Мария Пречистая и одушевленная скиния приводится днесь в дом Божий, и приемлет Сию Захария руками, яко освященное сокровище Господне.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Студеница, Кральева церковь, 14век.Неделя 6-я по Пятидесятнице, глас 5-й. Равноап. кн. Ольги

Тропа́рь воскре́сный, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия // сла́вным воскресе́нием Свои́м.

(загрузить)

исполнение в натуральном миноре:

(загрузить)

Тропaрь воскrнъ, глaсъ є7:

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови,/ t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше,/ воспои1мъ вёрніи и3 поклони1мсz:/ ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ,/ и3 смeрть претерпёти,/ и3 воскRси1ти ўмeршыz// слaвнымъ воскrніемъ свои1мъ.

     

Тропарь преподобномученицы Елисаветы, глас 1-й:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя: / свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

(загрузить)

Тропaрь прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ №:

Смирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, // моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

     

Тропарь равноапостольней княгине Ольге, глас 1:

Кpила́ми богоpазу́мия впеpи́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ пpевы́ше ви́димая тва́pи,/ взыска́вши Бо́га и Твоpца́ вся́ческих,/ и, Того́ обpе́тши, па́ки pожде́ние Кpеще́нием пpия́ла еси́,/ дpе́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пpебыва́еши,// О́льго пpисносла́вная.

(загрузить)

Тропaрь равноапcльнэй џльгэ, кнzги1нэ рwссjйстэй, глaсъ №:

Крилaми бGоразyміz впери1вши тв0й ќмъ,/ возлетёла є3си2 превhше ви1димыz твaри,/ взыскaвши бGа и3 творцA всsческихъ:/ и3 того2 њбрётши, пaки рождeніе крещeніемъ пріsла є3си2:/ дрeва жив0тнагw наслаждaющисz, нетлённа во вёки пребывaеши,// џльго приснослaвнаz.

     

Конда́к воскре́сный, глас 5:

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть,/ Человеколю́бче, те́мже вси́ зове́м:// спаси́ нас, Го́споди.

(загрузить)

исполнение в натуральном миноре:

(загрузить)

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ є7:

Ко ѓду сп7се м0й сошeлъ є3си2,/ и3 вратA сокруши1вый ћкw всеси1ленъ,/ ўмeршихъ ћкw создaтель совоскRси1лъ є3си2,/ и3 смeрти жaло сокруши1лъ є3си2,/ и3 ґдaмъ t клsтвы и3збaвленъ бhсть,/ чlвэколю1бче, тёмже вси2 зовeмъ:// сп7си2 нaсъ гDи.

     

Кондак преподобномученицы Елисаветы, глас 2-й:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть: / во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние претерпева́ющи, о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

(загрузить)

Кондaкъ прпdбномyченицы є3лісавeты, глaсъ в7:

Вели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, // поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

     

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кондак равноапостольней княгине Ольге, глас 4:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю:/ да моли́твами ея́ / пода́ст душа́м на́шим // грехо́в оставле́ние.

(загрузить)

Кондaкъ равноапcльнэй џльгэ, кнzги1нэ рwссjйстэй, глaсъ д7:

Воспоeмъ днeсь бlгодётелz всёхъ бGа,/ прослaвльшаго въ рwссjи џльгу бGомyдрую,/ да моли1твами є3S/ подaстъ душaмъ нaшымъ// грэхHвъ њставлeніе.

     

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Богородице, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

(загрузить)

Кондaкъ ко прес™ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное,/ ходaтайство ко творцY непрел0жное,/ не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,/ но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:/ ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,// предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

     

Проки́мен воскре́сный, глас 5:

Ты, Го́споди, сохрани́ши ны/ и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.

(загрузить)

Прокjменъ воскrный, глaсъ є7:

Ты2 гDи, сохрани1ши ны2,/ и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ.
Стjхъ: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

     

Аллилуиарий, глас 5, редакция Е. Кустовского:

Аллилу́ия,/ Аллилу́ия,// Аллилу́ия.

(загрузить)

Ґллилyіа, глaсъ є7, ћкоже записA є3vгeній куст0вскій:

Ґллилyіа,/ Ґллилyіа,// Ґллилyіа.

     

Прича́стен воскре́сный:

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

Причaстенъ воскrный:

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

     

Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Ґллилyіа, Ґллилyіа, Ґллилyіа.

     


Автор: Администратор
Дата публикации: 19.07.2022

Отклики (453)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отклики.