Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Икона Богородицы "Одигитрия" Смоленская. Кондак, глас 6.Стихиры воскресные на стиховне, глас 8

Воскресная стихира 1-я на стиховне, глас 8:

Возше́л еси́ на Кре́ст, Иису́се,/ снизше́дый с Небесе́:/ прише́л еси́ на сме́рть, Животе́ Безсме́ртный,/ к су́щым во тьме́ Све́т и́стинный:/ к па́дшым все́х Воскре́сение,// просвеще́ние, и Спа́се на́ш, сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника № на стіх0внэ, глaсъ }:

Возшeлъ є3си2 на кrтъ ї}се,/ снизшeдый съ нб7сE:/ пришeлъ є3си2 на смeрть животE безсмeртный,/ къ сyщымъ во тьмЁ свётъ и4стинный:/ къ пaдшымъ всёхъ воскrніе,// просвэщeніе, и3 сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

     

Стих 1-й, на стиховне в субботу вечера:

Стих: Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

Стjхъ №, на стіх0внэ въ суббHту вeчера:

Стjхъ: ГDь воцRи1сz,/ въ лёпоту њблечeсz.

     

Воскресная стихира 2-я на стиховне, глас 8:

Христа́ славосло́вим,/ воскре́сшаго от ме́ртвых:/ ду́шу бо и те́ло прие́м, стра́сти отобою́ду отсече́,/ пречи́стей у́бо души́ во а́д соше́дшей, его́же и плени́:/ во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло,// Изба́вителя ду́ш на́ших.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника в7 на стіх0внэ, глaсъ }:

ХrтA славосл0вимъ,/ воскrшаго t мeртвыхъ:/ дyшу бо и3 тёло пріeмъ, стр†сти toбою1ду tсэчE,/ пречcтэй ќбw дш7и2 во ѓдъ сошeдшей, є3г0же и3 плэни2:/ во гр0бэ же и3стлёніz не ви1дэ с™0е тёло,// и3збaвителz дyшъ нaшихъ.

     

Стих 2-й, на стиховне в субботу вечера:

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жится.

Стjхъ в7, на стіх0внэ въ суббHту вeчера:

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную,/ ћже не подви1житсz.

     

Воскресная стихира 3-я на стиховне, глас 8:

Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим, Христе́,/ от ме́ртвых Твое́ Воскре́сение:/ и́мже на́с свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова,/ и я́ко Бо́г дарова́л еси́ жи́знь ве́чную,// и ве́лию ми́лость.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника G на стіх0внэ, глaсъ }:

Pалмы2 и3 пёсньми славосл0вимъ хrтE,/ t мeртвыхъ твоE воскrніе:/ и4мже нaсъ свободи1лъ є3си2 мучи1тельства ѓдова,/ и3 ћкw бGъ даровaлъ є3си2 жи1знь вёчную,// и3 вeлію млcть.

     

Стих 3-й, на стиховне в субботу вечера:

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди,/ в долготу́ дни́й.

Стjхъ G, на стіх0внэ въ суббHту вeчера:

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи,/ въ долготY днjй.

     

Воскресная стихира 4-я на стиховне, глас 8:

О Влады́ко все́х Непостижи́ме,/ Тво́рче небесе́ и земли́,/ кресто́м пострада́вый,/ мне́ безстра́стие источи́л еси́:/ погребе́ние же прие́м,/ и воскре́с во сла́ве,/ совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною./ Сла́ва Твоему́ тридне́вному воста́нию,/ и́мже дарова́л еси́ на́м ве́чную жи́знь, и очище́ние грехо́в,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника д7 на стіх0внэ, глaсъ }:

Q вLко всёхъ непостижи1ме,/ тв0рче нб7сE и3 земли2,/ кrт0мъ пострадaвый,/ мнЁ безстрaстіе и3сточи1лъ є3си2:/ погребeніе же пріeмъ,/ и3 воскRсъ во слaвэ,/ совоскRси1лъ є3си2 ґдaма рук0ю всеси1льною./ слaва твоемY триднeвному востaнію,/ и4мже даровaлъ є3си2 нaмъ вёчную жи1знь, и3 њчищeніе грэхHвъ,// ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен на «Слава, и ныне» на стиховне, глас 8:

Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ все́м подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся все́м на́м.

БGор0диченъ на слaва и3 нhнэ: на стіх0внэ, глaсъ }:

Безневёстнаz дв7о,/ ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію,/ м™и бGа вhшнzгw,/ твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2 всенепор0чнаz,/ всBмъ подаю1щи њчищeніе прегрэшeній:/ нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи,// моли2 сп7сти1сz всBмъ нaмъ.


Автор: Администратор
Дата публикации: 04.08.2020

Отклики (444)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.