Егда смрад плоти и греха пламень, честная, угасила еси росою Божественнаго Духа, содействующего тебе, тогда звери обуздала еси посреде судища, тело твое предавши на раны мужески. Темже, врага низложивши, победы исплела еси венцы, о Татиано Богоблаженная.

Служба мц. Татиане, стихира на Господи, воззвахИрмосы канона Великой Субботы, 6-й ирмологический глас, напев «Волною морскою»

Ирмос 1-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле, / гони́теля мучи́теля, / под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы; / но мы, я́ко отрокови́цы, // Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

(загрузить)

Їрм0съ №-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

Волн0ю морск0ю/ скрhвшаго дрeвле,/ гони1телz мучи1телz/ под8 землeю скрhша сп7сeнныхъ џтроцы:/ но мы2 ћкw nтрокови6цы,// гDви пои1мъ, слaвнw во прослaвисz.

     

Ирмос 3-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Тебе́, на вода́х / Пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, / тварь ви́девши на ло́бнем ви́сима, / у́жасом мно́гим содрога́шеся, / несть свят, // разве Тебе́ Го́споди, взыва́ющи.

(загрузить)

Їрм0съ G-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

ТебE на водaхъ/ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw,/ твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима,/ ќжасомъ мн0гимъ содрогaшесz,/ нёсть с™ъ,// рaзвэ тебE гDи, взывaющи.

     

Ирмос 4-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше: / Ты си́льных пресе́кл еси держа́ву Бла́же, // приобща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен.

(загрузить)

Їрм0съ д7-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе/ прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz, вопіsше:/ ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже,// пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

     

Ирмос 5-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Богоявле́ния Твоего́ Христе́, / к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Иса́ия Свет видев Невече́рний, / из но́щи у́треневав взыва́ше: / воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут су́щии во гробе́х, // и вси земноро́днии возра́дуются.

(загрузить)

Їрм0съ є7-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

БGоzвлeніz твоегw2 хrтE,/ къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw,/ и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній,/ и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше:/ воскrнутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ,// и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

     

Ирмос 6-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на: / Твой бо о́браз нося́, / Страда́вшаго, и погребе́нию да́вшагося, / я́ко от черто́га от зве́ря изы́де. / Приглаша́ше же кустоди́и, / храня́щии су́етная и ло́жная,// ми́лость сию́ оста́вили есте́.

(загрузить)

Їрм0съ ѕ7-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

Ћтъ бhсть,/ но не ўдержaнъ въ пeрсэхъ ки1товыхъ їHна:/ тв0й бо w4бразъ носS,/ страдaвшагw, и3 погребeнію дaвшагwсz,/ ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде:/ приглашaше же кустwдjи,/ хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz,// млcть сію2 њстaвили є3стE.

     

Ирмос 7-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Неизрече́нное чу́до, / в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене, / во гро́бе мертв бездыха́нен полага́ется, / во спасе́ние нас пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, // благослове́н еси́.

(загрузить)

Їрм0съ з7-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

Неизречeнное чyдо,/ въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3з8 плaмене,/ во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz,/ во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ:/ и3збaвителю б9е// бlгословeнъ є3си2.

     

Ирмос 8-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Ужасни́ся боя́йся не́бо, / и да подви́жатся основа́ния земли́: / се бо в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й, / и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

(загрузить)

Їрм0съ }-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

Ўжасни1сz боsйсz нб7о,/ и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2:/ сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй,/ и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz./ є3г0же џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте,// лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

     

Ирмос 9-й канона Великой Субботы, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Не рыда́й Мене́ Ма́ти, / зря́щи во гро́бе, / Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: / воста́ну бо и просла́влюся, / и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно я́ко Бог, // ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

(загрузить)

Їрм0съ f7-й пёсни канHна во с™yю и3 вели1кую суббHту, глaсъ ѕ7:

Не рыдaй менE м™и,/ зрsщи во гр0бэ,/ є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачалA є3си2 сн7а:/ востaну бо и3 прослaвлюсz/ и3 вознесY со слaвою, непрестaннw ћкw бGъ,// вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.


     


Автор: Администратор
Дата публикации: 22.10.2019

Отклики (419)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.