Егда смрад плоти и греха пламень, честная, угасила еси росою Божественнаго Духа, содействующего тебе, тогда звери обуздала еси посреде судища, тело твое предавши на раны мужески. Темже, врага низложивши, победы исплела еси венцы, о Татиано Богоблаженная.

Служба мц. Татиане, стихира на Господи, воззвахИрмосы первого канона Введения во храм Пресвятой Богородицы

Ирмос 1-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ние.

Їрм0съ №-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Tвeрзу ўстA мо‰,/ и3 нап0лнzтсz д¦а,/ и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри,/ и3 kвлю1сz свётлw торжествyz,// и3 воспою2 рaдуzсz тоS вхождeніе.

     

Ирмос 3-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в честне́м вхожде́нии Твое́м// венце́в сла́вы сподо́би.

Їрм0съ G-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе,/ живhй и3 незави1стный и3ст0чниче,/ ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2,/ въ честнёмъ вхождeніи твоeмъ// вэнцє1въ слaвы спод0би.

     

Ирмос 4-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Їрм0съ д7-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Неизслёдный б9ій совётъ,/ є4же t дв7ы воплощeніz/ тебє2 вhшнzгw,/ прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше:// слaва си1лэ твоeй, гDи.

     

Ирмос 5-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Ужасо́шася вся́ческая/ в честне́м вхожде́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ вну́трь вошла́ еси́ в хра́м Бо́жий,/ я́коже честне́йший хра́м,/ все́м воспева́ющим Тя́// ми́р подава́ющая.

Їрм0съ є7-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Ўжас0шасz всsчєскаz/ въ честнёмъ вхождeніи твоeмъ:/ тh бо, неискусобрaчнаz дв7о,/ внyтрь вошлA є3си2 въ хрaмъ б9ій,/ ћкоже чcтёйшій хрaмъ,/ всBмъ воспэвaющымъ тS// ми1ръ подавaющаz.

     

Ирмос 6-й песни, глас 4-й:

Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ богому́дрии Богома́тере,/ прииди́те рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Їрм0съ ѕ7-й пёсни, глaсъ д7:

Б9eственное сіE и3 всечестн0е/ совершaюще прaзднество,/ бGомyдріи бGомaтере,/ пріиди1те рукaми восплeщимъ,// t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

     

Ирмос 7-й песни, глас 4-й:

Не послужи́ша тва́ри богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г благослове́н еси́.

Їрм0съ з7-й пёсни, глaсъ д7:

Не послужи1ша твaри бGомyдріи/ пaче создaвшагw,/ но џгненное прещeніе мyжески попрaвше,/ рaдовахусz пою1ще:// препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

     

Ирмос 8-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Слы́ши, Отрокови́це, Де́во Чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ сове́т Вы́шняго, дре́вний, и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Те́м и ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Їрм0съ }-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Слhши, nтрокови1це дв7о чи1стаz,/ да речeтъ ќбw гавріи1лъ,/ совётъ вhшнzгw дрeвній и4стинный,/ бyди къ пріsтію гот0ва б9ію:/ тоб0ю бо невмэсти1мый съ человёки поживE./ тёмъ и3 рaдуйсz вопію2:// благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

     

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.

     

Припев 1-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х?

Припёвъ № на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, вхождeніе пречcтыz зрsще, ўдиви1шасz,/ кaкw дв7а вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Ирмос 9-й песни первого канона Введения, глас 4-й:

Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных,/ устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно,/ гла́с Ангела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т:// и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Їрм0съ f7-й пёсни пeрвагw канHна вх0да бцdы, глaсъ д7:

Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту,/ да никaкоже к0снетсz рукA сквeрныхъ,/ ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw/ глaсъ ѓгGла воспэвaюще, съ рaдостію да вопію1тъ:// и4стиннw вhшши всёхъ є3си2, дв7о чcтаz.

     

Припев 2-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х?

Припёвъ в7 на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, вхождeніе всечcтыz зрsще, ўдиви1шасz:/ кaкw со слaвою вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 3-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели, вхожде́ние Де́вы зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко пресла́вно вни́де во свята́я святы́х?

Припёвъ G на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, вхождeніе дв7ы зрsще, ўдиви1шасz:/ кaкw преслaвнw вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 4-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели и челове́цы, Де́вы вхожде́ние почти́м,/ я́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х.

Припёвъ д7 на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли и3 человёцы дв7ы вхождeніе почти1мъ:/ ћкw со слaвою вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 5-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели вхожде́ние Девы зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко Богоуго́дне вни́де во свята́я святы́х?

Припёвъ є7 на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, вхождeніе дв7ы зрsще, ўдиви1шасz:/ кaкw бGоуг0днэ вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 6-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели, взыгра́йте со святы́ми, де́вы, сликовству́йте:/ Богоотрокови́ца бо вни́де во свята́я святы́х.

Припёвъ ѕ7 на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, взыгрaйте со с™hми, дBвы, сликовствyйте:/ бGоoтрокови1ца бо вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 7-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели и челове́цы, Де́ву пе́сньми да возвели́чим:/ Боголе́пно бо вни́де во свята́я святы́х.

Припёвъ з7 на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли и3 человёцы дв7у пёсньми да возвели1чимъ:/ бGолёпнw бо вни1де во с™†z с™hхъ.

     

Припев 8-й на 9-й песни канона Введения:

Велича́й, душе́ моя,/ приведе́нную во храм Госпо́день и благослове́нную рука́ми иере́евыми.

Припёвъ } на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

Величaй, душE моS,/ приведeнную во хрaмъ гDeнь, и3 бlгословeнную рукaми їерeевыми.

     

Припев вместо «Слава:» на 9-й песни канона Введения:

Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ Держа́ву.

Припёвъ вмёстw Слaва: на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

Величaй, душE моS,/ тріmпостaснагw и3 нераздёльнагw бжcтвA держaву.

     

Припев вместо «И ныне:» на 9-й песни канона Введения:

Велича́й, душе́ моя,/ Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Припёвъ вмёстw И# нhнэ: на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

Величaй, душE моS,/ чcтнёйшую и3 слaвнэйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у, пречcтую бцdу.

     

Припев 1-й на 9-й песни канона Введения:

А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х?

Припёвъ № на f7-й пёсни канHна вх0да бцdы:

ЃгGли, вхождeніе пречcтыz зрsще, ўдиви1шасz,/ кaкw дв7а вни1де во с™†z с™hхъ.


Автор: Администратор
Дата публикации: 01.12.2020

Отклики (419)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.