Егда смрад плоти и греха пламень, честная, угасила еси росою Божественнаго Духа, содействующего тебе, тогда звери обуздала еси посреде судища, тело твое предавши на раны мужески. Темже, врага низложивши, победы исплела еси венцы, о Татиано Богоблаженная.

Служба мц. Татиане, стихира на Господи, воззвахСтихиры на «Господи, воззвах» на великой вечерне в Навечерие Рождества Христова

Погласица «Господи, воззвах» на 2-й глас:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

(загрузить)

Поглaсица, ГDи, воззвaхъ:, глaсъ в7:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS./ Ўслhши мS гDи./ ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS:/ вонми2 глaсу молeніz моегw2,/ внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.// Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS,/ ћкw кади1ло пред8 тоб0ю,/ воздэsніе рукY моє1ю,/ жeртва вечeрнzz.// Ўслhши мS гDи.

     

Стих на 8, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́ Го́споди, // Го́споди, услы́ши глас мой.

(загрузить)

Стjхъ на }, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи,// гDи, ўслhши глaсъ м0й.

     

Стихира Рожества Христова 1-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви,/ настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное oру́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Oте́чь,/ о́браз присносу́щия Eго́,/ зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в,/ éже бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и éже не бе прия́т, Челове́к быв человеколю́бия ра́ди./ Тому́ возопии́м:// рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

(загрузить)

Стіхи1ра ржcтвA хrт0ва №, на ГDи воззвaхъ:, глaсъ в7. Гeрманово:

Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви,/ настоsщую тaйну сказyюще:/ средостёніе градeжа разруши1сz,/ плaменное nрyжіе плещы2 даeтъ,/ и3 херувjмъ tступaетъ t дрeва жи1зни,/ и3 ѓзъ рaйскіz пи1щи причащaюсz,/ t негHже произгнaнъ бhхъ преслушaніz рaди:/ неизмённый бо џбразъ n§ь,/ џбразъ присносyщіz є3гw2,/ зрaкъ рабA пріeмлетъ,/ t неискусобрaчныz м™ре прошeдъ,/ не преложeніе претерпёвъ:/ є4же бо бЁ пребhсть, бGъ сhй и4стиненъ:/ и3 є4же не бЁ пріsтъ, чlвёкъ бhвъ чlвэколю1біz рaди./ томY возопіи1мъ:// рождeйсz t дв7ы б9е, поми1луй нaсъ.

     

Стих на 7, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ // вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

(загрузить)

Стjхъ на з7, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: Да бyдутъ ќши твои2,// внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

     

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви:

     

Стих на 6, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? // я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

(загрузить)

Стjхъ на ѕ7, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ;// ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

     

Стихира Рожества Христова 2-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́чeская:/ па́стырeм бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим,/ И́род мятя́шеся,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся,// Спас душ на́ших.

(загрузить)

Стіхи1ра ржcтвA хrт0ва в7, на ГDи воззвaхъ:, глaсъ в7. Ґнат0ліево:

ГDу ї}су р0ждшусz t с™hz, дв7ы,/ присвэти1шасz всsчєскаz:/ пaстырємъ бо свирsющымъ, и3 волхвHмъ покланsющымсz,/ ѓгGлwмъ воспэвaющымъ,/ и4рwдъ мzтsшесz,/ ћкw бGъ во пл0ти kви1сz,// сп7съ дyшъ нaшихъ.

     

Стих на 5, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, // упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

(загрузить)

Стjхъ на є7, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: И$мене рaди твоегw2, потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE,// ўповA душA моS на гDа.

     

Стихира Рожества Христова 2-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы:

     

Стих на 4, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, // да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

(загрузить)

Стjхъ на д7, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz,// да ўповaетъ ї}ль на гDа.

     

Стихира Рожества Христова 3-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же,/ Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/ воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го/ и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же,/ Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, Óтчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л eси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы Óтчия,/ Сый, и пре́жде Сый,// и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

(загрузить)

Стіхи1ра ржcтвA хrт0ва G, на ГDи воззвaхъ:, глaсъ в7:

Цrтво твоE, хrтE б9е,/ цrтво всёхъ вэкHвъ,/ и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ,/ воплоти1выйсz t д¦а с™aгw,/ и3 t приснодв7ы марjи вочlвёчивыйсz,/ свётъ нaмъ возсіS, хrтE б9е,/ твоE пришeствіе:/ свётъ t свёта, џ§ее сіsніе,/ всю2 твaрь просвэти1лъ є3си2,/ всsкое дыхaніе хвaлитъ тS./ џбразъ слaвы џ§іz,/ сhй, и3 прeжде сhй,// и3 возсіsвый t дв7ы б9е, поми1луй нaсъ.

     

Стих на 3, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, // и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

(загрузить)

Стjхъ на G, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе,// и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

     

Стихира Рожества Христова 3-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же:

     

Стих на 2, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, // похвали́те Его́ вси лю́дие.

(загрузить)

Стjхъ на в7, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы,// похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

     

Стихира Рожества Христова 4-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́,/ я́ко яви́лся eси́ на земли́/ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тва́рей / благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса́ – звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чу́до;/ земля́ – верте́п; пусты́ня – я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву.// И́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

(загрузить)

Стіхи1ра ржcтвA хrт0ва д7, на ГDи воззвaхъ:, глaсъ в7:

Что2 тебЁ принесeмъ, хrтE,/ ћкw kви1лсz є3си2 на земли2,/ ћкw чlвёкъ нaсъ рaди;/ кazждо бо t тебє2 бhвшихъ твaрей/ благодарeніе тебЁ прин0ситъ:/ ѓгGли, пёніе: нб7сA, ѕвэздY:/ волсви2, дaры: пaстыріе, чyдо:/ землS, вертeпъ: пустhнz, ћсли:/ мh же, м™рь дв7у.// и4же прeжде вBкъ б9е, поми1луй нaсъ.

     

Стих на 1, на «Господи, воззвах», глас 2:

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, // и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

(загрузить)

Стjхъ на №, на ГDи воззвaхъ, глaсъ в7:

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ,// и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

     

Стихира Рожества Христова 4-я, на «Господи, воззвах», глас 2:

Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́:

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира Рожества Христова на «Слава, и ныне», на «Господи, воззвах», глас 2:

А́вгусту eдинонача́льствующу на земли́,/ многонача́лие челове́ков преста́;/ и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя,/ многобо́жие и́долов упраздни́ся,/ под eди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша,/ и во Eди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша./ Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым,/ написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́,/ Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего.// Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

Стіхи1ра ржcтвA хrт0ва на слaва, и3 нhнэ:, на ГDи воззвaхъ:, глaсъ в7. Кассjино:

Ѓvгусту є3диноначaльствующу на земли2,/ многоначaліе человёкwвъ престA:/ и3 тебЁ вочlвёчшусz t чcтыz,/ многоб0жіz јдwлwвъ ўпраздни1сz,/ подъ є3ди1нэмъ цaрствомъ мірски1мъ грaди бhша,/ и3 во є3ди1но вLчество б9ествA kзhцы вёроваша./ написaшасz лю1діе повелёніемъ кeсаревымъ,/ написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA,/ тебє2 вочlвёчшагwсz бGа нaшегw.// вeліz твоS ми1лость, гDи, слaва тебЁ.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 24.12.2019

Отклики (419)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.