ханаан 1Пар2:50 Израиль
Еман Быт36:22 Ханаан 1Пар16:41 Израиль
Валаам Быт36:27 Ханаан 1Пар7:17 Израиль
Аран Быт36:28 Ханаан 1Пар2:46 Израиль
Ирас Быт38:1 Ханаан 2Цар20:26 Израиль
Елам Нав10:3 Ханаан Неем7:12 Израиль
Авимелех 1Цар21:6 Израиль 1Цар26:6 Ханаан
Мааха(м,ж) 2Цар3:3 Ханаан 3Цар15:2 Израиль
Уриа 2Цар11:3 Ханаан Неем8:4 Израиль
Орна 1Пар3:21 Израиль 2Цар24:16 Ханаан

Названиями мест хананеев именуются израильтяне:
Слово Хананейское название Еврейское имя Пол
Хеврон Быт13:18 Исх6:18 м
Ефрафа Быт35:16 1Пар2:19 ж
Енан Быт38:14 Неем10:26 м
Ор Чис20:23 1Пар2:20 м
Арад Чис21:1 Быт46:21 м
Есевон Чис21:25 1Пар7:7 м
Атароф Чис32:3 1Пар2:54 м
Софан Чис32:35 Чис26:42 м
Кааф Чис32:42 Быт46:11 м
Иасса Втор2:32 1Ездр10:15 м
Иарим Нав9:17 1Ездр10:18 м
Иеримуф Нав10:3 1Пар25:4 м
Газер Нав10:33 1Пар2:46 м
Офер Нав12:17 Чис26:36 м
Афек Нав12:18 1Цар9:1 м
Марон Нав12:20 1Пар4:17 м
Иавнил Нав15:11 1Пар12:20 м
Вирсавиа Нав15:28 2Цар11:3 ж
Афер Нав15:42 1Пар4:6 м
Иефер Нав15:48 3Цар2:5 м
Зиф Нав15:55 1Пар4:16 м
Гедор Нав15:58 1Пар9:37 м
Манаим Нав13:26 4Цар15:14 м
Сафон Нав13:27 Быт46:16 м
Марис Нав15:44 1Пар2:42 м
Иамин Нав17:7 Быт46:10 м
Иезраель Нав17:16 Ос1:4 м
Силом Нав18:1 Быт38:5 м
Елимелех Нав19:26 Руф1:2 м
Иериил 2Пар20:16 1Пар7:2 м

Израильтяне именуются не в честь городов- по имени называют город, не наоборот:
...И бѣ́ зи́ждяй гра́дъ, и именова́ гра́дъ во и́мя сы́на сво­его́ Ено́хъ. (Быт4:17)
И далее в Чис32:38,41-42, Втор3:14, Нав19:47, 1Пар6:65, Пс48:12. Для именования применяются одни и те же слова.

Многие хананейские города сохраняют прежние названия. Видимо, согласные с:
...име́нъ же бого́въ инѣ́хъ не помина́йте, ниже́ да слы́шат­ся изо у́стъ ва́шихъ. (Исх23:13)

Держат ли египтяне толмача языка с 66 душами (Быт46:26)?
Ті́и же не вѣ́дѣша, я́ко разумѣ́етъ Ио́сифъ: толма́чь бо между́ и́ми бя́ше. (Быт42:23)

Иезавель, хананеянка из 3Цар16:31, понимает смысл имени пророка (Мк15:34) и Илия знает смысл имени царицы:
И посла́ Иезаве́ль ко Илiи́ и рече́: а́ще ты́ еси́ Илiа́, а́зъ же Иезаве́ль: сiя́ да сотворя́тъ ми́ бо́зи и сiя́ да при­­ложа́тъ ми́, я́ко въ се́й же ча́съ у́тро положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от­ ни́хъ.
И убоя́ся Илiа́, и воста́, и отъи́де души́ ра́ди сво­ея́, и прiи́де въ Вирсаві́ю зе́млю Иу́дину, и оста́ви о́трочище свое́ та́мо,
(3Цар19:2-3)
Её имя содержит в себе имя бога веельзевула из Мф10:25. Пророк Илия убоялся не богов, а того, что теперь владетельная язычница заклялась и должна его убить. Так же клянётся идумеянин(?) в 3Цар20:10. Теми же словами, но клянутся Богом моавитянка в Руф1:17 и израильтянин в 1Цар3:17. Видимо, такая клятва употреблялась и до смешения языков. Имеет ли она отношение к Быт8:21?

Ясно, что после упоминаемого в Быт15:16 при окончательном падении хананеев евреи не должны именоваться некоторыми их именами.

Дальние родственники Ханаан и Евер говорят на едином языке.

Имена
Пецы́ся о и́мени, то́ бо ти́ пребыва́етъ па́че ты́сящъ вели́кихъ сокро́вищъ зла́та. (Сир41:15-16)

От начала до конца евреи именуются теми же именами:
Имя Пол Ранний стих Поздний стих
Иаков м Быт25:26 Мф4:21
Симеон м Быт29:33 Деян13:1
Левий м Быт29:34 Лк3:24
Иуда м Быт29:35 Мф10:4
Иосиф м Быт30:24 Деян1:23
Мариам ж Исх6:20 Мф1:20
Елисавет ж Исх6:23 Лк1:5
Елеазар м Исх6:23 Мф1:15
Авиуд м Исх6:23 Мф1:13
Иисус м Исх17:9 Мф1:16
Нафанаил м Чис1:8 Ин1:45
Гамалиил м Чис1:10 Деян5:34
Иаир м Чис32:41 Мк5:22
Илий м 1Цар1:1 Лк3:23
Анна м,ж 1Цар1:2 Ин18:24
Иосиа м 3Цар13:2 Деян4:36
Ананиа м 3Цар16:1 Деян23:2
Захариа м 4Цар14:29 Лк1:5
Варахиа м 1Пар3:20 Мф23:35
Фануил м 1Пар4:4 Лк2:36
Матфан м 2Пар23:17 Мф1:15
Иона м Ион1:1 Ин1:42
Агав м 1Ездр2:45 Деян21:10

Некоторые имена будучи еврейскими не повторяются. Каждому имени- своё время, особенно, наречённому пророчески.

Имена суть сокращённые предложения:
Имя-предложение Первый стих
Жена Быт2:23
Каин Быт4:1
Сиф Быт4:25
Ное Быт5:29
Авраам Быт17:5
Моав Быт19:37
Амман Быт19:38
Исав Быт25:25
Иаков Быт25:26
Рувим Быт29:32
Симеон Быт29:33
Левий Быт29:34
Иуда Быт29:35
Дан Быт30:6
Неффалим Быт30:8
Гад Быт30:11
Асир Быт30:13
Иссахар Быт30:18
Завулон Быт30:20
Иосиф Быт30:24
Израиль Быт32:28
Вениамин Быт35:18
Фарес Быт38:29
Самуил 1Цар1:20
(Амалфеев рог) Иов42:14
(Скоро плени, нагло расхити) Ис8:3
(Преселник отвсюду) Иер20:3
(Непомилована) Ос1:6
Иисус Мф1:21
Еммануил Мф1:23
Воанергес Мк3:17
Кифа Ин1:42
Варнава Деян4:36
Тавифа Деян9:36

И географические названия суть предложения:
Название Предложение Первый стих
Смешение Быт11:9
Господь увидел Быт22:14
Обида Быт26:20
Пространство Быт26:22
Кладязь клятвенный Быт26:33
Холм свидетель Быт31:47
Вид Божий Быт32:30
Плач египетский Быт50:11
Горесть Исх15:23
Господь прибежище мое Исх17:15
Гробы похотения Чис11:34
Дебрь гроздная Чис13:25
Кариафсефер Град писмен Нав15:15
Потребление Нав1:17
Мир Господень Суд6:24
Избиение челюстное Суд15:17
Авенезер Камень помощи 1Цар7:12
Камень разделенный 1Цар23:28
Град Давидов 2Цар5:9
Поражение Озино 2Цар6:8
Фарасин Разсечение 1Пар14:11
Падение Иер19:6
Акелдама Село крови Деян1:19


Угрозы сохранению языка
 
Плен и подданство в царстве с другим государственным языком:
...написа́ въ ми́рѣ Миѳрида́тъ и Тавеи́лъ со про́чими сослужи́тели ко Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому: написа́ писмоно́сецъ писа́нiе си́рскимъ язы́комъ и претолко́вано. (1Ездр4:7)

Заимствование слов в плену:
Написа́ же Мардохе́й словеса́ сiя́ въ кни́гу и посла́ иуде́омъ, ели́цы бѣ́ша въ ца́р­ст­вiи Артаксе́рксовѣ, бли́зъ и дале́че су́щымъ,
...Сего́ ра́ди нареко́шася дні́е сі́и фури́мъ ра́ди жре́бiй, зане́ дiале́ктомъ и́хъ жре́бiи нарица́ют­ся фури́мъ, ра́ди слове́съ еписто́лiи сея́, и ели́ка пострада́ша си́хъ ра́ди, и ели́ка и́мъ при­­ключи́шася.
(Есф9:20,26)
"Диалект"- как "язык" в Деян2:6.

Утрата своих обычаев и смешение с чуждыми:
И во дне́хъ о́нѣхъ ви́дѣхъ Иуде́евъ по­е́мшихъ жены́ азо́тскiя, аммани́тяны, моави́тскiя,
и сы́нове и́хъ от­ полу́ глаго́лаху азо́тскимъ язы́комъ и не умѣ́яху глаго́лати иуде́йски:
(Неем13:23-24)

Послепленная подчинённость иноязычному царству- например, уплата дани, официальная переписка и т.п.:
Лѣ́та сто́ седмьдеся́таго отъ­я́то бы́сть и́го язы́ческое от­ Изра́иля, (1Мак13:41)

Желание князей получать власть любой ценой:
...а́ще пода́ст­ся вла́стiю его́ учи́лище ю́ныхъ ему́ поста́вити и су́щихъ во Иерусали́мѣ Антiохі́анами писа́ти.
Со­изво́лив­шу же царю́, и нача́ль­ство одержа́въ, а́бiе на язы́ческiй обы́чай единоплеме́н­ныя своя́ преводи́ти нача́.
...И оте́ческiя у́бо че́сти ни во что́же вмѣня́ху, е́ллинскiя же сла́вы предо́бры бы́ти мня́ху:
(2Мак4:9-10,15)

Долговременное разсеяние:
и́мутъ та́ въ себѣ́, я́же Евре́йски глаго́лема су́ть, егда́ преведу́т­ся на и́ный язы́къ:
...и въ преселе́нiи хотя́щымъ учи́тися,
(Сир0:22,34)

Сохранение речи

С каинитками говорили на одном языке:
ви́дѣв­ше же сы́нове Бо́жiи дще́ри человѣ́чи, я́ко добры́ су́ть, поя́ша себѣ́ жены́ от­ всѣ́хъ, я́же избра́ша. (Быт6:2)

И через пять столетий после потопа:
И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и гла́съ еди́нъ всѣ́мъ.
...Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смѣше́нiе, я́ко та́мо смѣси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и от­ту́ду разсѣ́я и́хъ Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.
(Быт11:1,9)

Аврам изъят от среды халдееязычных потомков Арфаксада:
А́зъ [е́смь] Бо́гъ изведы́й тя́ от­ страны́ Халде́йскiя, я́ко да́ти тебѣ́ зе́млю сiю́ наслѣ́д­ст­вовати. (Быт15:7)

В Харране и Ханаане язык один:
и вня́тъ душе́ю Ди́нѣ дще́ри Иа́ковли, и воз­люби́ дѣви́цу, и глаго́ла къ не́й по мы́сли дѣви́цы. (Быт34:1-3)

С хананеянкой по Исходе говорили на одном языке:
...И ше́дша два́ ю́ношы внидо́ста во Иерихо́нъ и внидо́ста въ до́мъ жены́ блудни́цы, е́йже и́мя Раа́въ: и вита́ста та́мо. (Нав2:1)
Иерихон далёк от торговых путей Приморского и Царского, чтобы Раав говорила на египетском языке, на котором вряд ли говорили и сами израильтяне, рождённые в пустыне после Исхода из Египта.

Во времена судей с царём Моава:
И и́де, и при­­несе́ да́ры Егло́му царю́ Моа́влю: Егло́мъ же му́жъ добротѣле́сенъ бѣ́ зѣло́.
...И рече́ Ао́дъ: сло́во мнѣ́ е́сть къ тебѣ́ та́йно, царю́. И рече́ Егло́мъ къ нему́: молчи́. И от­сла́ от­ себе́ всѣ́хъ предстоя́щихъ предъ ни́мъ.
(Суд3:17,19)

Во времена судей Мадиам понимал хананеев:
И Сиса́ра убѣже́ нога́ми сво­и́ми въ ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра Кине́ева: я́ко ми́ръ бя́ше между́ Иави́номъ царе́мъ Асо́рскимъ и между́ до́момъ Хаве́ра Кине́ева.
И изы́де Иаи́ль во срѣ́тенiе Сиса́рѣ и рече́ къ нему́: уклони́ся, господи́не мо́й, уклони́ся ко мнѣ́, не бо́йся. И уклони́ся къ не́й въ ку́щу: и покры́ его́ оде́ждею сво­е́ю.
(Суд4:17-22)

Во времена судей понимали Мадиама и, видимо, Амалика со всеми сынами востоков из Быт25:1-6:
И бы́сть въ ту́ но́щь, и рече́ къ нему́ Госпо́дь: воста́въ сни́ди от­сю́ду ско́ро въ по́лкъ, я́ко преда́хъ и́хъ въ ру́ку твою́:
...и услы́шиши, что́ воз­глаго́лютъ: и по се́мъ укрѣпя́т­ся ру́цѣ тво­и́, и сни́деши въ по́лкъ.
...И Мадiа́мъ и Амали́къ и вси́ сы́нове восто́ковъ стоя́ху въ доли́нѣ я́ко пру́зи мно́же­с­т­вомъ, и велблю́домъ и́хъ не бя́ше числа́, но бя́ху я́ко песо́къ на краи́ морстѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ.
(Суд7:9,11-12)

Вплоть до плена многие, смешиваясь и поклоняясь иным богам, теряли веру, но не язык, т.к. хананеи говорили на том же языке:
и рече́ши: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь дще́ри иерусали́мстѣй: ко́рень тво́й и бытiе́ твое́ от­ земли́ ханане́йски: оте́цъ тво́й аморре́анинъ и ма́ти твоя́ хетте́аныня: (Иез16:3)

Перед пленом иудеи и потомки Исава говорили на одном языке:
Помяни́, Го́споди, сы́ны едо́мскiя въ де́нь иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́. (Пс136:7)

В плену язык одинаков у всех израильтян:
я́ко не къ лю́демъ глубокорѣ́чивымъ и косноязы́чнымъ посыла́емь еси́, къ до́му Изра́илеву,
ниже́ къ лю́демъ мно́гимъ иноязы́чнымъ, инорѣ́чивымъ, ни тя́жкимъ язы́комъ су́щымъ, и́хже не разумѣ́лъ бы еси́ слове́съ: а́ще же и къ тацѣ́мъ посла́лъ бы́хъ тя́, то́ и ті́и послу́шали бы́ша тебе́:
(Иез3:5-6)

В Иудее и в плену язык не отличается:
Авваку́мъ же проро́къ бя́ше во Иуде́и, и то́й свари́ варе́нiе и вдроби́ хлѣ́бы въ но́щвы, и идя́ше на по́ле донести́ жа́телемъ.
И рече́ а́нгелъ Госпо́день Авваку́му: от­неси́ обѣ́дъ, его́же и́маши, въ Вавило́нъ Данiи́лу, въ ро́въ ле́вскъ.
...И возопи́ Авваку́мъ глаго́ля: Данiи́ле, Данiи́ле! воз­ми́ обѣ́дъ, его́же посла́ тебѣ́ Бо́гъ.
И рече́ Данiи́лъ: помяну́лъ бо мя́ еси́, Бо́же, и нѣ́си оста́вилъ лю́бящихъ Тя́.
(Дан14:33-34,37-38)

После плена ещё живы люди, говорящие на допленном языке:
И мно́зи от­ свяще́н­никовъ и Леви́тъ, и кня́зи оте́че­ст­въ и старѣ́йшины, и́же ви́дѣша до́мъ пре́жднiй на основа́нiи сво­е́мъ, и се́й до́мъ предъ очесы́ сво­и́ми, пла́каху гла́сомъ ве́лiимъ: и наро́дъ воз­глаша́ющь, въ весе́лiи воз­выша́ху: (1Ездр3:12)

Люди уже не вполне понимают Писание без толкования, но перевод не требуется:
и реко́ша Е́здрѣ архiере́ю и чтецу́, да при­­несе́тъ зако́нъ Моисе́овъ, пре́дан­ный от­ Го́спода Бо́га Изра́илева.
...и чтя́ше на простра́н­ствѣ, е́же предъ свяще́н­ными враты́ церко́вными, от­ у́тра да́же до полу́дне предъ мужми́ же и жена́ми: и да́ша все́ мно́же­с­т­во чу́в­ст­ва въ зако́нъ.
...и егда́ толкова́­ше зако́нъ, вси́ пря́мо стоя́ху. И благослови́ Е́здра Го́спода Бо́га Вы́шняго, Бо́га Савао́ѳа Вседержи́теля.
(2Ездр9:39,41,46)
И в Неем8:8 требуется именно толкование, а не перевод. Необходимость толкования даже при беседе на одном языке упомянута в Ин3:3-4.

После плена иудеи и аммонитяне говорили на одном языке:
...и стеко́шася вся́кiй ю́ноша и́хъ и жены́ въ собра́нiе, и поста́виша Ахiо́ра посредѣ́ всего́ наро́да сво­его́. И вопроси́ его́ Озі́а о случи́в­шемся.
И от­вѣща́въ воз­вѣсти́ и́мъ глаго́лы засѣда́нiя Олофе́рнова и вся́ глаго́лы, ели́ка глаго́ла посредѣ́ князе́й сыно́въ Ассу́рскихъ, и ели́ка велерѣ́чева Олофе́рнъ на до́мъ Изра́илевъ.
(Иудиф6:16-17)
Юноши, воспитанные после плена, и жёны не обязательно знают сирийский язык.

В позднем египетском разсеянии сохраняли язык, т.к. Септуагинта востребуется частью иудеев только позднее. Общепринято, что она создавалась не для иудеев:
Въ то́й де́нь бу́детъ пя́ть градо́въ во Еги́птѣ, глаго́лющихъ язы́комъ ханаани́тскимъ и клену́щихся и́менемъ Го́спода Савао́ѳа: гра́дъ аседе́къ прозове́т­ся еди́нъ гра́дъ. (Ис19:18)
 
Во времена Маккавеев говорили родным еврейским языком перед еллинами:
О́нъ же от­вѣща́въ оте́ческимъ гла́сомъ, рече́: ни́. Тѣ́мже и се́й по ря́ду прiя́тъ муче́нiе, я́коже и пе́рвый.
...и ко­его́ждо и́хъ увѣщава́­ше оте́ческимъ гла́сомъ, до́блiя испо́лнена му́дрости и же́нское помышле́нiе му́жескою душе́ю воз­двиза́ющи, глаго́лаше къ ни́мъ:
...Приклони́в­шися же къ нему́, посмѣя́ся же́стокому мучи́телю и си́це рече́ оте́ческимъ гла́сомъ: сы́не, поми́луй мя́ носи́в­шую тя́ во чре́вѣ де́вять ме́сяцей и млеко́мъ пита́в­шую тя́ лѣ́та три́, и воскорми́в­шую тя́ и при­­ве́дшую въ во́зрастъ се́й, и болѣ́зни воспита́нiя поне́сшую:
(2Мак7:8,21,27)
И в 2Мак12:37, 2Мак15:29, 3Мак6:29.

Сохранение символов

От начала Богом и Его людьми упоминаются те же символические слова и действия:
Символ Первое Последнее
Лице земли Быт2:6 Лк21:35
Кость-плоть Быт2:23 Еф5:30
Бысть по днех Быт4:3 Деян28:17
Удвоение евр.однокоренных, например, Рече-глаголя Быт8:15 Откр21:9
Даже до небесе Быт11:4 1Мак5:31
Лево(шуее)-десно Быт13:9 1Мак6:45
Вчера и третьего дня Быт31:2 1Мак9:44
Даже до дне сего Быт32:32 2Кор3:14
Растерзать ризы Быт37:34 Деян14:14
Облачиться/возложить вретище Быт37:34 Откр11:3
Мечем и луком Быт48:22 Зах9:13
Остричь голову/оплешить Иов1:20 Неем13:25
Персть/земля/прах/пепел на главе Иов1:20 Откр18:19
Моль Иов4:19 3Ездр8:53
Покивать главою Иов16:4 Мф27:39
Сотворить-приложить Чис5:7 1Мак8:30
Последняя (паче) первая Руф3:10 Откр2:19
Кровь на главе 2Цар1:16 Деян18:6
Чист от крови 2Цар3:28 Деян20:26
Каждый в свой дом 2Цар6:19 Ин7:53
Задняя-передняя Иер7:24 Флп3:13

Сохранение письменности
...не сего́ ли ра́ди прельща́етеся, не вѣ́дуще писа́нiя, ни си́лы Бо́жiя? (Мк12:24)

При царе Иосафате читают на языке Моисея, без необходимости толкования, как после плена в 2Ездр9:39,41,46:
Въ тре́тiе же лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́ посла́ нача́лники своя́ и сыно́въ си́льныхъ Авді́ю и Заха́рiю, и Наѳанаи́ла и Михе́а, да уча́тъ во градѣ́хъ Иу́диныхъ:
...учаху же во Иуде́и, имѣ́юще кни́гу зако́на Госпо́дня, и прохожда́ху гра́ды Иу́дины и учаху лю́ди.
(4Цар22:8,23:2)

Моисеевы книги понятны до плена:
...обрѣ́те Хелкі́а свяще́н­никъ кни́гу зако́на Госпо́дня, [я́же дана́ бы́сть] руко́ю Моисе́овою. (2Пар34:1,14,30)
Вероятно, это книга, записанная собственноручно Моисеем и положенная рядом с ковчегом Завета по Втор31:26.

Перед пленом сохранялось начертание буквы Фав в виде креста (толкования Иеронима Блаженного и еп.Виссариона(Нечаева)):
И рече́ Госпо́дь къ нему́: пройди́ средѣ́ гра́да Иерусали́ма и да́ждь зна́менiя на ли́ца муже́й стеня́щихъ и болѣ́зну­ю­щихъ о всѣ́хъ беззако́нiихъ быва́ющихъ средѣ́ и́хъ. (Иез9:4)
существующее ещё до Исхода:
и прiи́мутъ от­ кро́ве и пома́жутъ на обою́ подво́ю и на пра́гахъ въ домѣ́хъ, въ ни́хже снѣдя́тъ то́е,
...и бу́детъ кро́вь ва́мъ въ зна́менiе на домѣ́хъ, въ ни́хже вы́ бу́дете та́мо, и узрю́ кро́вь и покры́ю вы́, и не бу́детъ въ ва́съ я́звы, е́же поги́бнути, егда́ поражу́ зе́млю Еги́петскую:
(Исх12:7,13)
Наличие алфавита упоминается до скрижалей Завета по Исх17:14.

Перед пленом Сам Господь говорит писать покупные книги на еврейском языке, понятном по возвращении:
А Ты́ ко мнѣ́ глаго́леши: при­­тяжи́ себѣ́ село́ сребро́мъ: и вписа́хъ въ кни́гу, и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи, гра́дъ же преда́ст­ся въ ру́цѣ халде́йстѣ.
...И при­­тя́жутъ се́ла сребро́мъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запеча́таеши, и опослуши́ши по́слухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ го́рнихъ, и во градѣ́хъ по́льныхъ и во градѣ́хъ наге́въ: я́ко воз­вращу́ преселе́нiя и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
(Иер32:25,44)

В плену ждут возвращения и ведут родословия на еврейском, перечисляя имена-предложения:
Леви́ти во дни́ Елiаси́ва, Иоа́да и Иоа́, и Иоана́нъ и Иду́а, напи́сани нача́лницы оте́че­ст­въ, и свяще́н­ницы въ ца́р­ст­во да́рiа пе́рсскаго.
И сы́нове Леві́и нача́лницы оте́че­ст­въ пи́сани въ кни́зѣ слове́съ дні́й и да́же до дні́й Иоана́на сы́на Елису́ева.
(Неем12:22-23)

Книги времени Моисея читают и в плену:
...а́зъ Данiи́лъ разумѣ́хъ въ кни́гахъ число́ лѣ́тъ, о не́мже бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иеремі́и проро́ку, на сконча́нiе опустѣ́нiя Иерусали́мля се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
...я́коже е́сть пи́сано въ зако́нѣ Моисе́овѣ, вся́ зла́я сiя́ прiидо́ша на ны́: и не помоли́хомся лицу́ Го́спода Бо́га на́­шего, от­врати́тися от­ непра́вдъ на́шихъ, и е́же смы́слити во все́й и́стинѣ Тво­е́й [Го́споди].
(Дан9:2,13)

После плена читают Закон Моисеев:
...и собра́шася вси́ лю́дiе я́ко му́жъ еди́нъ на простра́н­ство, е́же предъ враты́ водны́ми, и реко́ша Е́здрѣ пи́сарю, да при­­несе́тъ кни́гу зако́на Моисе́ова, его́же заповѣ́да Госпо́дь Изра́илю.
...И разгну́ Е́здра кни́гу предъ всѣ́ми людьми́, я́ко то́й бѣ́ надъ людьми́, и бы́сть егда́ разгиба́­ше ю́, ста́ша вси́ лю́дiе.
...И что́ша въ кни́зѣ зако́на Бо́жiя, и по­уча́­ше Е́здра и изъясня́ше ко разумѣ́нiю Госпо́дню, и разумѣ́ша лю́дiе чте́нiе.
(Неем8:1,5,8)

Родословные списки понятны после плена:
...и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
(1Ездр2:59,62)
и в 2Ездр5:39, 2Ездр8:48, Неем7:5,65

Ясен еврейский язык мюнцмейстеру Маккавеев и всем владельцам монет:
Лѣ́та сто́ седмьдеся́таго отъ­я́то бы́сть и́го язы́ческое от­ Изра́иля,
и нача́ша лю́дiе Изра́илевы писа́ти въ писа́нiихъ и въ совѣща́нiихъ: лѣ́та пе́рваго при­­ Си́монѣ архiере́и вели́цѣмъ и во́инѣ и вожди́ Иуде́йстѣмъ.
...И посла́ ца́рь Антiо́хъ сы́нъ дими́трiа царя́ посла́нiя от­ острово́въ морски́хъ Си́мону архiере́ю и нача́лнику язы́ка Иуде́йска и всему́ язы́ку.
...и попусти́хъ тебѣ́ твори́ти кова́нiе осо́быхъ пѣ́нязей во странѣ́ тво­е́й,
(1Мак13:41,42,15:1,6)

При Маккавеях понимают допленный язык:
Обрѣта́ет­ся же во описа́нiихъ Иеремі́и проро́ка, я́ко повелѣ́ огня́ взя́ти преселя́ющымся, я́коже зна́меновася,
и я́коже заповѣ́да преселя́ющымся проро́къ, да́въ и́мъ зако́нъ, да не забыва́ютъ повелѣ́нiй Госпо́днихъ и да не прельстя́т­ся умы́, ви́дяще и́долы зла́ты и сре́бряны и су́щую о́крестъ и́хъ у́тварь.
(2Мак2:1-2)

Неемия собирает древние книги, позже Иуда Маккавей:
Повѣ́дашася же и въ написа́нiихъ и въ памятописа́нiихъ бы́в­шихъ при­­ Неемі́и
та́яжде: и ка́ко стро́ящь книгополо́жницу собра́ кни́ги, я́же о царе́хъ и о проро́цѣхъ и о Дави́дѣ, и еписто́лiи царе́й о при­­ноше́нiихъ.
Та́кожде и Иу́да, па́дшая бра́нiю бы́в­шею на́мъ, собра́ вся́, и су́ть при­­ на́съ.
(2Мак2:13-14)

По случаю читают книгу на допленном языке:
еще́ же и Елеаза́ру [повелѣ́въ] чести́ святу́ю кни́гу и да́въ зна́менiе по́мощи Бо́жiю, пе́рвому полку́ са́мъ предводи́тель­ствуя срази́ся съ Никано́ромъ. (2Мак8:23)

Отлично знают язык времени Моисея создатели Септуагинты- переводчики на еллинский, в их числе праведный Симеон Богоприимец.

Масореты знали для искажения.

Сохранение обычаев
Но́е, Авраа́мъ, Исаа́къ, Иа́ковъ отцы́ на́ши от­ вѣ́ка: помяни́, ча́до, я́ко сі́и вси́ поя́ша жены́ от­ бра́тiй сво­и́хъ и благослове́ни бы́ша въ ча́дѣхъ сво­и́хъ, и сѣ́мя и́хъ наслѣ́дитъ зе́млю (Тов4:12)
  Исключая отдельные случаи по Лев24:10.

В плену выдающимся юношам при привлечении к царской службе меняют имена на иноязычные только в отдельных случаях:
...от­ сыно́въ Иу́диныхъ Данiи́лъ и Ана́нiа, и Аза́рiа и Мисаи́лъ.
И воз­ложи́ и́мъ имена́ старѣ́йшина евну́ховъ: Данiи́лу Валтаса́ръ, и Ана́нiи Седра́хъ, и Мисаи́лу Миса́хъ, Аза́рiи же Авденаго́.
(Дан1:6-7)
   
Община легко собирается:
Ше́дъ собери́ иуде́и и́же въ Су́сѣхъ, и пости́теся о мнѣ́, и не яди́те ниже́ пі́йте три́ дни́ де́нь и но́щь: а́зъ же и служе́бницы моя́ [та́кожде] не и́мамы я́сти: и тогда́ вни́ду ко царю́ кромѣ́ зако́на, а́ще и поги́бнути ми́ при­­ключи́т­ся. (Есф4:7,16)
И в Есф9:15-18.

В плену есть прозелитизм:
во [вся́цѣмъ] гра́дѣ и странѣ́, идѣ́же а́ще предлага́­шеся повелѣ́нiе ра́дость и весе́лiе бѣ́ Иуде́омъ, пирова́нiе и утѣше́ние. И мно́зи от­ язы́къ обрѣ́зовахуся и зако́нъ Иуде́йскiй прiима́ху, стра́ха ра́ди Иуде́йскаго.
...прiя́ша Иуде́е на себе́ и на сѣ́мя свое́ и на приложи́в­шихся къ ни́мъ, ниже́ ина́че да употребля́ютъ: дні́е же сі́и па́мяти соверша́еми по ро́ду и ро́ду, и гра́ду и оте́че­ст­ву и странѣ́.
(Есф8:17,9:27)

После плена отлучают чуждых:
И бы́сть егда́ слы́шаху зако́нъ, и от­лучи́ша всѣ́хъ чужди́хъ от­ Изра́иля. (Неем13:3)

В плену не женились на халдейках, сирийках, мидийках, персидках, хотя некоторые смешивались по возвращении:
И во дне́хъ о́нѣхъ ви́дѣхъ Иуде́евъ по­е́мшихъ жены́ азо́тскiя, Аммани́тяны, Моави́тскiя, (Неем13:24)

После плена отвергают смешение:
И услы́шаша врази́ Иу́дины и Венiами́ни, я́ко сы́нове преселе́нiя созида́ютъ це́рковь Го́споду Бо́гу Изра́илеву,
...и реко́ша и́мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, я́коже и вы́, и́щемъ Бо́га ва́­шего и Ему́ мы́ жре́мъ же́ртву от­ дні́й Асарада́на царя́ Ассу́рска при­­ве́дшаго ны сѣ́мо.
И рече́ и́мъ Зорова́вель и Иису́съ и про́чiи кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть на́мъ и ва́мъ созда́ти до́мъ Бо́гу на́­шему, поне́же мы́ са́ми осо́бно сози́ждемъ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже повелѣ́ на́мъ Ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
(1Ездр4:1-3)

При Маккавеях иудеи гнушаются перешедшими в еллинизм:
они́ же въ проти́вность прiе́млюще, и при­­ро́днымъ злонра́вiемъ до́брое от­ри́нув­ше, и при́сно въ зло́е уклоня́ющеся, не то́кмо от­ри́нуша честно́е гражда́н­ство, но и гнуша́ют­ся сло́вомъ и дѣ́ломъ, молча́нiемъ тѣ́хъ, и́же немно́гiи от­ ни́хъ къ на́мъ неле́стнѣ доброжела́тель­ни су́ть, по вся́къ ча́съ ча́юще, я́ко мы́ вско́рѣ нестро́йнымъ житiе́мъ низврати́мъ исправле́нiя. (3Мак3:16)

Грамотность

Псалмы часто приводятся в Новом Завете. До Р.Х. они пелись на еврейском. В богослужении участвуют все:
И ста́ша свяще́н­ницы облече́ни въ ри́зы съ мусикі́ею и труба́ми, и леви́ти сы́нове Аса́фовы имѣ́юще кимва́лы, восхваля́юще Го́спода и благословя́ще, по Дави́ду царю́ Изра́илеву,
и поя́ху пѣ́сньми благословя́ще Го́спода, я́ко бла́гость его́ и сла́ва во вѣ́ки во все́мъ Изра́или.
И вси́ лю́дiе воструби́ша и воз­гласи́ша гла́сомъ вели́кимъ, восхваля́юще Го́спода о воз­дви́женiи до́му Госпо́дня.
(2Ездр5:57-59)
И в 1Ездр3:10-11, Неем12:24,36.
  Поскольку иудеи старались судить между собой, с привлечением свидетельства Божия, а не языков:
...и воспрети́хъ держа́внымъ и нача́лнымъ и реко́хъ и́мъ: ли́хвы ли кі́йждо от­ бра́та сво­его́ истя́жетъ, ю́же вы́ истязу́ете? и собра́хъ проти́ву и́мъ собра́нiе вели́ко
и реко́хъ и́мъ: мы́ искупи́хомъ бра́тiю на́шу Иудео́въ, про́даныхъ язы́комъ, по си́лѣ на́­шей: вы́ же прода́сте бра́тiю ва́шу, и от­даду́т­ся на́мъ? И умолча́ша, и не обрѣто́ша что́ от­вѣща́ти.
...И отрясо́хъ оде́жду мою́ и реко́хъ: та́ко да истрясе́тъ Бо́гъ вся́каго му́жа, и́же не испо́лнитъ сло́ва сего́, от­ до́му его́ и от­ трудо́въ его́, и да бу́детъ та́ко от­трясе́нъ и то́щь. И рече́ все́ мно́же­с­т­во: ами́нь. И восхвали́ша Бо́га. И сотвори́ша лю́дiе по глаго́лу сему́.
(Неем5:7-13)
Хотя в Новом Завете уровень выше, но собственный суд ожидается и в нём:
Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными. (1Кор6:6)

В плену учат детей закону Моисееву:
Роди́теля же ея́ пра́ведна, и научи́ша дще́рь свою́ по зако́ну Моисе́ову. (Дан13:3)

В Законе много заповедей, их нужно читать или слушать в первоисточнике:
И возопи́ Маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
...Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
...И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
...и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
...и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
...И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ Моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
(1Мак2:27,29,38,46,48,70)

При Маккавеях распространены книги Закона Божиего:
...и кни́ги зако́на [Бо́жiя], и́хже обрѣто́ша, сожго́ша огне́мъ, раздира́юще [и́хъ].
И идѣ́же обрѣта́­шеся у кого́ кни́га завѣ́та Госпо́дня, и а́ще кто́ со­изволя́ше зако́ну Госпо́дню, по повелѣ́нiю царе́ву закала́ху его́.
(1Мак1:56-57)

В гражданских делах поют и псалмы по случаю наизусть:
И воз­враща́ющеся пѣ́снь поя́ху и благословля́ху Бо́га небе́снаго, я́ко бла́гъ е́сть, я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́. (1Мак4:24)
И в 1Мак13:47-48, 2Мак10:38, 3Мак6:32.

Для того ли сохранил Господь Бог Свой народ, чтобы тому утерять свой язык?


В Новом Завете

На каком языке говорит Сын Человеческий?

Архангел Гавриил свидетельствует, что Дева Мария происходит из колена Иудина:
Въ мѣ́сяцъ же шесты́й по́сланъ бы́сть А́нгелъ Гаврiи́лъ от­ Бо́га во гра́дъ галиле́йскiй, ему́же и́мя Назаре́тъ,
...Се́й бу́детъ ве́лiй, и Сы́нъ Вы́шняго нарече́т­ся: и да́стъ Ему́ Госпо́дь Бо́гъ престо́лъ Дави́да отца́ Его́:
(Лк1:26,32)

О Пресвятой Богородице Предание говорит (Свт. Димитрий Ростовский):
И большую часть жизни своей Она проводила в храме, за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном Ей жилище, за рукодельем. Потому-то всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.
Жительство в иерусалимском храме не позволяет предполагать Её произношение галилейским.

Иосиф Обручник жил в Назарете галилейском, но родился, видимо, всё же в Вифлееме, близко к Иерусалиму:
Взы́де же и Ио́сифъ от­ Галиле́и, изъ гра́да Назаре́та, во Иуде́ю, во гра́дъ Дави́довъ, и́же нарица́ет­ся Виѳлее́мъ, зане́ бы́ти ему́ от­ до́му и оте́че­ст­ва Дави́дова,
написа́тися съ Марі́ею обруче́ною ему́ жено́ю, су́щею непра́здною.
(Лк2:4-5)

Пребывая в малом возрасте с родителями Младенец Иисус не мог перенять язык от еллинизированных египетских иудеев:
О́нъ же воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щiю, и отъи́де во Еги́петъ, (Мф2:14)

И вернуться Иосиф собирался не в Галилею, а в Иудею:
О́нъ же воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ и прiи́де въ зе́млю Изра́илеву.
Слы́шавъ же, я́ко Архела́й ца́р­ст­вуетъ во Иуде́и вмѣ́сто И́рода отца́ сво­его́, убоя́ся та́мо ити́: вѣ́сть же прiе́мь во снѣ́, отъи́де въ предѣ́лы Галиле́йскiя.
(Мф2:21-22)

Последствия жительства Отрока Иисуса в Галилее могли ли вызвать насмешки в эти события?
И егда́ бы́сть двою­на́­де­ся­ти лѣ́ту, восходя́щымъ и́мъ во Иерусали́мъ по обы́чаю пра́здника,
...И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ, обрѣто́ста Его́ въ це́ркви, сѣдя́щаго посредѣ́ учи́телей, и послу́ша­ю­щаго и́хъ, и вопроша́ющаго и́хъ:
ужаса́хуся же вси́ послу́ша­ю­щiи Его́ о ра́зумѣ и о от­вѣ́тѣхъ Его́.
(Лк2:42,46-47)

Господь Иисус Христос перед многочисленным народом дважды подряд произносит слово "клас":
И глаго́лаше: та́ко е́сть [и] Ца́р­ст­вiе Бо́жiе, я́коже человѣ́къ вмета́етъ сѣ́мя въ зе́млю,
...от­ себе́ бо земля́ плоди́тъ пре́жде траву́, пото́мъ кла́съ, та́же исполня́етъ пшени́цу въ кла́сѣ:
...И глаго́лаше: чесому́ уподо́бимъ Ца́р­ст­вiе Бо́жiе? или́ ко́­ей при́тчи при­­ложи́мъ е́?
...И таковы́ми при́тчами мно́гими глаго́лаше и́мъ сло́во, я́коже можа́ху слы́шати.
Безъ при́тчи же не глаго́лаше и́мъ словесе́: осо́бь же ученико́мъ сво­и́мъ сказа́­ше вся́.
(Мк4:26,28,30,33,34)

Галилейское жительство Иисуса Христа стало известно широко:
Прохожда́­ше же па́че сло́во о Не́мъ: и схожда́хуся наро́ди мно́зи слы́шати и цѣли́тися от­ Него́ от­ неду́гъ сво­и́хъ.
...И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й, и То́й бѣ́ учя́: и бѣ́ху сѣдя́ще фарисе́е и законо­учи́телiе, и́же бѣ́ху при­­шли́ от­ вся́кiя ве́си Галиле́йскiя и Иуде́йскiя и Иерусали́мскiя: и си́ла Госпо́дня бѣ́ исцѣля́ющи и́хъ:
(Лк5:15,17)
  Но свидетельств о каких либо особенностях речи Господа Иисуса Христа из-за жительства в Галилее- нет.

Учение в сонмищах и иерусалимском храме, вероятно, требовало чистоты произношения:
Отвѣща́ ему́ Иису́съ: А́зъ не обину́яся глаго́лахъ мíру: А́зъ всегда́ уча́хъ на со́нмищахъ и въ це́ркви, идѣ́же всегда́ иуде́е сне́млют­ся, и та́й не глаго́лахъ ничесо́же: (Ин18:20)
Видимо, исключая случаи галилейских сонмищ в Лк4:16-20.

Уже прожившему в Иудее не менее 6 лет Пилату (или его возможному переводчику в зависимости от языка беседы) требуется внешнее свидетельство о галилейском жительстве:
Пила́тъ же вопроси́ Его́, глаго́ля: Ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́омъ? О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́: ты́ глаго́леши.
...Они́ же крѣпля́хуся глаго́люще, я́ко развраща́етъ лю́ди, учя́ по все́и Иуде́и, наче́нъ от­ Галиле́и до здѣ́.
Пила́тъ же слы́шавъ Галиле́ю, вопроси́, а́ще человѣ́къ Галиле́анинъ е́сть?
(Лк23:3,5-6)

Конечно, это не является формальным доказательством несвойственности галилейского произношения.

На каком языке обращается Бог в Писании к Своим людям?

На понятном израильтянам их отеческом языке:
И даде́ ми Госпо́дь двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, напи́саны пе́рстомъ Бо́жiимъ, и на ни́хъ бя́ху напи́сана вся́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ въ горѣ́ изъ среды́ огня́ въ де́нь собра́нiя: (Втор9:10)

На том же языке, понятном иудею пророку Даниилу, который не есть сирийский, халдейский и прочий, известный мудрецам-халдеям:
Въ то́й ча́съ изыдо́ша пе́рсты руки́ человѣ́чи и писа́ху проти́ву лампа́ды на повапле́нiи стѣны́ до́му царе́ва, и ца́рь ви́дяше пе́рсты руки́ пи́шущiя. (Дан5:5)

На том же, который законен для книжников и фарисеев:
Приведо́ша же кни́жницы и фарисе́е къ нему́ жену́ въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и поста́вив­ше ю́ посредѣ́,
...Сiе́ же рѣ́ша искуша́юще Его́, да бы́ша имѣ́ли что́ глаго́лати На́нь. Иису́съ же до́лу прекло́нься, пе́рстомъ писа́­ше на земли́, не слага́я [и́мъ].
(Ин8:3,6)

Господь Иисус Христос говорит Апостолу Павлу на еврейском языке:
Всѣ́мъ же па́дшымъ на́мъ на зе́млю, слы́шахъ гла́съ глаго́лющь ко мнѣ́ и вѣща́ющь евре́йскимъ язы́комъ: Са́вле, Са́вле, что́ Мя го́ниши? Же́стоко ти́ е́сть проти́ву рожна́ пра́ти. (Деян26:14)
И до Воскресения Господь говорит на этом же языке.

Апостол Павел явно упоминает об этом проишествии ещё два раза в событиях Деян9:4, Деян22:7 и два раза неявно в 1Кор15:8, 1Тим1:13. Но ни одно из этих свидетельств не сообщает о языке. Либо по-умолчанию, либо по-неважности. Эти умолчание и/или неважность упоминания языка относятся и к остальным книгам Нового Завета.
  Зачем Ему менять Свой язык?

Нужно учитывать и то, что о Шестодневе:
И рече́ Бо́гъ: да бу́детъ свѣ́тъ. И бы́сть свѣ́тъ. (Быт1:3)
Святитель Василий Великий говорит:
Когда же приписываем Богу глас, речь и повеление, тогда под Божиим словом не разумеем звука, издаваемого словесными органами, и воздуха, приводимого в сотрясение посредством языка, но, для большей ясности учащимся, хотим в виде повеления изобразить самое мановение в воле.

Явное и неявное упоминания еврейского языка

Язык царства- римский, язык международного общения и предыдущего царства- еллинский. Язык же предпредыдущего иноязычного царства- сирийский, но упоминается не он, а отеческий- еврейский. Написание Пилатом вины согласно официальному следствию должно быть понятно всем грамотным. Сирийский язык не требуется:
Бѣ́ же и написа́нiе напи́сано надъ Ни́мъ писмены́ е́ллинскими и ри́мскими и евре́йскими: Се́й е́сть Ца́рь Иуде́йскъ. (Лк23:38)

Каков общий язык всех иудеев разсеяния, пришедших в Иерусалим?
и ка́ко мы́ слы́шимъ кі́йждо сво́й язы́къ на́шъ, въ не́мже роди́хомся,
па́рѳяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щiи въ Месо­пота́мiи, во Иуде́и же и Каппадокі́и, въ По́нтѣ и во Асі́и,
во Фригі́и же и Памфилі́и, во Еги́птѣ и страна́хъ Ливи́и, я́же при­­ Кирині́и, и при­­ходя́щiи ри́мляне, иуде́е же и при­­ше́лцы,
кри́тяне и ара́вляне, слы́шимъ глаго́лющихъ и́хъ на́шими язы́ки вели́чiя Бо́жiя?
(Деян2:8-11)
Еллинский- не для мидян и еламитов, сирийский- не для римлян. Поэтому- только еврейский.

Поэтому же обращённое ко всем слово Апостола Петра может быть только на еврейском языке:
но сiе́ е́сть рѣче́н­ное проро́комъ Иои́лемъ:
и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, глаго́летъ Госпо́дь, излiю́ от­ Ду́ха Мо­его́ на вся́ку пло́ть, и прореку́тъ сы́нове ва́ши и дще́ри ва́шя, и ю́ноши ва́ши видѣ́нiя у́зрятъ, и ста́рцы ва́ши со́нiя ви́дятъ:
и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни́ о́ны излiю́ от­ Ду́ха Мо­его́, и прореку́тъ:
и да́мъ чудеса́ на небеси́ горѣ́ и зна́менiя на земли́ ни́зу, кро́вь и о́гнь и куре́нiе ды́ма:
со́лнце преложи́т­ся во тму́, и луна́ въ кро́вь, пре́жде да́же не прiити́ дню́ Госпо́дню вели́кому и просвѣще́н­ному:
и бу́детъ, вся́къ, и́же а́ще при­­зове́тъ и́мя Госпо́дне, спасе́т­ся.

Му́жiе изра́илстiи, послу́шайте слове́съ си́хъ: Иису́са Назоре́а, Му́жа от­ Бо́га извѣ́­ст­вован­на въ ва́съ си́лами и чудесы́ и зна́менiи, я́же сотвори́ Тѣ́мъ Бо́гъ посредѣ́ ва́съ, я́коже и са́ми вѣ́сте,
(Деян2:14-40)

Неверно считать эту и цитаты из Деян7:1-54, Деян15:4-6,13-17 взятыми из Септуагинты, тем более, евангельские цитаты Ветхого Завета. О апостолах сказано:
Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста: (Деян4:13)
Они говорят не из книг:
Утѣ́шитель же, Ду́хъ Святы́й, Его́же по́слетъ Оте́цъ во и́мя Мое́, То́й вы́ научи́тъ всему́, и воспомяне́тъ ва́мъ вся́, я́же рѣ́хъ ва́мъ. (Ин14:26)
Сказано некоторым апостолам и Самим Господом Иисусом Христом:
И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
...И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о Не́мъ.
(Лк24:13,18,25-27)
Затем и включая одинадцать:
рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о Мнѣ́.
Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
(Лк24:44-45)

Сходство цитат с Септуагинтой означает то, что записанное в ней на еллинском соответствует ранее записанному пророками и изреченному Богом на еврейском. Цитаты из посланий уже могут относиться к Септуагинте, они пишутся в более спокойной обстановке (Мк13:11) на её языке, поэтому цитировать проще:
Фело́нъ, его́же оста́вихъ въ Троа́дѣ у Ка́рпа, гряды́й при­­неси́, и кни́ги, па́че же ко́жаныя. (2Тим4:13)

На каком языке должен быть написан документ, чтобы быть понятным иудею? Не иудея Закон Моисеев не интересует:
Глаго́лаша Ему́: что́ у́бо Моисе́й заповѣ́да да́ти кни́гу распу́стную и от­пусти́ти ю́? (Мф19:7)

Апостол Петр свидетельствует, что иудею добровольно еллины не нужны:
Пе́тръ же воз­дви́же его́, глаго́ля: воста́ни: и а́зъ са́мъ человѣ́къ е́смь.
...рече́ же къ ни́мъ: вы́ вѣ́сте, я́ко не лѣ́по е́сть му́жу иуде́анину при­­лѣпля́тися или́ при­­ходи́ти ко иноплеме́н­нику: и мнѣ́ Бо́гъ показа́ ни еди́наго скве́рна или́ нечи́ста глаго́лати человѣ́ка:
(Деян10:26,28)

Особенно в Иудее, где даже для выплаты дани римлянам достаточно обратиться к своему неуважаемому единоверцу:
человѣ́ка два́ внидо́ста въ це́рковь помоли́тися: еди́нъ фарисе́й, а другі́й мыта́рь. (Лк18:10)
Сомнительна и потребность знания простыми иудеями еллинского языка в самой Иудее. Нельзя исключить, что среди двенадцати апостолов только Апостол Филипп заранее знает еллинский язык по Ин12:20-22.

Подразумевается, что еллинский язык может не быть известен всем:
И́щущымъ же и́мъ уби́ти его́, взы́де вѣ́сть къ ты́сящнику спи́ры, я́ко ве́сь воз­мути́ся Иерусали́мъ:
...Хотя́ же вни́ти въ по́лкъ Па́велъ глаго́ла ты́сящнику: а́ще лѣ́ть ми́ е́сть глаго́лати что́ тебѣ́? О́нъ же рече́: гре́чески умѣ́еши ли?
(Деян21:31,37)
Маловероятно, что тысячник- еврей. Отдельный вопрос- на каком языке обратился Апостол Павел к тысячнику, если не к его толмачу.

Апостолы свидетельствуются как простые люди:
Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста: (Деян4:13)
Поют ли наизусть некнижные люди на неродном языке?
И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нску. (Мф26:30)
Согласно толкованиям епископа Михаила(Лузина), Троицких листков поют псалмы(ещё не имеющие перевода на сирийский язык).

Апостолы имели возможность пойти на проповедь не только в Самарию, но и к настоящим язычникам. Поэтому предупреждено:
Сiя́ оба­на́­де­сять посла́ Иису́съ, заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: на пу́ть язы́къ не иди́те и во гра́дъ самаря́нскiй не вни́дите: (Мф10:5)
Некоторые близкоживущие язычники не только говорят на том языке, но и им не помешало бы и галилейское произношение апостолов.

Эти язычники- хананеи, говорящие на своём хананейском языке:
Изше́дъ съ ни́ми, ста́ на мѣ́стѣ ра́внѣ: и наро́дъ учени́къ Его́, и мно́же­с­т­во мно́го люде́й от­ всея́ Иуде́и и Иерусали́ма и Помо́рiя ти́рска и сидо́нска,
и́же прiидо́ша послу́шати Его́ и исцѣли́тися от­ неду́гъ сво­и́хъ, и стра́ждущiи от­ ду́хъ нечи́стыхъ: и исцѣля́хуся.
(Лк6:17-18)
Слушают единую речь Господа и иерусалимляне, и сидоняне.

И в Идумее понимают еврейский язык:
Иису́съ же отъи́де со ученики́ Сво­и́ми къ мо́рю: и мно́гъ наро́дъ от­ Галиле́и по Не́мъ и́де, и от­ Иуде́и,
и от­ Иерусали́ма, и от­ Идуме́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. И от­ Ти́ра и Сидо́на мно́же­с­т­во мно́гое, слы́шав­ше, ели́ка творя́ше, [и] прiидо́ша къ Нему́.
(Мк3:7-8)

В Иерусалиме Апостол Павел говорит на еврейском языке, хотя слушают его иудеи из римской провинции Асия(Ефес, Пергам):
И я́коже хотя́ху се́дмь дні́й сконча́тися, и́же от­ Асі́и иуде́е, ви́дѣв­ше его́ во святи́лищи, нава́диша ве́сь наро́дъ и воз­ложи́ша на́нь ру́цѣ,
...Повелѣ́в­шу же ему́, Па́велъ стоя́ на степе́нехъ помаа́въ руко́ю къ лю́демъ: мно́гу же безмо́лвiю бы́в­шу, воз­гласи́ евре́йскимъ язы́комъ, глаго́ля:
...Слы́шав­ше же, я́ко евре́йскимъ язы́комъ воз­гласи́ къ ни́мъ, па́че при­­ложи́ша безмо́лвiе. И рече́:
(Деян21:27,40,22:2)
Живя вдалеке от Иудеи они сохраняют еврейский язык.

После Недели Святой Пятидесятницы упоминание языка речи апостолов уже нельзя отнести к их собственным знаниям, кроме явно засвидетельствованных до этого:
и яви́шася и́мъ раздѣле́ни язы́цы я́ко о́гнен­ни, сѣ́де же на еди́нѣмъ ко́­емждо и́хъ.
И испо́лнишася вси́ Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Ду́хъ дая́ше и́мъ провѣщава́ти.
(Деян2:3-4)

На что влияет произношение?
  У Евангелиста Марка упоминается союз "и". Видимо, заметные отличия галилеян от иерусалимлян были не только в произношении.

Все двенадцать апостолов, включая новоизбранного Матфия- галилеяне:
И да́ша жре́бiя и́ма, и паде́ жре́бiй на Матѳі́а, и при­­чте́нъ бы́сть ко едино­на́­де­ся­ти апо́столомъ.
...Бя́ху же во Иерусали́мѣ живу́щiи иуде́е, му́жiе благоговѣ́йнiи, от­ всего́ язы́ка, и́же подъ небесе́мъ.
Бы́в­шу же гла́су сему́, сни́деся наро́дъ и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́нъ кі́йждо и́хъ сво­и́мъ язы́комъ глаго́лющихъ и́хъ.
Дивля́хуся же вси́ и чудя́хуся, глаго́люще дру́гъ ко дру́гу: не се́ ли, вси́ сі́и су́ть глаго́лющiи Галиле́ане?
(Деян1:26,2:7)
Все иудеи разсеяния это произношение отличают, например, от иерусалимского. Можно ли распознать произношение не зная самого языка?

Святой Дух не отменяет галилейское произношение апостолов:
Тогда́ Пе́тръ, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́ къ ни́мъ: кня́зи лю́дстiи и ста́рцы Изра́илевы,
...Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста:
(Деян4:8,13)
  Это именно произношение, а не какое-либо отличие языка апостолов от еврейского.

Обычаи народа

Дела веры для иудеев весьма важны, пусть и в уже искажённом виде:
при­­ближа́ют­ся Мнѣ́ лю́дiе сі́и усты́ сво­и́ми и устна́ми чту́тъ Мя́: се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ Мене́: (Мф15:8)
 
В сонмищах же в Иудее на еврейском языке постоянно читают Писание:
Живу́щiи бо во Иерусали́мѣ и кня́зи и́хъ, сего́ не разумѣ́в­ше, и гла́сы проро́ческiя по вся́ суббо́ты что́мыя, осуди́в­ше [Его́], испо́лниша, (Деян13:27)
 
Это не пустые слова для иудеев:
И да бу́дутъ словеса́ сiя́, я́же А́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, въ се́рдцы тво­е́мъ и въ души́ тво­е́й,
и да нака́жеши и́ми сы́ны твоя́, и да воз­глаго́леши о ни́хъ сѣдя́й въ дому́ и иды́й путе́мъ, и лежа́ и востая́:
и навя́жеши я́ въ зна́менiе на ру́ку твою́, и да бу́дутъ непоколе́блема предъ очи́ма тво­и́ма:
и да напи́шете я́ на пра́зѣхъ хра́минъ ва́шихъ и вра́тъ ва́шихъ.
(Втор6:6-9)

Поэтому и не существует двух языков- священного и народного. Един еврейский язык.

Слова

В Новом Завете без перевода употребляются слова и фразы на еврейском языке:
Слово На еврейском Без указания языка
Фарисей1 Быт38:29 Мф3:7
Саддукей1 Неем3:29 Мф3:7
сатана Сир21:30 Мф4:10
Аминь 1Пар16:36 Мф5:18
Геенна Нав18:16, 3Ездр2:29, 4Цар23:10, Иер7:31, Иер19:6,11 Мф5:22
Суббота Исх16:23 Мф12:1
Сикер Лев10:9 Лк1:15
Пасха Исх12:11,13,21,27,43,48 Лк22:1
Вифесда Ин5:2
Манна Исх16:14,15,31 Ин6:31,49,58, Откр2:17
Гаввафа Ин19:13
Голгофа Ин19:17
Аваддон Откр9:11
Армагеддон Откр16:16
1 Предположительное происхождение названия. Имеется в виду не человек из стиха, а предложение его имени.

Упоминаются слова и без указания языка. Некоторые учёные считают их сирийскими(арамейскими):
Слово Стих Примечание
рака Мф5:22
маммона Мф6:24
Варфоломей Мф10:3 см. "Вар"
Вар Мф16:17 =сын, соответствует наречению еврея в Деян4:36 апостолами-евреями, несколько отличается по смыслу от "вен"=сын из Быт35:18. Участвует в именованиях Ветхого Завета- Варад, Вария, Варак, Варахия, Варкос, Варух, Варкуй, Варадис, Варахиил
Гефсимания Мф26:36
корвана Мф27:6
Варавва Мф27:17 см. "Вар"
Или́, Или́, лима́ савахѳани́?1 Мф27:46 Исполнение Пс21:2. Из 3Цар19:2 ясно, что имя Илия является предложением
Воанергес Мк3:17 во множественном числе "воан"=сыны из Быт35:18
талифа куми Мк5:41 Сказано в присутствии начальника сонмища, вероятно, фарисея с еврейским именем Иаир (Мк5:22) и апостолов-евреев
Еффафа Мк7:34 Сказано среди евреев-галилеян
Авва Мк14:36
Осанна Мк11:9-10 Иудеи вопят Мессии. Исполнение пророчества из Пс117:25-26
уа Мк15:29 Говорят прохожие иудеи. Кого интересует церковь кроме них?
Клеопа Лк24:18
Мессия Ин1:41 Апостолы- иудеи. Зачем им называть предвозвещённого Христа словом не из своего Писания?
Кифа Ин1:42
Равви Ин1:49 Апостол Нафанаил- иудей. Так же обращается фарисей и князь Никодим в Ин3:1-2
Фома Ин11:16
Раввуни Ин20:16
Акелдама Деян1:19 "и разу́мно бы́сть всѣ́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ сво­и́мъ и́хъ язы́комъ Акелдама́, е́же е́сть село́ кро́ве:"- каков же свой язык в Иерусалиме, понятный всем?
Маран афа2 1Кор16:22 Апостол Павел пишет Первое послание к коринфянам среди которых нет иудеев. Коринф- еллинский город, никогда не имевший государственным языком сирийский. Зачем бывшему фарисею писать сирийские слова людям, которые, видимо, их никогда и не слышали? Об этом он и сам сообщает в том же послании 1Кор14:6,11. Но в сонмище того города есть иудеи по Деян18:1,4-6,9-10, которые тем или иным образом могут попасть в общину и начать разлагать её изнутри. Может ли это относится к ним?
1 Свт. Иоанн Златоуст:
Он взывает пророческим голосом, свидетельствуя до последнего часа о истине ветхого завета, и не только пророческим, но и еврейским, чтобы им было понятно и внятно. Во всем этом показывал Он Свое единомыслие с Отцом Своим. Но заметь и здесь их дерзость, необузданность и безумие. Они подумали, говорит евангелист, что Он зовет Илию, - и тотчас напоили Его оцтом. А другой, подошедши, пронзил копьем бок Его. Что может быть нечестивее этого, что звероподобнее?
Евфимий Зигабен:
Признес по-еврейски, чтобы оно было понятно одним евреям, знающим писания Давида. Марк написал (15, 34): Елои, Елои. Или значит Боже мой, а Елои – Бог мой. Измученный страданиями от гвоздей. Иисус Христос, как человек, говорит: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси оставил? Т.е. зачем ты ниспослал Меня, чтобы так страдать. Сказал это, уверяя, что как истинно Он вочеловечился, так и был распят истинно, а не призрачно, как говорили многие из еретиков. Он и не возопил бы так, если бы не чувствовал боли.
Троицкие листки:
Или «Смотрите, – кричали они, – как Он, и умирая, не перестает представлять лице Мессии: Он зовет Своего предтечу Илию на помощь». Тогда все верили, на основании буквально понимаемого пророчества Малахии, что Илия должен явиться перед пришествием Мессии; верили также, что этот пророк является для помощи тем, кто его призывает.
2 Свт. Иоанн Златоуст родился в Антиохии, где жили и сирийцы. Вероятно, он мог отличить сирийский язык от несирийского:
"Маранафа". Для чего сказано это, и притом на еврейском языке?

Сохранение шрифта
  Псалмы есть Закон. Блж. Феофилакт Болгарский сообщает:
Законом же называет и книгу Давида, равно как и все Писание.

Церковью издревле принят еллинский перевод- Септуагинта, верно передающий содержание Ветхого Завета. Про Церковь же сказано:
...да увѣ́си, ка́ко подоба́етъ въ дому́ Бо́жiи жи́ти, я́же е́сть Це́рковь Бо́га жи́ва, сто́лпъ и утвержде́нiе и́стины. (1Тим3:15)
 
Из Евангелия от Луки неясно, что буквально имеется в виду, но у Евангелиста Матфея видна подсказка. Имеется в виду еврейская буква Йуд, т.к. еллинская Йота произошла от неё. Очевидно, если из слова убрать букву, то слово может существенно измениться. Относятся ли слова Спасителя о непогублении Закона только к его содержимому, могущему быть переведённым на другой язык?

Археология предлагает сохранившиеся образцы единой письменности- еврейской, хананейской и окружающих языков:

Печать из города Давида (иудеи)
Изображение

Печать пророка Варуха (иудеи)
Изображение

Печать царя Езекии (иудеи)
Изображение

Календарь из Гезера (израильтяне или хананеи)
Изображение

Стела Тель-Дана (сирийская для израильтян)
Изображение

Саркофаг Табнита (хананеи)
Изображение

Надпись из Масуба (хананеи?)
Изображение

Надпись из Эль-Керак (моавитяне)
Изображение

Стела Меша (моавитяне)
Изображение

Надпись из крепости Аммана (аммонитяне)
Изображение

Надпись из Тель Сиран (аммонитяне)
Изображение

Существует список археологических предметов, относящихся к Библии. Известен и список небиблейских хананееязычных текстов Kanaanäische und Aramäische Inschriften.

Видно, что все надписи на древних предметах сходны между собой и существенно отличаются от современного масоретского иврита. (Под масоретами здесь понимаются все исказители, начиная с самых ранних, включая кумранитов)

Одна и та же надпись современным и древним письмом. Здесь в древнем письме, видимо, применён скорописный шрифт и буква Фав (последняя справа-налево) похожа на косой крест вместо прямого:
Изображение

Древний алфавит представлен в третьей колонке, во второй- еллинский, в первой- латинский, масоретский иврит- в четвёртой:
Изображение

В древнем алфавите Писания буква Йуд (правее латинской I) богата чертами. В алфавите четвёртой колонки, которым написан современный масоретский текст, в этой букве не видно ни одной черты. Этот алфавит был разработан масоретами для сокрытия Истины и искажения слова Божия. Это подтверждается и видом последней буквы алфавита- Фав. Изначально это был прямой крест, ради скорописи (угождения мiру 1Ин2:15-17), видимо, перешедший в косой. В масоретском же эта буква искажена до неузнаваемости:
Мно́зи бо хо́дятъ, и́хже мно́гажды глаго́лахъ ва́мъ, ны́нѣ же и пла́чя глаго́лю, враги́ кре́ста́ Христо́ва: (Флп3:18)

Каждая буква древнего алфавита имеет своё смысловое значение, для буквы Фав это "знамение". Видимо, в таких значениях отражено происхождение начертания. Неизвестно, хананеи или праотец Евер записали этот алфавит или существовал он ещё до смешения или потопа. Ясно, что тот, кто его записал- пророчествовал в начертании букв. Даже если и невольно.
 
Видимо, здесь пророчески упомянута еллинская Омега вместо еврейской Фав:
И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь А́лфа и Оме́га, нача́токъ и коне́цъ: А́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не. (Откр21:6)
Весь Закон записан на едином еврейском языке и буквами единого еврейского (древнего) алфавита.

Свт. Григорий Нисский:
Для людей истинно могущих созерцать, в законе особенно созерцается тайна креста. Поэтому и говорит Евангелие, что из закона ни одна иота, ни одна черта не проходит мимо, обозначая чрез сказанное поперечную линию и прямо опущенную линию, с помощью коих начертывается образ креста, тогда и в Моисее видимый, который вместо закона мыслится и становится для видящих его причиною трофея и победы.

Монета с исходным письмом датируется 68-69 годом, временем Первой Иудейской войны перед разрушением Иерусалима и Второго Храма.
Изображение

Монета с исходным письмом предположительно датируется 132-136 годом, временем Бар-Кохбы.
Изображение

Очевидно, что ко времени разрушения Иерусалима в 70 году применялся исходный алфавит, известный всем владельцам денег и единый для евреев, хананеев и других единоязычных окружающих народов.

Вклад масоретов

Время отказа от истинного алфавита можно попытаться понять по надписям на археологических находках:

На надписи из иерусалимского храма, как утверждают, первого века виден квдратный искажённый масоретский алфавит
Изображение

В еврейской виртуальной библиотеке показан самый ранний известный образец квадратного письма за 515 год до Р.Х. Трудно понять, насколько он близок к письму предыдущей надписи
Изображение

Однако и в этой библиотеке полностью сформированный и современный вид искажённого масоретского письма относится только к 896 году, когда масореты были близки к завершению искажения Ветхого Завета
Изображение

Деятельность масоретов направлена на отвержение Господа Иисуса Христа. Нам сказано:
А́зъ е́смь лоза́, вы́ [же] ро́ждiе: [и] и́же бу́детъ во Мнѣ́, и А́зъ въ не́мъ, то́й сотвори́тъ пло́дъ мно́гъ, я́ко безъ Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же:
Поэтому и масореты ничего не могут сотворить, но могут только заимствовать и искажать. Разработать человеческое начертание алфавита есть сложное и длительное занятие, тем более в стеснённых условиях, которые постигли т.н. иудеев после разрушения Иерусалима в 70 году. Проще и быстрее заимствовать чужое и доступное. Говорится, что Пальмирский алфавит применялся с I века до Р.Х. по III век. Вероятно, он сам является заимствованием и длительным изменением исходного алфавита языка Ханаана-Евера.

Есть примеры надписей на пальмирском алфавите
Изображение

В таблице соответствия в 6 колонке приведено пальмирское начертание, в 8 колонке- масоретское квадратное письмо
Изображение

Сходство пальмирского и масоретского начертаний очевидно. Ясно, что одно сходство не является формальным доказательством. Нельзя голословно утверждать, что масореты заимствовали своё письмо из Пальмиры, а не наоборот. К сожалению, широкие изследования по этому направлению не ведутся.

Последствия деятельности масоретов очевидны при сравнении Септуагинты- перевода с еллинского и масоретского текста, который хотят считать исходным текстом Ветхого Завета. Об этом сказано отдельно. Итогом деятельности масоретов и иже с ними явилась замена Писания т.н. иудеями (Ин8:44, Откр3:9) на еретический текст, якобы, на еврейском языке. Евреи потеряли и свой отеческий язык. Даже по толерантной статье в Википедии можно понять, что современный иврит достаточно далёк от еврейского, как в устной, так и в письменной формах. Показателен случай с т.н. тетраграмматоном, о котором сказано:
Именно поэтому широкую практику получило так называемое косвенное обращение к этому божественному имени. При чтении священных писаний евреи заменяли тетраграмматон другими словами.
Нам же известно другое:
В Ветхом Завете записывает пророк Моисей:
И рече́ Бо́гъ къ Моисе́ю, глаго́ля: А́зъ е́смь Сы́й. И рече́: та́ко рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: Сы́й посла́ мя къ ва́мъ. (Исх3:14)
В Новом Завете записывает Апостол Иоанн Богослов:
Иоа́н­нъ седми́мъ це́рквамъ, я́же су́ть во Асі́и: благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Су́щаго, и и́же бѣ́, и гряду́щаго, и от­ седми́ духо́въ, и́же предъ престо́ломъ Его́ су́ть,
А́зъ е́смь А́лфа и Оме́га, нача́токъ и коне́цъ, глаго́летъ Госпо́дь, Сы́й, и и́же бѣ́, и гряды́й, Вседержи́тель.
(Откр1:4,8)
О замене ничего не сказано, но известно, кто подобным занимается.

Возможная связь еврейского и "сирийского" языков

Возможно, Камуил рождён вместо Халдеи уже в граде Нахоровом в границах Сирии, либо он построил соседний Харрану город в границах Сирии, либо стал предводителем, не будучи первенцем. Что-то отличает его от старших братьев:
О́кса пе́рвенца, и Ва́вкса бра́та его́, и Камуи́ла отца́ Си́рска, (Быт22:21)
Понимание отечества здесь, видимо, подобно Нав15:13, 1Пар4:12. Так или иначе, эти люди говорят на языке Ханаана-Евера, а не на сирийском.

Впоследствии Лаван и все люди того места (Быт29:4-5) говорили на одном языке с Иаковом, поэтому сириец- не язык, но обозначение постоянного места жительства:
Бя́ше же Исаа́къ лѣ́тъ четы́редесяти, егда́ поя́ Реве́кку дще́рь Ваѳуи́ла Си́рина от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, сестру́ Лава́на Си́рина, себѣ́ въ жену́. (Быт25:20)

Книга Иова, видимо, как-то относится к одной из Сирий, где говорили на языке Ханаана-Евера:
Та́ко толку́ет­ся от­ Си́рскiя кни́ги: въ земли́ у́бо живы́й авситиді́йстѣй, на предѣ́лѣхъ Идуме́и и Араві́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́въ: (Иов42:17b)

Возможно, мужи из Харрана к упоминаемому времени сохранили свой язык Ханаана-Евера не перейдя полностью на соседний сирийский Дамаска:
и сокрушу́ вереи́ Дама́сковы, и потреблю́ живу́щыя съ по́ля о́нова, и посѣку́ пле́мя от­ муже́й Харра́нихъ, и плѣня́т­ся лю́дiе Си́рстiи наро́читiи, глаго́летъ Госпо́дь. (Ам1:5)

Поскольку перечислены все хананееговорящие, то здесь, видимо, говорится о богах сирийцев из Харрана:
И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы твори́ти зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваали́мамъ и Астаро́ѳамъ и бого́мъ си́рскимъ и бого́мъ сидо́нскимъ и бого́мъ моа́влскимъ и бого́мъ сыно́въ Аммо́нихъ и бого́мъ иноплеме́н­никовъ: и оста́виша Го́спода и не рабо́таша Ему́. (Суд10:6)
Иноплеменники-филистимляне тоже относятся к хананеязычным. Это требует отдельного изследования.

Язык сирийского Харрана и, возможно, некоторых других Сирий есть язык Ханаана-Евера и он отличается от языка Сирии Дамасковой. Подобно тому, как Гесем есть часть Египта, но до Исхода там говорили на еврейском языке. Пророк Амос записывает слова Господа:
Не я́коже ли сы́нове еѳiо́пстiи вы́ есте́ мнѣ́, сы́нове Изра́илевы? глаго́летъ Госпо́дь. Не Изра́иля ли изведо́хъ изъ земли́ еги́петскiя и иноплеме́н­ники изъ Каппадокі́и и си́ряны изъ ро́ва? (Ам9:7)
Не относятся ли это ко спасению дома Нахора от угнетения иноязычными родствениками в Халдее?
 
Вокруг Израиля живёт много людей, изначально говорящих на языке Ханаана-Евера. Их численность не может быть меньше численности потомков одного Арама. Часть их полностью сохранила изначальный язык ко времени евангельских событий.
 
 1. Выводы:
  • Сирийский язык (Дамаска) не родственен еврейскому.
  • Сирийский язык существенно не употреблялся иудеями ни в плену, ни в своём отечестве.
  • Во время Первого Пришествия Господа Иисуса Христа иудеи говорили на родном еврейском языке, имеющем существенное значение даже в разсеянии.
  • После разрушения Иерусалима масореты занялись планомерным искажением еврейского языка.
  • Исходный еврейский язык теперь неизвестен евреям. Современный иврит достаточно сильно отличается от него.
  • Учёные предвзято продвигают ложную арамейскую версию.
  • Вероятно, в качестве сирийского языка (не Дамаска)- "арамейского" выступают наречия еврейского (Ханаана-Евера) языка, не имеющие отношения к языку потомков Арама сына Симова кроме распространения в соседних областях. Нельзя исключить, что они были ближе к еврейскому, чем теперь иврит.
Приложение

Упоминания от начала до конца еврейских имён (продолжение)
Имя Пол Раннее Позднее
Иудифь ж Быт26:34 Иудиф8:1
Манассиа м Быт41:51 Иудиф8:2
Мерарий м Быт46:11 Иудиф8:1
Ионафан м Суд18:30 1Мак2:5
Авессалом м 2Цар3:3 2Мак11:17
Азариа м 3Цар4:3 1Мак5:18
Озиа м 1Пар3:12 Иудиф6:15
Хармий м 1Пар4:1 Иудиф6:15
Иоаким м 1Пар4:22 Иудиф4:6
Маттафиа м 1Пар9:31 1Мак16:14
Азор м Иер28:1 Мф1:13
Исмаил м Быт16:11 1Ездр10:22
Вениамин м Быт35:18 Неем12:34
Гирсон м Быт46:11 1Ездр8:2
Елиезер м Исх2:22 1Ездр10:18
Семей м Исх6:17 1Ездр10:33
Озиил м Исх6:18 Неем3:8
Мисаил м Исх6:22 Неем8:4
Веселиил м Исх31:2 1Ездр10:30
Уриа м Исх31:2 Неем8:4
Аминадав м Чис1:7 Есф2:7
Закхур м Чис13:5 Неем3:2
Замврий м Чис25:14 2Ездр9:34
Иасув м Чис26:20 1Ездр10:29
Селемиа м Чис34:27 Неем13:12
Миха м Суд17:1 Неем10:11
Осиа м 1Цар6:14 Неем10:23
Иоиль м 1Цар8:2 1Ездр10:43
Авиа м,ж 1Цар8:2 Неем10:7
Нафан м 2Цар7:2 1Ездр8:16
Садок м 2Цар8:17 Неем3:4
Ванеа м 2Цар8:18 1Ездр10:25
Самаиа м 2Цар23:11 1Ездр10:31
Авдий м 3Цар18:3 1Ездр10:26
Селлум м 4Цар15:10 1Ездр10:42
Елиаким м 4Цар18:18 Неем12:41
Хелкиа м 4Цар18:18 Неем8:4
Месоллам м,ж 4Цар21:19 1Ездр10:15
Ваана м 1Пар2:25 Неем10:27
Соломон м 1Пар2:51 Неем3:15
Елифалет м 1Пар3:6 1Ездр10:33
Фадаиа м 1Пар3:18 Неем8:4
Сехениа м 1Пар3:21 1Ездр10:2
Иесиа м 1Пар3:21 1Ездр10:31
Ноадиа м 1Пар3:22 1Ездр8:33
Сараиа м 1Пар4:13 1Ездр2:2
Асавиа м 1Пар4:35 1Ездр8:24
Рафаиа м 1Пар4:42 Неем3:9
Фалтиа м 1Пар4:42 Неем10:22
Ианин м 1Пар5:12 2Ездр9:21
Иеремиа м 1Пар5:24 Неем12:34
Амариа м 1Пар6:7 Неем10:3
Мелхиа м 1Пар6:40 Неем3:11
Озий м 1Пар6:51 Неем11:22
Авдиа м 1Пар7:3 Неем12:25
Завад м 1Пар7:21 1Ездр10:27
Иеримоф м 1Пар8:14 1Ездр10:26
Илиа м 1Пар8:27 1Ездр10:26
Асув м 1Пар9:14 Неем3:23
Елифала м 1Пар15:18 2Ездр8:39
Иеиил м 1Пар15:18 1Ездр10:21
Азаил м 1Пар23:9 2Ездр9:34
Иаримоф м 1Пар23:23 2Ездр9:28
Елиасив м 1Пар24:12 1Ездр10:36
Еммир м 1Пар24:14 1Ездр2:59
Ванаиа м 1Пар27:14 1Ездр10:30
Завдиа м 2Пар17:8 1Ездр10:20
Иозавад м 2Пар17:18 1Ездр8:33
Ирам м 1Ездр2:32 Неем10:5
Вивай м 2Ездр5:13 Неем10:15
Иехониа м 2Ездр1:9 Мф1:12
Варух м Иер36:4 Неем3:20
Среди людей из второй колонки могут быть рождённые до вавилонского плена, а не в плену или после него. В книгах Ездры и Неемии возраст не всегда очевиден.

Упоминания от начала до конца имён на едином языке (продолжение)
Имя Пол Раннее Род Позднее Род
Енох м Быт4:17 Каин Быт5:18 Сиф
Малелеил м Быт4:18 Каин Быт5:12 Сиф
Мафусал м Быт4:18 Каин Быт5:21 Сиф
Ламех м Быт4:18 Каин Быт5:25 Сиф
Енох м Быт4:17 Каин Быт46:9 Израиль
Ада ж Быт4:19 Каин Быт36:2 Ханаан
Фовел м Быт4:22 Каин Быт10:2 Иафеф
Каинан м Быт5:9 Сиф Быт10:22 Сим
Иаред м Быт5:15 Сиф 1Цар9:1 Израиль
Гамер/Гомер м,ж Быт10:2 Иафеф Ос1:3 Израиль?
Фарсис м Быт10:4 Иафеф 1Пар7:10 Израиль
Регма м Быт10:7 Хам 1Пар2:47 Израиль
Неффалим м Быт10:13 Хам Быт30:8 Израиль
Арам м Быт10:22 Сим 1Пар23:9 Израиль
Ассур м Быт10:22 Сим 1Пар4:5 Израиль
Елам м Быт10:22 Сим Неем7:12 Израиль
Евер м Быт10:24 Сим 1Пар8:12 Израиль
Иовав м Быт10:29 Сим 1Пар8:18 Израиль
Валла м,ж Быт14:2 Ханаан Быт29:29 Нахор?
Амалик м Быт14:7 Ханаан Быт36:12 Авраам
Кенез м Быт15:19 ? 1Пар4:15 Израиль
Камуил м Быт22:21 Нахор Чис34:24 Израиль
Окс м Быт22:21 Нахор Иудиф8:1 Израиль
Вафуил м Быт22:22 Нахор Иоил1:1 Израиль
Таам м Быт22:24 Нахор Быт46:20 Израиль
Моха м,ж Быт22:24 Нахор 1Пар2:48 ?
Лаван м Быт24:29 Нахор 1Ездр2:45 Израиль
Мелха м Быт24:47 Нахор Чис26:37 Израиль
Рагуил м Быт25:3 Авраам Тов3:7 Израиль
Феман м Быт25:15 Авраам 1Пар4:6 Израиль
Едом1 м Быт25:30 Авраам Быт46:20 Израиль
Елифас м Быт36:4 Авраам 1Пар8:39 Израиль
Асом м Быт36:34 Авраам 1Пар2:25 Израиль
Адад м Быт36:35 Авраам 2Пар15:1 Израиль
Саул м Быт36:37 Авраам 1Цар9:2 Израиль
Аховор м Быт36:38 Авраам 4Цар22:12 Израиль
Иефер м Быт36:40 Авраам 2Цар17:25 Израиль
Фамарь ж Быт38:6 ? 2Цар14:27 Израиль
Адер м Чис26:43 Израиль 3Цар11:14 Авраам
Сур м Чис31:8 Авраам 1Пар8:30 Израиль
Ахиор м Чис34:27 Израиль Иудиф5:5 Нахор
Товиа м 2Мак3:11 Израиль Неем4:3 Нахор
1 И прозвище, и имя.

Имена-названия (продолжение)
Слово Название Имя Пол
Сеннаар Быт10:10 Быт14:2 м
Орех Быт10:10 1Пар7:39 м
Харран Быт11:31 Быт36:26 м
Варад Быт16:14 Быт36:35 м
Галаад Быт31:21 Суд11:1 м

Имена-предложения (продолжение)
Имя-предложение Стих
Жизнь Быт3:20
Исмаил Быт16:11
Манассиа Быт41:51
Ефраим Быт41:52
(День) Иов42:14
Гирсам Исх2:22
Елиезер Исх2:22
Иероваал Суд6:32
Уехавоф 1Цар4:21
Навал 1Цар25:25
Иеддеди 2Цар12:25
Иавис 1Пар4:9
Вариа 1Пар7:23
(Не люди Мои) Ос1:9
(Муж мой) Ос2:16
Елима Деян13:8

Названия-предложения (продолжение)
Название-предложение Стих
(Колодец, где предо мною видела) Быт16:14
(Вражда) Быт26:21
(Клятва) Быт26:33
(Кущи) Быт33:17
(Дуб плача) Быт35:8
(Запаление) Чис11:3
(Села Иаировы) Чис32:41
(Холм обрезания) Нав5:3
Галгала Нав5:9
Емек Ахор Нав7:26
(Свидение?) Нав22:34
(Источник призывающего) Суд15:19
(Полк Данов) Суд18:12
(Часть наветников) 2Цар2:16
(Свыше сечей) 2Цар5:20
(Рука Авессалома) 2Цар18:18
(Заклание) Иер19:6
     
     
Сергей Мн

Текст можно свободно использовать по лицензии CC0, т.е. без упоминания меня, но учитывая возможные права на цитируемый текст по ссылкам.

Автор: Администратор
Дата публикации: 10.01.2021

Отклики (370)

  Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.