“Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя... Пред кончиною своею будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу”

Прп.Анатолий(младший) Оптинский (1855–1922)Стихиры воскресные на «Господи, воззвах», глас 5

Погласица «Господи, воззвах»:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Поглaсица, ГDи, воззвaхъ:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS./ Ўслhши мS гDи./ ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS:/ вонми2 глaсу молeніz моегw2,/ внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ.// Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS,/ ћкw кади1ло пред8 тоб0ю,/ воздэsніе рукY моє1ю,/ жeртва вечeрнzz.// Ўслhши мS гDи.

     

Стих на 10, на «Господи, воззвах»:

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, // испове́датися и́мени Твоему́.

Стjхъ на ‹, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2,// и3сповёдатисz и4мени твоемY.

     

Воскресная стихира 1-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́,/ диа́вола посрами́л еси́,/ и Воскресе́нием Твои́м жа́ло грехо́вное притупи́л еси́,/ и спасл еси́ ны от врат сме́ртных:// сла́вим Тя, Единоро́дне.

(загрузить)

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника № на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Чcтнhмъ твои1мъ кrт0мъ хrтE,/ діaвола посрами1лъ є3си2,/ и3 воскrніемъ твои1мъ жaло грэх0вное притупи1лъ є3си2,/ и3 сп7слъ є3си2 ны2 t врaтъ смeртныхъ:// слaвимъ тS є3динор0дне.

     

Стих на 9, на «Господи, воззвах»:

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы // до́ндеже возда́си Мне.

Стjхъ на f7, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: МенE ждyтъ првdницы,// д0ндеже воздaси мнЁ.

     

Воскресная стихира 2-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Воскре́сение дая́й ро́ду челове́ческому,/ я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся:/ устраши́шася Сего́ кня́зи а́дстии,/ и взя́шася врата́ плаче́вная./ Вни́де бо Ца́рь сла́вы Христо́с,/ глаго́ля су́щым во у́зах, изыди́те:// и су́щым во тьме́, откры́йтеся.

(загрузить)

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника в7 на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Воскrніе даsй р0ду человёческому,/ ћкw nвчA на заколeніе ведeсz:/ ўстраши1шасz сегw2 кнsзи ѓдстіи,/ и3 взsшасz вратA плачє1внаz./ вни1де бо цRь слaвы хrт0съ,/ глаг0лz сyщымъ во ќзахъ, и3зыди1те:// и3 сyщымъ во тьмЁ, tкрhйтесz.

     

Стих на 8, на «Господи, воззвах»:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́ Го́споди, // Го́споди, услы́ши глас мой.

Стjхъ на }, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи,// гDи, ўслhши глaсъ м0й.

     

Воскресная стихира 3-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Ве́лие чу́до, неви́димых Соде́тель,/ за человеколю́бие пло́тию пострада́в,/ воскре́се Безсме́ртный,/ прииди́те оте́чествия язы́к,/ Тому́ поклони́мся:/ благоутро́бием бо Его́ от пре́лести изба́вльшеся,// в трие́х Ипоста́сех еди́наго Бо́га пе́ти навыко́хом.

(загрузить)

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника G на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Вeліе чyдо, неви1димыхъ содётель,/ за чlвэколю1біе пл0тію пострадaвъ,/ воскRсе безсмeртный,/ пріиди1те nтeчєствіz kзы6къ,/ томY поклони1мсz:/ бlгоутр0біемъ бо є3гw2 t прeлести и3збaвльшесz,// въ тріeхъ v3постaсэхъ є3ди1наго бGа пёти навык0хомъ.

     

Стих на 7, на «Господи, воззвах»:

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ // вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стjхъ на з7, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: Да бyдутъ ќши твои2,// внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 4-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Вече́рнее поклоне́ние/ прино́сим Тебе́, Невече́рнему Све́ту,/ на коне́ц веко́в, я́ко в зерца́ле пло́тию возсия́вшему ми́рови,/ и да́же до а́да низше́дшему,/ и та́мо су́щую тьму́ разруши́вшему,/ и све́т Воскре́сения язы́ком показа́вшему:// Светода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника д7 на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Вечeрнее поклонeніе/ прин0симъ тебЁ невечeрнему свёту,/ на конeцъ вэкHвъ, ћкw въ зерцaлэ пл0тію возсіsвшему мjрови,/ и3 дaже до ѓда низшeдшему,/ и3 тaмw сyщую тьмY разруши1вшему,/ и3 свётъ воскrніz kзhкwмъ показaвшему:// свэтодaвче гDи слaва тебЁ.

     

Стих на 6, на «Господи, воззвах»:

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? // я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Стjхъ на ѕ7, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ;// ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 5-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Нача́льника спасе́ния на́шего, Христа́ славосло́вим:/ Тому́ бо из ме́ртвых воскре́сшу,/ ми́р от пре́лести спасе́н бы́сть./ Ра́дуется ли́к а́нгельский,/ бе́гает де́монов пре́лесть,/ Ада́м пады́й воста́,// диа́вол упраздни́ся.

(загрузить)

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника є7 на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Начaльника сп7сeніz нaшегw, хrтA славосл0вимъ:/ томy бо и3з8 мeртвыхъ воскrшу,/ мjръ њ прeлести сп7сeнъ бhсть./ рaдуетсz ли1къ ѓгGльскій,/ бёгаетъ дeмонwвъ прeлесть,/ ґдaмъ падhй востA,// діaволъ ўпраздни1сz.

     

Стих на 5, на «Господи, воззвах»:

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, // упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стjхъ на є7, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: И$мене рaди твоегw2, потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE,// ўповA душA моS на гDа.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 6-я на «Господи, воззвах», глас 5:

И́же от кустоди́и/ науче́ни быва́ху от беззако́нник, /покры́йте Христо́во воста́ние, и приими́те сре́бреники,/ и рцы́те я́ко на́м спя́щым,/ из гро́ба укра́ден бы́сть ме́ртвый./ Кто́ ви́де, кто́ слы́ша, мертвеца́ укра́дена когда́,/ па́че же пома́зана и на́га,/ оста́вльша и во гро́бе погреба́льная своя́?/ Не прельща́йтеся, иуде́е,/ навы́кните рече́нием проро́ческим,/ и уразуме́йте,// я́ко То́й е́сть вои́стинну Изба́витель ми́ра, и Всеси́льный.

(загрузить)

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника ѕ7 на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

И%же t кустwдjи/ научeни бывaху t беззакHнникъ,/ покрhйте хrт0во востaніе, и3 пріими1те срeбреники,/ и3 рцhте ћкw нaмъ спsщымъ,/ и3з8 гр0ба ўкрaденъ бhсть мeртвый./ кто2 ви1дэ, кто2 слhша, мертвецA ўкрaдена когдA,/ пaче же помaзана и3 нaга,/ њстaвльша и3 во гр0бэ погреб†льнаz сво‰;/ не прельщaйтесz їудeє,/ навhкните речeніємъ прbр0чєскимъ,/ и3 ўразумёйте,// ћкw т0й є4сть вои1стинну и3збaвитель мjра, и3 всеси1льный.

     

Стих на 4, на «Господи, воззвах»:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, // да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Стjхъ на д7, на ГDи воззвaхъ:

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz,// да ўповaетъ ї}ль на гDа.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 7-я на «Господи, воззвах», глас 5:

Го́споди, а́д плени́вый,/ и сме́рть попра́вый,/ Спа́се на́ш, просвети́вый ми́р Кресто́м честны́м,// поми́луй на́с.

(загрузить)

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника з7 на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

ГDи, ѓдъ плэни1вый,/ и3 смeрть попрaвый/ сп7се нaшъ, просвэти1вый мjръ кrт0мъ чcтнhмъ,// поми1луй нaсъ.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик на «Господи, воззвах», глас 5:

В Чермне́м мо́ри,/ неискусобра́чныя Неве́сты/ о́браз написа́ся иногда́./ Та́мо Моисе́й – раздели́тель воды́:/ зде же Гаврии́л – служи́тель чудесе́./ Тогда́ глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль;/ ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно Де́ва./ Мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно;/ Непоро́чная по рождестве́ Емману́илеве пребы́сть нетле́нна./ Сый и пре́жде сый,/ явле́йся я́ко челове́к,// Бо́же, поми́луй нас.

(загрузить)

БGор0диченъ догмaтікъ nсмоглaсника на ГDи воззвaхъ, глaсъ є7:

Въ чермнёмъ м0ри,/ неискусобрaчныz невёсты/ w4бразъ написaсz и3ногдA:/ тaмw мwmсeй, раздэли1тель воды2:/ здё же гавріи1лъ, служи1тель чудесE./ тогдA глубинY шeствова нем0креннw ї}ль:/ нhнэ же хrтA роди2 безсёменнw дв7а./ м0ре по прошeствіи ї}левэ, пребhсть непрох0дно:/ непор0чнаz по ржcтвЁ є3мманyилевэ, пребhсть нетлённа./ сhй, и3 прeжде сhй,/ kвлeйсz ћкw чlвёкъ,// б9е поми1луй нaсъ.


Автор: Администратор
Дата публикации: 08.07.2020

Отклики (444)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.