Признайте, что скорби суть благодеяние Божие, и благодарите за них Бога.

Свт.Филарет Московский. Письма.Ирмосы воскресного канона, глас 6

Ирмос 1-й песни воскресного канона, глас 6:

Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу// побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

(загрузить)

Їрм0съ №-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль,/ по бeзднэ стопaми,/ гони1телz фараHна/ ви1дz потоплsема,/ бGу// побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

     

Ирмос 3-й песни воскресного канона, глас 6:

Не́сть свя́т,/ я́коже Ты́, Го́споди, Бо́же мо́й,/ вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый на́с на ка́мени// испове́дания Твоего́.

(загрузить)

Їрм0съ G-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Нёсть с™ъ,/ ћкоже ты2 гDи б9е м0й,/ вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ бlже,/ и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени// и3сповёданіz твоегw2.

     

Ирмос 4-й песни воскресного канона, глас 6:

Христо́с моя́ си́ла,/ Бо́г и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

(загрузить)

Їрм0съ д7-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Хrт0съ моS си1ла,/ бGъ и3 гDь,/ чcтнaz цRковь/ бGолёпнw поeтъ взывaющи,// t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

     

Ирмос 5-й песни воскресного канона, глас 6:

Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти́ ду́шы/ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

(загрузить)

Їрм0съ є7-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Б9іимъ/ свётомъ твои1мъ бlже,/ ќтренюющихъ ти2 дyшы/ люб0вію њзари2, молю1сz,/ тS вёдэти сл0ве б9ій,/ и4стиннагw бGа,// t мрaка грэх0внагw взывaюща.

     

Ирмос 6-й песни воскресного канона, глас 6:

Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к вопию́ Ти: /возведи́ от тли́ живо́т мо́й,// Многоми́лостиве.

(загрузить)

Їрм0съ ѕ7-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Житeйское м0ре/ воздвизaемое зрS напaстей бyрею,/ къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти:/ возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,// многомлcтиве.

     

Ирмос 7-й песни воскресного канона, глас 6:

Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

(загрузить)

Їрм0съ з7-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

Росодaтельну ќбw пeщь/ содёла ѓгGлъ/ прпdбнымъ nтрокHмъ,/ халдє1и же њпалsющее/ велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти:// бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

     

Ирмос 8-й песни воскресного канона, глас 6:

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,// Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

(загрузить)

Їрм0съ }-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2,/ и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2:/ вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти,// тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

     

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.

     

Ирмос 9-й песни воскресного канона, глас 6:

Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя́ ублажа́ем.

(загрузить)

Їрм0съ f7-й пёсни воскrнагw канHна, глaсъ ѕ7:

БGа/ человёкwмъ не возм0жно ви1дэти,/ на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти:/ тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ/ сл0во воплощeнно,/ є3г0же величaюще,/ съ нбcными вHи// тS ўбlжaемъ.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 14.09.2020

Отклики (409)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.