...И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты...

(Пушкин - свт.Филарету)Ирмосы второго канона Рождества Христова

Ирмос 1-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Спасе́ лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую мо́ря волну́ оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну небесе́ полага́ет на́м./ Его́же, по Существу́// ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ №-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

СпасE лю1ди чудодёйствуzй вLка,/ м0крую м0рz волнY њземлени1въ дрeвле,/ в0лею же р0ждсz t дв7ы,/ стезю2 прох0дну небесE полагaетъ нaмъ:/ є3г0же по существY// рaвна же nц7Y и3 человёкwмъ слaвимъ.

     

Ирмос 3-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче,/ греха́ превы́шше, непоколе́блемо/ утвержде́нныя, Бла́же, певцы́// основа́нием ве́ры.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ G-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

При1зри на пBніz рабHвъ, бlгодётелю,/ врагA смирsz вознесeнную гордhню:/ носsй же, всеви1дче,/ грэхA превhшше, непоколeблемw/ ўтверждє1нныz, бlже, пэвцы2,// њсновaніемъ вёры.

     

Ирмос 4-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився о́браз:/ млады́й Младе́нец бо из горы́ — Де́вы/ изы́де люде́й во обновле́ние,// Сло́во.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ д7-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

Р0да человёча њбновлeніе/ дрeвле поS прbр0къ ґввакyмъ предвозвэщaетъ,/ ви1дэти неизречeннw спод0бивсz џбразъ:/ младhй мLнецъ бо и3зъ горы2 дв7ы/ и3зhде, людeй во њбновлeніе,// сл0во.

     

Ирмос 5-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Из но́щи де́л омраче́нныя пре́лести/ очище́ние на́м, Христе́,/ бо́дренно ны́не соверша́ющим пе́снь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже востека́юще,// обря́щем сла́ву.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ є7-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

И#зъ н0щи дёлъ њмрачeнныz прeлести/ њчищeніе нaмъ, хrтE,/ б0дреннw нhнэ совершaющымъ пёснь, ћкw бlгодётелю,/ пріиди2, подавazй ўд0бну стезю2,/ по нeйже востекaюще// њбрsщемъ слaву.

     

Ирмос 6-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же а́з му́чащаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зо́л губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́// к мое́й ле́ности.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ ѕ7-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

Њбитaz їHна въ преисп0днихъ морски1хъ,/ пріити2 молsшесz, и3 бyрю ўтоли1ти:/ ўнзeнъ же ѓзъ мyчащагw стрэл0ю,/ хrтY воспэвaю: ѕHлъ губи1телю,/ ск0рw пріити2 тебЁ// къ моeй лёности.

     

Ирмос 7-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля/ злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся о́гнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:// во ве́ки благослове́н еси́.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ з7-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

ВсецRS люб0вію ўловлeнніи џтроцы,/ ўкори1ша безчи1сленнw kрsщасz мучи1телz/ ѕлоб0жное љзыковрeдіе,/ и5мже повинyсz џгнь мн0гій,/ вLцэ глаг0лющымъ:// во вёки бlгословeнъ є3си2.

     

Ирмос 8-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ и́же в ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ же, содева́ющи/ чудоде́йство еди́но,// лю́ди к пе́нию возставля́ет благода́ть.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ }-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

Ўтр0бу неwпaльну њбразyютъ nтрокови6цы,/ и5же въ вeтсэмъ њпалsеміи ю4ношы,/ преестeственнw раждaющую запечатлённу./ nбоs же содэвaющи/ чудодёйство є3ди1но,// лю1ди къ пёнію возставлsетъ бlгодaть.

     

Ирмос 9-й песни второго канона Рождества Христова, глас 1:

Люби́ти у́бо на́м,/ я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя,/ неудо́бно е́сть;/ но и, Ма́ти, си́лу,// ели́ко е́сть произволе́ние, да́ждь.

Партия альта:

(загрузить)

Партия сопрано:

(загрузить)

Їрм0съ f7-й пёсни вторaго канHна ржcтвA хrт0ва, глaсъ №. Творeніе кЂръ їwaнна:

Люби1ти ќбw нaмъ,/ ћкw безбёдное стрaхомъ/ ўд0бэе молчaніе,/ люб0вію же, дв7о,/ пBсни ткaти спротzжeннw сложє1нныz,/ неуд0бно є4сть:/ но и3 м™и, си1лу,// є3ли1ко є4сть произволeніе, дaждь.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 29.09.2020

Отклики (269)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.