Егда смрад плоти и греха пламень, честная, угасила еси росою Божественнаго Духа, содействующего тебе, тогда звери обуздала еси посреде судища, тело твое предавши на раны мужески. Темже, врага низложивши, победы исплела еси венцы, о Татиано Богоблаженная.

Служба мц. Татиане, стихира на Господи, воззвахСтихиры воскресные на хвалитех, глас 4

Стих на 6, на хвалитех:

Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан. // Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стjхъ на ѕ7, на хвали1техъ:

Стjхъ: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ:// слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

     

Воскресная стихира 1-я на хвалитех, глас 4:

Кре́ст претерпе́вый и сме́рть,/ и воскресы́й из ме́ртвых,/ Всеси́льне Го́споди,// сла́вим Твое́ Воскре́сение.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника № на хвали1техъ, глaсъ д7:

Кrтъ претерпёвый и3 смeрть,/ и3 воскRсhй и3з8 мeртвыхъ/ всеси1льне гDи,// слaвимъ твоE воскrніе.

     

Стих на 5, на хвалитех:

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,// хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стjхъ на є7, на хвали1техъ:

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2,// хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

     

Воскресная стихира 2-я на хвалитех, глас 4:

Кресто́м Твои́м, Христе́,/ от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ на́с,/ и сме́ртию Твое́ю естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́:/ воста́нием же Твои́м ра́дости вся́ испо́лнил еси́./ Те́мже вопие́м Ти́:// воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника в7 на хвали1техъ, глaсъ д7:

Кrт0мъ твои1мъ хrтE,/ t дрeвніz клsтвы свободи1лъ є3си2 нaсъ,/ и3 смeртію твоeю є3стество2 нaше мyчащаго діaвола ўпраздни1лъ є3си2:/ востaніемъ же твои1мъ рaдости вс‰ и3сп0лнилъ є3си2./ тёмже вопіeмъ ти2:// воскRсhй и3з8 мeртвыхъ гDи, слaва тебЁ.

     

Стих на 4, на хвалитех:

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,// хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стjхъ на д7, на хвали1техъ:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2,// хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

     

Воскресная стихира 3-я на хвалитех, глас 4:

Твои́м Кресто́м, Христе́ Спасе́,/ наста́ви на́с на и́стину Твою́,/ и изба́ви на́с от се́тей вра́жиих,/ воскресы́й из ме́ртвых, возста́ви ны́ па́дшыяся грехо́м,/ просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди,// моли́твами святы́х Твои́х.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника G на хвали1техъ, глaсъ д7:

Твои1мъ кrт0мъ хrтE сп7сE,/ настaви нaсъ на и4стину твою2,/ и3 и3збaви нaсъ t сётей врaжіихъ,/ воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, возстaви ны2 пaдшыzсz грэх0мъ,/ простeръ рyку твою2 чlвэколю1бче гDи,// мlтвами с™hхъ твои1хъ.

     

Стих на 3, на хвалитех:

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,// хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стjхъ на G, на хвали1техъ:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ,// хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

     

Воскресная стихира 4-я на хвалитех, глас 4:

Оте́ческих Твои́х не́др не разлучи́вся,/ Единоро́дный Сло́ве Бо́жий,/ прише́л еси́ на зе́млю за человеколю́бие,/ челове́к бы́в непрело́жен,/ и кре́ст и сме́рть претерпе́л еси́ пло́тию,/ безстра́стный Божество́м:/ воскре́с же из ме́ртвых,/ безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду челове́ческому,// я́ко Еди́н Всеси́лен.

Стіхи1ра воскrна nсмоглaсника д7 на хвали1техъ, глaсъ д7:

N§ескихъ твои1хъ нёдръ не разлучи1всz,/ є3динор0дный сл0ве б9ій,/ пришeлъ є3си2 на зeмлю за чlвэколю1біе,/ чlвёкъ бhвъ непрел0женъ,/ и3 кrтъ и3 смeрть претерпёлъ є3си2 пл0тію,/ безстрaстный б9еств0мъ:/ воскRсъ же и3з8 мeртвыхъ,/ безсмeртіе п0далъ є3си2 р0ду человёческому,// ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.

     

Стих на 2, на хвалитех:

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,// хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стjхъ на в7, на хвали1техъ:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ,// хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 5-я на хвалитех, глас 4:

Сме́рть прия́л еси́ пло́тию,/ на́м безсме́ртие хода́тайствуя, Спа́се,/ и во гро́б всели́лся еси́, да на́с от а́да свободи́ши,/ воскреси́в с Собо́ю:/ пострада́ у́бо я́ко челове́к,/ но воскре́с я́ко Бо́г./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ сла́ва Тебе́, Жизнода́вче Го́споди,// Еди́не Человеколю́бче.

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника є7 на хвали1техъ, глaсъ д7:

Смeрть пріsлъ є3си2 пл0тію,/ нaмъ безсмeртіе ходaтайствуz сп7се,/ и3 во гр0бъ всели1лсz є3си2, да нaсъ t ѓда свободи1ши,/ воскRси1въ съ соб0ю:/ пострадA ќбw ћкw человёкъ,/ но воскRсъ ћкw бGъ./ сегw2 рaди вопіeмъ:/ слaва тебЁ жизнодaвче гDи,// є3ди1не чlвэколю1бче.

     

Стих на 1, на хвалитех:

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния.// Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода

Стjхъ на №, на хвали1техъ:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz.// Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 6-я на хвалитех, глас 4:

Ка́мение распада́шеся, Спа́се,/ егда́ на ло́бнем Кре́ст Тво́й водрузи́ся,/ устраши́шася а́довы вра́тницы,/ егда́ во гро́бе я́ко ме́ртв положе́н бы́л еси́:/ и́бо сме́ртную упраздни́вый кре́пость,/ уме́ршым все́м нетле́ние по́дал еси́ воскре́сением Твои́м, Спа́се,// Жизнода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́.

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника ѕ7 на хвали1техъ, глaсъ д7:

Кaменіе распадaшесz сп7се,/ є3гдA на л0бнэмъ кrтъ тв0й водрузи1сz,/ ўстраши1шасz ѓдwвы врaтницы,/ є3гдA во гр0бэ ћкw мeртвъ положeнъ бhлъ є3си2:/ и4бо смeртную ўпраздни1вый крёпость,/ ўмeршымъ всBмъ нетлёніе п0далъ є3си2 воскrніемъ твои1мъ сп7се,// жизнодaвче гDи, слaва тебЁ.

     

Стих дополнительный 1-й, в неделю утра на хвалитех:

Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стjхъ дополни1тельный №, въ недёлю ќтра на хвали1техъ:

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS,// не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 7-я на хвалитех, глас 4:

Возжеле́ша жены́/ ви́дети Твое́ воскре́сение, Христе́ Бо́же,/ прии́де предва́рши Мари́а Магдали́на,/ обре́те ка́мень отвале́н от гро́ба,/ и а́нгела седя́ща, и глаго́люща:/ что́ и́щете жива́го с ме́ртвыми:/ воскре́се я́ко Бо́г,// да спасе́т вся́ческая.

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника з7 на хвали1техъ, глaсъ д7:

Возжелёша жєны2/ ви1дэти твоE воскrніе, хrтE б9е,/ пріи1де предвaрши марjа магдали1на,/ њбрёте кaмень tвалeнъ t гр0ба,/ и3 ѓгGла сэдsща, и3 глаг0люща:/ что2 и4щете живaго съ мeртвыми:/ воскRсе ћкw бGъ,// да сп7сeтъ всsчєскаz.

     

Стих дополнительный 2-й, в неделю утра на хвалитех:

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, все́м се́рдцем мои́м,// пове́м вся́ чудеса́ Твоя́.

Стjхъ дополни1тельный в7, въ недёлю ќтра на хвали1техъ:

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ,// повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

     

Воскресная (анатолиева) стихира 8-я на хвалитех, глас 4:

Где́ е́сть Иису́с, Его́же вмени́сте стрещи́,/ рцы́те иуде́и?/ где́ е́сть, Его́же положи́сте во гро́бе,/ ка́мень запечатле́вше?/ дади́те ме́ртва, и́же живота́ отве́ргшиися:/ дади́те погребе́ннаго, или́ ве́руйте воскре́сшему./ А́ще и вы́ умолчите́ Госпо́дне воста́ние,/ ка́мение возопие́т, па́че же отвале́нный от гро́ба./ Вели́кая Твоя́ ми́лость,/ ве́лие та́инство смотре́ния Твоего́,// Спа́се на́ш, сла́ва Тебе́.

И$на стіхи1ра ґнат0ліева nсмоглaсника } на хвали1техъ, глaсъ д7:

ГдЁ є4сть ї}съ, є3г0же вмэни1сте стрещи2,/ рцhте їудє1и;/ гдЁ є4сть, є3г0же положи1сте во гр0бэ,/ кaмень запечатлёвше;/ дади1те мeртва, и5же животA tвeргшіисz:/ дади1те погребeннаго, и3ли2 вёруйте воскrшему./ ѓще и3 вы2 ўмолчитE гDне востaніе,/ кaменіе возопіeтъ, пaче же tвалeнный t гр0ба./ вели1каz твоS млcть,/ вeліе тaинство смотрeніz твоегw2// сп7се нaшъ, слaва тебЁ.


Автор: Администратор
Дата публикации: 01.09.2020

Отклики (419)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.