Признайте, что скорби суть благодеяние Божие, и благодарите за них Бога.

Свт.Филарет Московский. Письма.Стихиры Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест

Стихира 1-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии,/ Животворя́щему Дре́ву поклони́мся,/ на не́мже Христо́с, Ца́рь сла́вы, во́лею ру́це распросте́р,/ вознесе́ на́с на пе́рвое блаже́нство,/ и́хже пре́жде сла́стию укра́д вра́г,/ изгна́ны от Бо́га сотвори́./ Прииди́те, ве́рнии, Дре́ву поклони́мся,/ и́мже сподо́бихомся неви́димых вра́г сокруши́ти главы́./ Прииди́те, вся́ оте́чествия язы́к,/ Кре́ст Госпо́день пе́сньми почти́м:/ ра́дуйся, Кре́сте, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ние,/ о тебе́ ве́рнии хва́лятся,/ я́ко твое́ю си́лою исма́ильтеския лю́ди держа́вно покаря́юще./ Тебе́ ны́не со стра́хом христиа́не целу́ем,/ на тебе́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вим, глаго́люще:/ Го́споди, на то́м пригвозди́выйся, поми́луй на́с,// я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Стіхи1ра № на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ в7:

Пріиди1те, вёрніи,/ животворsщему дрeву поклони1мсz:/ на нeмже хrт0съ цRь слaвы в0лею рyцэ распростeръ,/ вознесE нaсъ на пeрвое блажeнство,/ и4хже прeжде слaстію ўкрaдъ врaгъ,/ и3згнaны t бGа сотвори2./ пріиди1те, вёрніи, дрeву поклони1мсz,/ и4мже спод0бихомсz неви1димыхъ вр†гъ сокруши1ти главы6./ пріиди1те, вс‰ nтeчєствіz kзы6къ,/ кrтъ гDень пёсньми почти1мъ./ рaдуйсz, кrте, пaдшагw ґдaма совершeнное и3збавлeніе:/ њ тебё вёрніи хвaлzтсz,/ ћкw твоeю си1лою їсмaильтєскіz лю1ди держaвнw покарsюще./ тебE нhнэ со стрaхомъ хrтіaне цэлyемъ,/ на тебЁ пригвозди1вшагосz бGа слaвимъ, глаг0люще:/ гDи, на т0мъ пригвозди1выйсz поми1луй нaсъ,// ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

     

Стихира 2-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 5:

Прииди́те, лю́дие,/ пресла́вное чу́до ви́дяще,/ Креста́ си́ле поклони́мся:/ я́ко дре́во в раи́ сме́рть прозябе́,/ сие́ же жи́знь процвете́,/ безгре́шнаго иму́щее пригвожде́нна Го́спода./ От Него́же, вси́ язы́цы,/ нетле́ние взе́млюще, зове́м:/ Иже Кресто́м сме́рть упраздни́вый,// и на́с свободи́вый, сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра в7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ є7:

Пріиди1те, лю1діе,/ преслaвное чyдо ви1дzще,/ кrтA си1лэ поклони1мсz:/ ћкw дрeво въ раи2 смeрть прозzбE,/ сіe же жи1знь процвэтE,/ безгрёшнаго и3мyщее пригвождeнна гDа./ t негHже вси2 kзhцы/ нетлёніе взeмлюще зовeмъ:/ и4же кrт0мъ смeрть ўпраздни1вый,// и3 нaсъ свободи1вый, слaва тебЁ.

     

Стихира 3-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 5:

Гла́с проро́к Твои́х, Иса́ии и Дави́да,/ испо́лнися, Бо́же, глаго́лющий:/ прии́дут вси́ язы́цы, Го́споди,/ и покло́нятся пред Тобо́ю./ Се́ бо лю́дие, и́же Твоея́, Бла́же, благода́ти напо́лнишася,/ во дво́рех Твои́х Иерусали́ма./ Кре́ст претерпе́вый за ны́,/ и Воскресе́нием Твои́м животворя́й,// сохрани́ и спаси́ ны.

Стіхи1ра G на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ є7:

Глaсъ прbрHкъ твои1хъ, и3сaіи и3 дв7да,/ и3сп0лнисz, б9е, глаг0лющій:/ пріи1дутъ вси2 kзhцы, гDи,/ и3 покл0нzтсz предъ тоб0ю:/ сe бо лю1діе, и5же твоеS, бlже, благодaти нап0лнишасz,/ во дв0рэхъ твои1хъ їерусали1ма,/ кrтъ претерпёвый за ны2/ и3 воскrніемъ твои1мъ животворsй,// сохрани2 и3 спаси1 ны.

     

Стихира 4-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 6:

Четвероконе́чный мир/ днесь освяща́ется,/ четвероча́стному воздвиза́ему Твоему́ Кресту́, Христе́ Бо́же наш,/ и рог ве́рных христиа́н совозно́сится;/ тем враго́в сокруша́ем ро́ги./ Ве́лий еси́, Го́споди, и ди́вен в де́лех Твои́х,// сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра д7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ ѕ7:

Четвероконeчный мjръ/ днeсь њсвzщaетсz,/ четверочaстному воздвизaему твоемY кrтY, хrтE б9е нaшъ,/ и3 р0гъ вёрныхъ хrтіaнъ совозн0ситсz./ тёмъ врагHвъ сокрушaемъ р0ги:/ вeлій є3си2 гDи, и3 ди1венъ въ дёлэхъ твои1хъ,// слaва тебЁ.

     

Стихира 5-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 6:

Проро́ков гла́си/ Дре́во свято́е предвозвести́ша,/ и́мже дре́вния свободи́ся кля́твы сме́ртныя Ада́м,/ тва́рь же, дне́сь возноси́му тому́, совозвыша́ет гла́с,/ от Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости;/ но, еди́ный в благоутро́бии безме́рный Влады́ко,/ очище́ние бу́ди на́м// и спаси́ ду́ши на́ша.

Стіхи1ра є7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ ѕ7:

Прbр0кwвъ глaси,/ дрeво с™0е предвозвэсти1ша,/ и4мже дрeвніz свободи1сz клsтвы смeртныz ґдaмъ,/ твaрь же, днeсь возноси1му томY, совозвышaетъ глaсъ,/ t бGа просsщи богaтыz ми1лости:/ но є3ди1ный въ благоутр0біи безмёрный вLко,/ њчищeніе бyди нaмъ,// и3 спаси2 дyшы нaшz.

     

Стихира 6-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 8:

Гла́с проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же,/ испо́лнися, глаго́ляй:/ у́зрите Живо́т ва́ш, ви́сящь пред очесы́ ва́шими./ Дне́сь Кре́ст воздвиза́ется,/ и ми́р от ле́сти свобожда́ется,/ дне́сь Христо́во Воскресе́ние обновля́ется,/ и концы́ земли́ ра́дуются,/ в кимва́лех дави́дски пе́снь Тебе́ принося́ще и глаго́люще:/ соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Бо́же,/ Кре́ст и Воскресе́ние;/ и́хже ра́ди на́с спа́сл еси́, Бла́же и Человеколю́бче,// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра ѕ7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ }:

Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е,/ и3сп0лнисz глаг0лzй:/ ќзрите жив0тъ вaшъ ви1сzщь предъ nчесы2 вaшими,/ днeсь кrтъ воздвизaетсz,/ и3 мjръ, t лeсти свобождaетсz:/ днeсь хrт0во воскrніе њбновлsетсz,/ и3 концы2 земли2 рaдуютсz,/ въ кmмвaлэхъ дв7дски пёснь тебЁ приносsще и3 глаг0люще:/ содёлалъ є3си2 спасeніе посредЁ земли2, б9е,/ кrтъ и3 воскrніе:/ и4хже рaди нaсъ спaслъ є3си2, бlже и3 чlвэколю1бче,// всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

     

Стихира 7-я Крестовоздвижения, егда целуем честный Крест, глас 8:

Дне́сь Влады́ка тва́ри и Госпо́дь сла́вы/ на Кресте́ пригвожда́ется и в ре́бра пробода́ется./ Же́лчи и о́цта вкуша́ет/ сла́дость церко́вная./ Венце́м от те́рния облага́ется,/ Покрыва́яй не́бо о́блаки./ Оде́ждею облачи́тся поруга́ния,/ и зауша́ется бре́нною руко́ю,/ руко́ю Созда́вый челове́ка./ По плеще́ма бие́н быва́ет,/ Одева́яй не́бо о́блаки./ Заплева́ния и ра́ны прие́млет,/ поноше́ния и зауше́ния,/ и вся́ терпи́т мене́ ра́ди осужде́ннаго,/ Изба́витель мо́й и Бо́г,// да спасе́т ми́р от пре́лести, я́ко Благоутро́бен.

Стіхи1ра з7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ }:

Днeсь вLка твaри, и3 гDь слaвы,/ на кrтЁ пригвождaетсz, и3 въ рє1бра прободaетсz,/ жeлчи и3 џцта вкушaетъ,/ слaдость цRк0внаz:/ вэнцeмъ t тeрніz њблагaетсz,/ покрывazй нeбо џблаки,/ nдeждею њблачи1тсz поругaніz:/ и3 заушaетсz брeнною рук0ю,/ рук0ю создaвый человёка,/ по плещeма біeнъ бывaетъ,/ њдэвazй нeбо џблаки,/ заплев†ніz и3 р†ны пріeмлетъ,/ поношє1ніz и3 заушє1ніz,/ и3 вс‰ терпи1тъ менє2 рaди њсуждeннагw,/ и3збaвитель м0й и3 бGъ,// да спасeтъ мjръ t прeлести, ћкw бlгоутр0бенъ.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира Крестовоздвижения, на «Слава, и ныне», егда целуем честный Крест, глас 8:

Дне́сь неприкоснове́нный существо́м,/ прикоснове́н мне́ быва́ет, и стра́ждет стра́сти/ свобожда́яй мя́ от страсте́й;/ све́т подава́яй слепы́м,/ от беззако́нных усте́н оплева́ется,/ и дае́т плещи́ за плене́нныя на ра́ны./ Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти на Кресте́ зря́щи,/ боле́зненно веща́ше:/ увы́ Мне́, Ча́до Мое́,/ что́ сие́ сотвори́л еси́?/ Кра́сный добро́тою па́че все́х челове́к,/ бездыха́нный, беззра́чный явля́ешися,/ не име́я ви́да, ниже́ добро́ты./ Увы́ Мне́, Мо́й Све́те,/ не могу́ спя́ща зре́ти Тя́,/ утро́бою уязвля́юся,/ и лю́тое ору́жие се́рдце Мое́ прохо́дит./ Воспева́ю Твоя́ стра́сти,/ покланя́юся благоутро́бию Твоему́,// Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Стіхи1ра на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, на слaва и3 нhнэ:, є3гдA цэлyемъ чтcнhй кrтъ, глaсъ }:

Днeсь неприкосновeнный существ0мъ,/ прикосновeнъ мнЁ бывaетъ, и3 стрaждетъ стrти,/ свобождazй мS t страстeй,/ свётъ подавazй слэпы6мъ,/ t беззак0нныхъ ўстeнъ њплевaетсz,/ и3 даeтъ плещы2 за плэнє1нныz на р†ны./ сегw2 чcтаz дв7а и3 м™и на кrтЁ зрsщи,/ болёзненнw вэщaше:/ ўвы2 мнЁ, чaдо моE,/ что2 сіE сотвори1лъ є3си2;/ крaсный добр0тою пaче всёхъ человBкъ,/ бездыхaнный, беззрaчный kвлsешисz,/ не и3мёz ви1да, нижE добр0ты:/ ўвы2 мнЁ, м0й свёте,/ не могY спsща зрёти тS,/ ўтр0бою ўzзвлsюсz,/ и3 лю1тое nрyжіе сeрдце моE прох0дитъ:/ воспэвaю тво‰ стrти,/ покланsюсz бlгоутр0бію твоемY,// долготерпэли1ве, слaва тебЁ.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 22.09.2020

Отклики (409)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.