Егда смрад плоти и греха пламень, честная, угасила еси росою Божественнаго Духа, содействующего тебе, тогда звери обуздала еси посреде судища, тело твое предавши на раны мужески. Темже, врага низложивши, победы исплела еси венцы, о Татиано Богоблаженная.

Служба мц. Татиане, стихира на Господи, воззвахНеделя 23-я по Пятидесятнице, глас-6-й. Прп. Паисия Величковского

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

Тропaрь воскrнъ, глaсъ ѕ7:

ЃгGльскіz си6лы на гр0бэ твоeмъ,/ и3 стрегyщіи њмертвёша:/ и3 стоsше мRjа во гр0бэ,/ и4щущи пречcтагw тёла твоегw2./ плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2:/ срётилъ є3си2 дв7у дaруzй жив0тъ.// воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ.

     

Тропарь преподобномученицы Елисаветы, глас 1-й:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя: / свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

(загрузить)

Тропaрь прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ №:

Смирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, // моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

     

Тропарь прп. Паисия Величковского, глас 2:

Стpа́нен быв на земли́,/ Небе́снаго Оте́чества дости́гл еси́/ пpеподо́бне о́тче Паи́сие,/ добpотолю́бия подви́жниче,/ ве́pных научи́л еси́ ум к Бо́гу возводи́ти и се́pдцем к Нему́ взыва́ти:/ Го́споди Иису́се Хpисте́, Сы́не Бо́жий,// поми́луй мя, гpе́шнаго.

Тропaрь прпdбнагw nц7A нaшегw паЂсіа, и3гyмена с™hz нsмецкіz nби1тели и3 всеS рwссjи чудотв0рца, глaсъ в7:

Стрaненъ бhвъ на земли2,/ нбcнагw nтeчества дости1глъ є3си2,/ прпdбне џтче паЂсіе,/ добротолю1біz подви1жниче,/ вёрныхъ научи1лъ є3си2 ќмъ къ бGу возводи1ти и3 сeрдцемъ къ немY взывaти:/ гDи ї}се хrтE, сн7е б9ій,// поми1луй мS грёшнаго.

     

Конда́к воскре́сный, глас 6:

Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных уд́олий/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель, Воскресе́ние и Живо́т,// и Бог всех.

(загрузить)

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ ѕ7:

Живоначaльною длaнію,/ ўмeршыz t мрaчныхъ ўд0лій,/ жизнодaвецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ,/ воскrніе подадE человёческому р0ду:/ є4сть бо всёхъ сп7си1тель, воскrніе и3 жив0тъ,// и3 бGъ всёхъ.

     

Кондак преподобномученицы Елисаветы, глас 2-й:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть: / во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние претерпева́ющи, о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

(загрузить)

Кондaкъ прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ в7:

Вели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, // поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кондак прп. Паисия Величковского, глас 8:

Избра́нный и́ноческаго жития́ ревни́телю,/ я́ко пчела́ многотру́дная, писа́ньми оте́ческими ду́ши на́ша снабди́л еси́,/ коего́ждо наставля́я на путь спасе́ния,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, Паи́сие прему́дре, ста́рчества духо́внаго в стране́ на́шей возроди́телю.

Кондaкъ прпdбнагw nц7A нaшегw паЂсіа, и3гyмена с™hz нsмецкіz nби1тели и3 всеS рwссjи чудотв0рца, глaсъ }:

И#збрaнный и4ноческагw житіS ревни1телю,/ ћкw пчелA многотрyднаz, писaньми nтeческими дyшы нaшz снабди1лъ є3си2,/ коег0ждо наставлsz на пyть сп7сeніz,/ сегw2 рaди зовeмъ ти2:// рaдуйсz, паЂсіе премyдре, стaрчества д¦0внагw въ странЁ нaшей возроди1телю.

     

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Богородице, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

(загрузить)

Кондaкъ ко прес™ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное,/ ходaтайство ко творцY непрел0жное,/ не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,/ но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:/ ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,// предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

     

Проки́мен воскре́сный, глас 6:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́.

(загрузить)

Прокjменъ воскrный, глaсъ ѕ7:

Спаси2 гDи, лю1ди твоS,/ и3 благослови2 достоsніе твоE.
Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менE.

     

Аллилуиарий, глас 6, редакция Е. Кустовского:

Аллилу́ия,/ Аллилу́ия,// Аллилу́ия.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7, ћкоже записA є3vгeній куст0вскій:

Ґллилyіа,/ Ґллилyіа,// Ґллилyіа.

     

Прича́стен воскре́сный:

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

Причaстенъ воскrный:

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

     

Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Ґллилyіа, Ґллилyіа, Ґллилyіа.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 23.11.2021

Отклики (419)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.