И#збавлeніе грzдeтъ хrт0съ крещeніемъ подaти всBмъ вBрнымъ: си1мъ бо ґдaма њчищaетъ, пaдшаго возвышaетъ, низл0жшаго мучи1телz посрамлsетъ, нб7сA tверзaетъ, д¦а б9eственнаго низв0дитъ, и3 нетлёніz причaстіе дaруетъ.

тропарь 8-й песни трипеснца навечерия Богоявления