Днeсь веснA душaмъ, занE хrт0съ t гр0ба ћкоже с0лнце возсіsвъ триднeвный, мрaчную бyрю tгнA грэхA нaшегw. того2 воспои1мъ, ћкw прослaвисz.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Ирмосы канона и кондак на утрене Великого Четверга

Ирмос 1-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Се́ченое, сече́тся/ мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма и всеору́жным гроб./ Песнь же Богокра́сная воспева́шеся:// сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

(загрузить)

Їрм0съ № пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Сёченое сэчeтсz/ м0ре чермн0е,/ волнопитaемаz же и3зсушaетсz глубинA:/ тazжде кyпнw без8oр{жнымъ бhвши проходи1ма, и3 всеoр{жнымъ гр0бъ./ пёснь же бGокрaснаz воспэвaшесz:// слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

     

Ирмос 3-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, вопия́, Те́ло Мое́,// и ве́рою утверди́теся.

(загрузить)

Їрм0съ G пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

ГDи сhй всёхъ, и3 зижди1тель бGъ,/ создaнное безстрaстный њбнищaвъ себЁ соедини2,/ и3 пaсха за ±же хотsше ўмрeти,/ сaмъ сhй себE предпожрE:/ kди1те, вопіS, тёло моE,// и3 вёрою ўтверди1тесz.

     

Ирмос 4-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Прови́дев проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости,/ О́тче Ще́дрый,/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,// очище́ние в мир посла́л еси́.

(загрузить)

Їрм0съ д7 пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Прови1дэвъ прbр0къ/ тaйну твою2 неизречeнную хrтE, провозгласи2:/ положи1лъ є3си2 твeрдую люб0вь крёпости/ џ§е щeдрый:/ є3динор0днаго бо сн7а бlгjй,// њчищeніе въ мjръ послaлъ є3си2.

     

Ирмос 5-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи,/ Влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги очища́ху,// благовеству́юще всем мир.

(загрузить)

Їрм0съ є7 пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Сою1зомъ любвE свzзyеми ґпcли,/ вLчествующему всёми себE хrтY возл0жше,/ крaсны н0ги њчищaху,// бlговэствyюще всBмъ ми1ръ.

     

Ирмос 6-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:// от тли мя возведи́.

(загрузить)

Їрм0съ ѕ7 пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS,/ и3 волнeніz не ктомY терпS,/ ћкw їHна вLцэ вопію1 ти:// t тли1 мz возведи2.

     

Кондак Великого Четверга, глас 2-й:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель,/ сокрове́нно ты́я простира́ет,/ и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка,// и неиспра́влен пребы́сть Иу́да, раб и льстец.

(загрузить)

Кондaкъ во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ в7:

Хлёбъ пріeмъ въ рyцэ предaтель,/ сокровeннw ты6z простирaетъ,/ и3 пріeмлетъ цёну создaвшагw свои1ма рукaма человёка,// и3 неиспрaвленъ пребhсть їyда рaбъ и3 льстeцъ.

     

Ирмос 7-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху:// благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

(загрузить)

Їрм0съ з7 пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Џтроцы въ вавmлHнэ/ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz,/ но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху:// бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

     

Ирмос 8-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное,/ и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те во вся ве́ки.

(загрузить)

Їрм0съ } пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

За зак0ны nтeчєскіz/ бlжeнніи въ вавmлHнэ ю4нwши предбёдствующе,/ царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное,/ и3 совокyплени и4мже не свари1шасz nгнeмъ,/ держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь:/ гDа п0йте дэлA,// и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

     

Ирмос 9-й канона Великого Четверга, глас 6-й, напев «Волною морскою»:

Стра́нствия Влады́чня,/ и безсме́ртныя Трапе́зы/ на го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся,// Его́же велича́ем.

(загрузить)

Їрм0съ f7 пёсни канHна во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Стрaнствіz вLчнz,/ и3 безсмeртныz трапeзы/ на г0рнэмъ мёстэ, выс0кими ўмы2,/ вёрніи пріиди1те наслади1мсz,/ возшeдша сл0ва,/ t сл0ва научи1вшесz,// є3г0же величaемъ.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 04.02.2020

Отклики (370)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.