Покой, Спасе наш, / с праведными рабы Твоя, / и сия всели во дворы Твоя, / якоже есть писано, / презирая, яко благ, прегрешения их / вольная и невольная, / и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Панихида. Седален, глас 5Великий Акафист Пресвятой Богородице, поемый в Субботу Акафиста

Икос 1 -- Икос 2 -- Икос 3 -- Икос 4 -- Икос 5 -- Икос 6 -- Икос 7 -- Икос 8 -- Икос 9 -- Икос 10 -- Икос 11 -- Икос 12

     

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 1:

Взбра́нной Воево́де/ победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ №:

Взбрaнной воев0дэ/ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,/ бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе:/ но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую,/ t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:// Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 1:

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя́ зря́, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Не́й такова́я:
Ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;
Ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет.
Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;
Ра́дуйся, сле́з Е́виных избавле́ние.
Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;
Ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;
Ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся́.
Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце;
Ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тва́рь;
Ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ №:

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй таков†z:
Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:
Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:
Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.
Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:
Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.
Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:
Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.
Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:
Рaдуйсz, ўтр0бо б9eственнагw воплощeніz.
Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:
Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 2:

Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовы́й: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ в7:

Ви1дzщи с™az себE въ чистотЁ, глаг0летъ гавріи1лу дeрзостнw: преслaвное твоегw2 глaса неудобопріsтельно души2 моeй kвлsетсz: безсёменнагw бо зачaтіz ржcтво2 кaкw глаг0леши, зовhй: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, распев «Аллилуиа»:

Аллилу́ия, Аллилу́ия,// Аллилу́ия.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, распёвъ Ґллилyіа:

Ґллилyіа, Ґллилyіа,// Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 2:

Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко е́сть роди́тися мо́щно, рцы́ Ми́? К Не́йже о́н рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це:
Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго Таи́ннице;
Ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро.
Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло;
Ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно.
Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Е́юже сни́де Бо́г;
Ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо.
Ра́дуйся, А́нгелов многослову́щее чу́до;
Ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вное пораже́ние.
Ра́дуйся, Све́т неизрече́нно роди́вшая;
Ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая.
Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум;
Ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ в7:

Рaзумъ недоразумэвaемый, разумёти дв7а и4щущи, возопи2 къ служaщему: и3з8 бокY чи6сту, сн7у кaкw є4сть роди1тисz м0щно, рцh ми; къ нeйже џнъ речE со стрaхомъ, nбaче зовhй си1це:
Рaдуйсz, совёта неизречeннагw таи1ннице:
Рaдуйсz, молчaніz просsщихъ вёро.
Рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ начaло:
Рaдуйсz, велёній є3гw2 глави1зно.
Рaдуйсz, лёствице нбcнаz, є4юже сни1де бGъ:
Рaдуйсz, м0сте преводsй сyщихъ t земли2 на нб7о.
Рaдуйсz, ѓгGлwвъ многословyщее чyдо:
Рaдуйсz бэсHвъ многоплачeвное поражeніе.
Рaдуйсz, свётъ неизречeннw роди1вшаz:
Рaдуйсz, є4же кaкw, ни є3ди1нагоже научи1вшаz.
Рaдуйсz, премyдрыхъ превосходsщаz рaзумъ:
Рaдуйсz, вёрныхъ њзарsющаz смhслы.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 3:

Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, все́м хотя́щим жа́ти спасе́ние, внегда́ пе́ти си́це: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ G:

Си1ла вhшнzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію браконеискyсную, и3 бlгоплHднаz тоS ложеснA, ћкw село2 показA слaдкое, всBмъ хотsщымъ жaти сп7сeніе, внегдA пёти си1це: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 3:

Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти: младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице:
Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́;
Ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние.
Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая Человеколю́бца;
Ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.
Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т;
Ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ния.
Ра́дуйся, я́ко ра́й пи́щный процвета́еши;
Ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.
Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло;
Ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние.
Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние;
Ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ G:

И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE ко є3лісавeти: мLнцъ же џноz ѓбіе познaвъ сеS цэловaніе, рaдовашесz, и3 и3грaньми ћкw пёсньми вопіsше къ бцdэ:
Рaдуйсz, џтрасли неувzдaемыz розго2:
Рaдуйсz, плодA безсмeртнагw стzжaніе.
Рaдуйсz, дёлателz дёлающаz чlвэколю1бца:
Рaдуйсz, сади1телz жи1зни нaшеz р0ждшаz.
Рaдуйсz, ни1во, растsщаz гобзовaніе щедр0тъ:
Рaдуйсz, трапeзо, носsщаz nби1ліе њчищeніz.
Рaдуйсz, ћкw рaй пи1щный процвэтaеши:
Рaдуйсz, ћкw пристaнище душaмъ гот0виши.
Рaдуйсz, пріsтное мlтвы кади1ло:
Рaдуйсz, всегw2 мjра њчищeніе.
Рaдуйсz, б9іе къ смє1ртнымъ бlговолeніе:
Рaдуйсz, смeртныхъ къ бGу дерзновeніе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 4:

Бу́рю вну́трь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смяте́ся, к Тебе́ зря́ небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ д7:

Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тельныхъ, цэломyдренный їHсифъ смzтeсz, къ тебЁ зрS небрaчнэй, и3 бракоwкрaдованную помышлsz, непор0чнаz: ўвёдэвъ же твоE зачaтіе t д¦а с™а, речE: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 4:

Слы́шаша па́стырие А́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша:
Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря Ма́ти;
Ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц.
Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние;
Ра́дуйся, ра́йских две́рей отверзе́ние.
Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м;
Ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным.
Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́;
Ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте.
Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние;
Ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние.
Ра́дуйся, Е́юже обнажи́ся а́д;
Ра́дуйся, Е́юже облеко́хомся сла́вою.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ д7:

Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ пою1щихъ плотск0е хrт0во пришeствіе, и3 тeкше ћкw къ пaстырю, ви1дzтъ сего2 ћкw ѓгнца непор0чна, во чрeвэ мRjинэ ўпaсшасz, ю4же пою1ще рёша:
Рaдуйсz, ѓгнца и3 пaстырz м™и:
Рaдуйсz, дв0ре словeсныхъ nвeцъ.
Рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ мучeніе:
Рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе.
Рaдуйсz, ћкw нбcнаz срaдуютсz земны6мъ:
Рaдуйсz, ћкw зємнaz сликовствyютъ нбcнымъ.
Рaдуйсz, ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA:
Рaдуйсz, страстотeрпцєвъ непобэди1маz дeрзосте.
Рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе:
Рaдуйсz, свётлое бlгодaти познaніе.
Рaдуйсz, є4юже њбнажи1сz ѓдъ:
Рaдуйсz, є4юже њблек0хомсz слaвою.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 5:

Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ є7:

БGотeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2, тоS послёдоваша зари2: и3 ћкw свэти1льникъ держaще ю5, т0ю и3спытaху крёпкаго царS: и3 дости1гше непостижи1маго, возрaдовашасz є3мY вопію1ще: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 5:

Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ми челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зра́к, потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней:
Ра́дуйся, Звезды́ незаходи́мыя Ма́ти;
Ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне́.
Ра́дуйся, пре́лести пе́щь угаси́вшая;
Ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая.
Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства;
Ра́дуйся, Го́спода Человеколю́бца показа́вшая Христа́.
Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния;
Ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая де́л.
Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая;
Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая.
Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия;
Ра́дуйся, все́х родо́в весе́лие.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ є7:

Ви1дэша џтроцы халдeйстіи на рукY дв7и1чу, создaвшаго рукaма человёки, и3 вLку разумэвaюще є3го2, ѓще и3 рaбій пріsтъ зрaкъ, потщaшасz дарми2 послужи1ти є3мY, и3 возопи1ти бlгословeннэй:
Рaдуйсz, ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и:
Рaдуйсz, зарE тaинственнагw днE.
Рaдуйсz, прeлести пeщь ўгаси1вшаz:
Рaдуйсz, трbцы таи1нники просвэщaющаz.
Рaдуйсz, мучи1телz безчеловёчнаго и3зметaющаz t начaльства:
Рaдуйсz, гDа чlвэколю1бца показaвшаz хrтA.
Рaдуйсz, вaрварскагw и3збавлsющаz служeніz:
Рaдуйсz, тимёніz и3з8имaющаz дёлъ.
Рaдуйсz, nгнS поклонeніе ўгаси1вшаz:
Рaдуйсz, плaмене страстeй и3змэнsющаz.
Рaдуйсz, вёрныхъ настaвнице цэломyдріz:
Рaдуйсz, всёхъ родHвъ весeліе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 6:

Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя́ Христа́ все́м, оста́виша И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ ѕ7:

ПроповBдницы бGон0сніи бhвше волсви2, возврати1шасz въ вавmлHнъ, скончaвше твоE прbр0чество: и3 проповёдавше тS хrтA всBмъ, њстaвиша и4рwда ћкw буесл0вzща, не вёдуща пёти: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 6:

Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи́ тьму́: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, си́х же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице:
Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков;
Ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в.
Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая;
Ра́дуйся, и́дольскую ле́сть обличи́вшая.
Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго;
Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни.
Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме́;
Ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.
Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице;
Ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице.
Ра́дуйся, земле́ обетова́ния;
Ра́дуйся, из нея́же тече́т ме́д и млеко́.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ ѕ7:

Возсіsвый во є3гЂптэ просвэщeніе и4стины, tгнaлъ є3си2 лжи2 тьмY: јдwли бо є3гw2 сп7се, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. си1хъ же и3збaвльшіисz вопіsху къ бцdэ:
Рaдуйсz, и3справлeніе человёкwвъ:
Рaдуйсz, низпадeніе бэсHвъ.
Рaдуйсz, прeлести держaву попрaвшаz:
Рaдуйсz, јдwльскую лeсть њбличи1вшаz.
Рaдуйсz м0ре, потопи1вшее фараHна мhсленнаго:
Рaдуйсz, кaменю, напои1вшій жaждущыz жи1зни.
Рaдуйсz, џгненный ст0лпе, наставлszй сyщыz во тьмЁ:
Рaдуйсz, покр0ве мjру, ши1ршій џблака.
Рaдуйсz, пи1ще, мaнны пріeмнице:
Рaдуйсz, слaдости с™hz служи1тельнице.
Рaдуйсz, землE њбэтовaніz:
Рaдуйсz, и3з8 неsже течeтъ мeдъ и3 млеко2.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 7:

Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бо́г соверше́нный. Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ з7:

Хотsщу сmмеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw мLнцъ томY: но познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнный. тёмже ўдиви1сz твоeй неизречeннэй премyдрости, зовhй: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 7:

Но́вую показа́ тва́рь, я́влься Зижди́тель на́м от Него́ бы́вшим, из безсе́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю́, я́коже бе́, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспои́м Ю́, вопию́ще:
Ра́дуйся, цве́те нетле́ния;
Ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния.
Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая;
Ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая.
Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии;
Ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.
Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным;
Ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждшим.
Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние;
Ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.
Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния;
Ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ з7:

Н0вую показA твaрь ћвльсz зижди1тель, нaмъ t негw2 бhвшымъ, и3з8 безсёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5, ћкоже бЁ, нетлённу. да чyдо ви1дzще воспои1мъ ю5, вопію1ще:
Рaдуйсz, цвёте нетлёніz:
Рaдуйсz, вёнче воздержaніz.
Рaдуйсz, воскrніz w4бразъ њблистaющаz:
Рaдуйсz, ѓгGльское житіE kвлsющаz.
Рaдуйсz дрeво свэтлоплодови1тое, t негHже питaютсz вёрніи:
Рaдуйсz дрeво бlгосэнноли1ственное, и4мже покрывaютсz мн0зи.
Рaдуйсz, во чрeвэ носsщаz и3збaвителz плэнє1ннымъ:
Рaдуйсz, р0ждшаz настaвника заблyждшымъ.
Рaдуйсz, судіи2 првdнагw ўмолeніе:
Рaдуйсz, мн0гихъ согрэшeній прощeніе.
Рaдуйсz, nдeждо наги1хъ дерзновeніz:
Рaдуйсz, любы2 всsкое желaніе побэждaющаz.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 8:

Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся ми́ра, у́м на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бо́г на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ }:

Стрaнное ржcтво2 ви1дэвше, ўстрани1мсz мjра, ќмъ на нб7сA прел0жше: сегH бо рaди выс0кій бGъ, на земли2 kви1сz смирeнный человёкъ, хотsй привлещи2 къ высотЁ, томY вопію1щыz: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 8:

Ве́сь бе́ в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бы́сть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́:
Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище;
Ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри.
Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание;
Ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.
Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на Херуви́мех;
Ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на Серафи́мех.
Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая;
Ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая.
Ра́дуйся, Е́юже разреши́ся преступле́ние;
Ра́дуйся, Е́юже отве́рзеся ра́й.
Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва;
Ра́дуйся, наде́ждо бла́г ве́чных.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ }:

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо б9eственное, не прехождeніе же мёстное бhсть, и3 ржcтво2 t дв7ы бGопріsтныz, слhшащіz сі‰:
Рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище:
Рaдуйсz, честнaгw тaинства двє1ри.
Рaдуйсz, невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе:
Рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2.
Рaдуйсz, колесни1це прес™az, сyщагw на херувjмэхъ:
Рaдуйсz, селeніе преслaвное, сyщагw на серафjмэхъ.
Рaдуйсz, проти6внаz въ т0жде собрaвшаz:
Рaдуйсz, дв7ство и3 ржcтво2 сочетaвшаz.
Рaдуйсz, є4юже разрэши1сz преступлeніе:
Рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй.
Рaдуйсz, ключY цrтвіz хrт0ва:
Рaдуйсz, надeждо бл†гъ вёчныхъ.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 9:

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ше все́м присту́пнаго Челове́ка, на́м у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от все́х: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ f7:

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz, вели1кому твоегw2 вочlвёченіz дёлу: непристyпнаго бо ћкw бGа, зрsше всBмъ пристyпнаго человёка, нaмъ ќбw спребывaюща, слhшаща же t всёхъ: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 9:

Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. Мы́ же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м:
Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище,
Ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище.
Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая;
Ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая.
Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле;
Ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы.
Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая;
Ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая.
Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая;
Ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая.
Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся;
Ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ f7:

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкw ры6бы безгл†сныz, ви1димъ њ тебЁ бцdе: недоумэвaютъ бо глаг0лати, є4же кaкw, и3 дв7а пребывaеши, и3 роди1ти возмоглA є3си2; мh же тaинству дивsщесz, вёрнw вопіeмъ:
Рaдуйсz, премyдрости б9іz пріsтелище:
Рaдуйсz, промышлeніz є3гw2 сокр0вище.
Рaдуйсz, любом{дрыz нем{дрыz kвлsющаz:
Рaдуйсz, хитрословє1сныz безсловє1сныz њбличaющаz:
Рaдуйсz, ћкw њбуsша лю1тіи взыскaтелє:
Рaдуйсz, ћкw ўвzд0ша баснотв0рцы.
Рaдуйсz, ґfінє1йскаz плетє1ніz растерзaющаz:
Рaдуйсz, ры6барскіz мрє1жи и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, и3з8 глубины2 невёдэніz и3звлачaющаz:
Рaдуйсz, мнHги въ рaзумэ просвэщaющаz.
Рaдуйсz, кораблю2 хотsщихъ сп7сти1сz:
Рaдуйсz, пристaнище житeйскихъ плaваній.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 10:

Спасти́ хотя́ ми́р, И́же все́х Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сы́й, я́ко Бо́г, на́с ра́ди яви́ся по на́м челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бо́г слы́шит: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ ‹:

Сп7сти2 хотS мjръ, и4же всёхъ ўкраси1тель, къ семY самоwбэтовaнъ пріи1де, и3 пaстырь сhй ћкw бGъ, нaсъ рaди kви1сz по нaмъ человёкъ: под0бнымъ бо под0бное призвaвъ, ћкw бGъ слhшитъ: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 10:

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и все́м к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя́, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся́ приглаша́ти Тебе́ научи́в:
Ра́дуйся, сто́лпе де́вства;
Ра́дуйся, две́рь спасе́ния.
Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния;
Ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости.
Ра́дуйся, Ты́ бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно;
Ра́дуйся, Ты́ бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м.
Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упражня́ющая;
Ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая.
Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения;
Ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая.
Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам;
Ра́дуйся, невестокраси́тельнице ду́ш святы́х.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ ‹:

СтэнA є3си2 дёвамъ бцdе дв7о, и3 всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ: и4бо нб7сE и3 земли2 творeцъ ўстр0и тS пречcтаz, всeльсz во ўтр0бэ твоeй, и3 вс‰ приглашaти тебЁ научи1въ:
Рaдуйсz, ст0лпе дёвства:
Рaдуйсz, двeрь сп7сeніz:
Рaдуйсz, начaльнице мhсленнагw наздaніz:
Рaдуйсz, подaтельнице б9eственныz бlгости.
Рaдуйсz, тh бо њбнови1ла є3си2 зач†тыz стyднw:
Рaдуйсz, тh бо наказaла є3си2 њкрaдєнныz ўм0мъ.
Рaдуйсz, тли1телz смhслwвъ ўпражнsющаz:
Рaдуйсz, сёzтелz чистоты2 р0ждшаz.
Рaдуйсz, черт0же безсёменнагw ўневёщеніz:
Рaдуйсz, вёрныхъ гDви сочетaвшаz.
Рaдуйсz, д0браz младопитaтельнице дёвамъ:
Рaдуйсz, невэстокраси1тельнице дyшъ с™hхъ.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 11:

Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти́, Царю́ Святы́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же да́л еси́ на́м, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ №i:

Пёніе всsкое побэждaетсz, спрострeтисz тщaщеесz ко мн0жеству мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ: равночи6сленныz бо пескA пBсни ѓще прин0симъ ти2 цRю2 с™hй, ничт0же совершaемъ дост0йно, ±же дaлъ є3си2 нaмъ тебЁ вопію1щымъ: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 11:

Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме́ я́вльшуюся, зри́м Святу́ю Де́ву, невеще́ственный бо вжига́ющи о́гнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся́, заре́ю у́м просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми:
Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца;
Ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та.
Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая;
Ра́дуйся, я́ко гро́м враги́ устраша́ющая.
Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние;
Ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́.
Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз;
Ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну.
Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть;
Ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая ра́дость.
Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния;
Ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ №i:

Свэтопріeмную свэщY, сyщымъ во тьмЁ ћвльшуюсz, зри1мъ с™yю дв7у: невещeственный бо вжигaющи џгнь, наставлsетъ къ рaзуму б9eственному вс‰, зарeю ќмъ просвэщaющаz, звaніемъ же почитaемаz, си1ми.
Рaдуйсz, лучE ќмнагw сlнца:
Рaдуйсz, свэти1ло незаходи1магw свёта.
Рaдуйсz, м0лніе дyшы просвэщaющаz:
Рaдуйсz, ћкw гр0мъ, враги2 ўстрашaющаz.
Рaдуйсz, ћкw многосвётлое возсіzвaеши просвэщeніе:
Рaдуйсz, ћкw многотекyщую и3сточaеши рэкY.
Рaдуйсz, купёли живописyющаz w4бразъ:
Рaдуйсz, грэх0вную teмлющаz сквeрну.
Рaдуйсz, бaне, њмывaющаz с0вэсть:
Рaдуйсz, чaше, чeрплющаz рaдость.
Рaдуйсz, њбонsніе хrт0ва бlгоухaніz:
Рaдуйсz, животE тaйнагw весeліz,
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 12:

Благода́ть да́ти восхоте́в, долго́в дре́вних, все́х долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от все́х си́це: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ в7i:

Бlгодaть дaти восхотёвъ долгHвъ дрeвнихъ, всёхъ долгHвъ рэши1тель человёкwмъ, пріи1де соб0ю ко tшeдшымъ тогw2 бlгодaти: и3 раздрaвъ рукописaніе, слhшитъ t всёхъ си1це: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 12:

Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя́ вси́, я́ко одушевле́нный хра́м, Богоро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся́ руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ все́х:
Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва;
Ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.
Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом;
Ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое.
Ра́дуйся, честны́й ве́нче люде́й благочести́вых;
Ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных.
Ра́дуйся, це́ркве непоколеби́мый сто́лпе;
Ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́.
Ра́дуйся, Е́юже воздви́жутся побе́ды;
Ра́дуйся, Е́юже низпа́дают врази́.
Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние;
Ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ в7i:

Пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ бцdе: во твоeй бо всели1всz ўтр0бэ, содержaй вс‰ рук0ю гDь, њсвzти2, прослaви, научи2 вопи1ти тебЁ всёхъ:
Рaдуйсz, селeніе бGа и3 сл0ва:
Рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz.
Рaдуйсz, ковчeже позлащeнный д¦омъ:
Рaдуйсz, сокр0вище животA неистощи1мое.
Рaдуйсz, честнhй вёнче царeй бlгочести1выхъ:
Рaдуйсz, честнaz похвало2 їерeєвъ бlгоговёйныхъ.
Рaдуйсz, цeркве непоколеби1мый ст0лпе:
Рaдуйсz, цaрствіz неруши1маz стэно2.
Рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz побBды:
Рaдуйсz, є4юже низпaдаютъ врази2.
Рaдуйсz, тёла моегw2 врачевaніе:
Рaдуйсz, души2 моеS сп7сeніе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 13:

О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая все́х святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти все́х, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ Gi:

Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, нhнэшнее пріeмши приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ, и3 бyдущіz и3зми2 мyки, тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа.

     

Акафист Пресвятой Богородице, икос 1:

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя́ зря́, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Не́й такова́я:
Ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;
Ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет.
Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;
Ра́дуйся, сле́з Е́виных избавле́ние.
Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;
Ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;
Ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся́.
Ра́дуйся, Звездо́, явля́ющая Со́лнце;
Ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.
Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тва́рь;
Ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(загрузить)

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, јкосъ №:

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй таков†z:
Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:
Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:
Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.
Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:
Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.
Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:
Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.
Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:
Рaдуйсz, ўтр0бо б9eственнагw воплощeніz.
Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:
Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     

Акафист Пресвятой Богородице, кондак 1:

Взбра́нной Воево́де/ победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ґкafістъ прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ, кондaкъ №:

Взбрaнной воев0дэ/ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,/ бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе:/ но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую,/ t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:// Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 03.03.2020

Отклики (370)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.