Днeсь веснA душaмъ, занE хrт0съ t гр0ба ћкоже с0лнце возсіsвъ триднeвный, мрaчную бyрю tгнA грэхA нaшегw. того2 воспои1мъ, ћкw прослaвисz.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Псалом 136, «На реках Вавилонских», знаменного распева

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа.
На ве́рбиих посреде́ его́ обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа.
Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа.
Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа.
Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа.
А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа.
Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́. Аллилу́иа.
А́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа.
Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль. Аллилу́иа.
Глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа.
Дщи Вавило́ня окая́нная. Аллилу́иа.
Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа.
Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.

(загрузить)

Pал0мъ рlѕ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: со ґллилyіею, знaменнагw распёва:

На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна. Ґллилyіа.

На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz. Ґллилyіа.
Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи. Ґллилyіа.

Восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ. Ґллилyіа.

Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй; Ґллилyіа.

Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS. Ґллилyіа.
Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2. Ґллилyіа.
Ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2. Ґллилyіа.
Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль2. Ґллилyіа.
Глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2. Ґллилyіа.
Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz. Ґллилyіа.

Бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ. Ґллилyіа.

Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень. Ґллилyіа.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 26.01.2021

Отклики (370)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.